Мы тызтет дунаим игъэпсыкІэ епхыгъэхэу хэбзэ гъэнэфагъэхэр ащ къызэрэщекІокІыхэрэр зэкІэми ашІэ. Адэ псэм епхыгъэ хабзэхэр зэрэщыІэхэм ущыгъуаза? Ахэр Тхьэм дытиІэ зэфыщытыкІэхэр къэзгъэ-нафэхэрэр ары. Мыхэр зыфэдэхэр зэхэтфыных.


 

1.     Апэрэ хабзэр

Тхьэм о шІу уелъэгъу, уищыІэныгъэ

зыфэдэщтымкІэ Ащ гухэлъ гъэшІэгъон

дэдэхэр, дахэхэр иІэх.

Адам илъэхъан къыщегъэжьагъэу Тхьэм ишІулъэгъу тхьэлІыкІохэмкІэ къыгъэлъагъощтыгъ. Ащ инэфэІуагъэхэр зэхъокІыныгъэ гори ямыІэу Тхьэм и ГущыІэу Библием дэтых.

(Тхьэм и ГущыӀэ щыщ КъэбарышӀум къыхэхыгъэ чІыпІэхэу мыщ къыкІэлъыкІохэрэм уяджэ зыхъукӀэ, ахэр зыщыхэтхэ чІыпІэхэми уяджэ зыхъукӀэ).

Тхьэм  ишІулъэгъу
ШІулъэгъуныгъэр зэлъытыгъэр Тхьэр тэ шІу зэрэтлъэгъурэр арэп, ау Ежь тэ шІу тызэрилъэгъурэр ары нахь.

(Еплъ: Апостол  Иуан 1-рэ  тхылъэу  ытхыгъэр 4:10)

Сыд  пае  Тхьэм  тыкъыгъэшІыгъа?
Тхьэм зы цІыф закъом цІыф лъэпкъ пстэури къыхигъэхъукІыгъэх, дунаим тыдыкІи щыпсэунхэм пае. Ятетыгъохэмрэ япсэупІэхэмрэ гъунэу афэхъущтхэр къыгъэнэфагъэх. Тхьэм цІыфхэр къызфигъэхъугъэхэр ахэр Ежьым лъыхъухэу Іэбэ-лъабэхэзэ, зыгорэущтэу къагъотыныр ары. Ау щытми, Тхьэр тэ тщыщэу хэти пэчыжьэп. Ежьыр ары тызыгъэпсэури, къэтэзгъэкІухьэри, тыщызгъаІэри.

(Еплъ: Апостолхэм Іофхэу ашІагъэхэр 17: 26 -28)

Сыда нэбгырэ пэпчъ Тхьэр зэригъэшІэным пэрыохъу фэхъурэр?
Ащ иджэуап ятІонэрэ хабзэм хэтэгъуатэ:

 


 

2.     ЯтІонэрэ  хабзэр

Тхьэмрэ цІыфымрэ азыфагу тІокІэ куушхо дэлъ. псэкІодэу  ышІагъэм къыхэкІэу цІыфыр Тхьэм пэІапчъэу, Ащ игухэлъхэри ишІулъэгъуи къыгурымыІохэу хъугъэ.

ЦӀыфыр  псэкІодышІ.


… цІыф пстэуми псэкІод ашІагъ, Тхьэм ыдэжь къикІырэ щытхъушхомкІи Іахьэ яІэп. (Еплъ: Апостол Паул Рим къалэм дэсхэм афитхыгъэр 3:23)
ЦІыфыр – Тхьэм къыгъэхъугъ. КъэзгъэшІыгъэм зэрэрихъухьагъэу, Ащ игъэунэфыгъэ хэбзэ лъапІэхэм атетэу, блэгъэныгъэ пытэ дыриІэу щыІэн фэягъэ. Ау цІыфым ахэр ыукъуагъэх,  зигъэгуркъэу ежь шІоигъо гъогур къыхихыгъ. КъэзгъэшІыгъэм зыкъыпиІэти,  тхьамыкІэгъо теубытэныгъэр зешІым Ащ пэІапчъэу къэнагъ. Тхьэм  упэуцужьыныр е Ащ уфэмыщэгъэныр – Тхьэм и ГущыӀэ псэкІодкІэ елъытэ.

ЦӀыфыр  Тхьэм  пэІапчъ.
Сыда пІомэ псэкІодым къыхэкІырэр лІэныгъэр ары (Тхьэм гупсагъэмкІэ упэІэпчъэныр).

(Еплъ: Апостол Паул Рим къалэм дэсхэм афитхыгъэр 6:23)

Adyghe-Arrows

 

Мы сурэтым теплъын: Тхьэр лъапІэ, цІыфыр псэкІодышІ. ЦІыфымрэ Тхьэмрэ азыфагу тІокІэ куушхо дэлъ. Адэ цІыфым, фаемэ, а тІуакІэр къызэринэкІын ылъэкІынэу щыта? Зыгорэхэр ІофышІоу ашІэхэрэмкІэ, философиемкІэ, дин зэфэшъхьафхэмкІэ – ежьхэм акІуачІэкІэ Тхьэм зэрэлъыІэсынхэм ыуж итых.

А тІокІэ куум узэрэзэпырыкІын  плъэкІыщт амал закъоу
щыІэм ящэнэрэ хабзэм тыщегъэгъуазэ:


3.     Ящэнэрэ  хабзэр

Тыкъэнэжьыным пае Тхьэм тфыхихыгъэ гъогу закъорИсус Христос. ПсэкІодым тыкъызэрэхэкІыжьыщт амал закъоу тэркІэ щыІэр Исус, Тхьэм ишІулъэгъурэ игухэлъхэмрэ АщкІэ тегъашІэх.

Исус  тэщ  пае  лІагъэ
Ау шІулъэгъуныгъэу къытфыриІэр Тхьэм мырэущтэу къыгъэлъэгъуагъ: тэ тыпсэкІодышІэ пэтзэ, Христос тэщ пае лІагъэ.

(Еплъ: Апостол Паул Рим къалэм дэсхэм афитхыгъэр 5:8)

ТипсэкӀодхэм  апае  Ар  къурмэн  хъугъэ
Сыда пІомэ Христосэу псэкІод зи зымышІагъэр Тхьэм псэкІодым икъурмэныпхъэу ышІыгъ, Христос тыгухэм арылъэу Тхьэм Ежьым ыдэжькІэ шъыпкъагъэ тиІэу ылъытэным пае.

(Еплъ: Апостол Паул Коринф къалэм дэсхэм я 2-рэ тхылъэу афитхыгъэр 5:21)

Ар  лІагъэхэм  къахэтэджыкІыжьыгъ
Христос типсэкІодхэр ыпщыныжьынхэм пае, лІагъэ… Ар къэунэм чІалъхьажьыгъэу, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм атетэу, ящэнэрэ мафэм къэхъужьыгъ…

(Еплъ: Апостол Паул Коринф къалэм дэсхэм 1-рэ тхылъэу афитхыгъэр 15:3-6)

Тхьэм  узэрэфэкІощт  гъогу  закъор  Исус

Исус къыІуагъ: - Гъогури, шъыпкъагъэри, щыІэныгъэри Сэры; Сэ сигъогу рымыкІомэ, Ты лъапІэм ыдэжь цІыф зи кІошъущтэп.

(Еплъ: КъэбарышІур Иуан къызэриІотагъэр 14:6)

Xhosa2

Сурэтым зэритлъагъорэмкІэ, тІокІэ куоу Тхьэмрэ цІыфымрэ азыфагу дэлъыгъэм типсэкІодхэм апае шъынэм фэдэу къурмэн хъугъэ ИсускІэ Тхьэм зэпырыкІыпІэ фишІыгъ.

…Иуан Исус къакІоу зелъэгъум, къыІуагъ: - Мары Тхьэм икъурмэныпхъэ шъынэу дунаим ицІыфхэм япсэкІодхэр атезыхыжьырэр.

(Еплъ: КъэбарышІур Иуан къызэриІотагъэр 1:29)

ЗэрэхъурэмкІэ, хэбзищ тэ зэдгъэшІагъ.
Ау умыкІодэу укъэнэжьыным пае ар икъурэп


4.     ЯплІэнэрэ  хабзэр

ТымыкІодэу тыкъэнэжьынышъ, егъэшІэрэ щыІэныгъэр дгъотыным пае, Исус ти КъэгъэнэжьакІоуи ти Зиусхьанэуи зэрэщытыр тшъхьэкІэ тштэн фае. Ащ дэжьым Тхьэм тищыІэныгъэ пае ишІулъэгъуныгъэрэ игухэлъхэмрэ зыфэдэхэр къэтшІэщтых.

ЦІыф  пэпчъ  Исус ышІошъ  ыгъэхъун  фае  
Ау Ежьыр зэкІэ зыштэгъэ цІыфхэу, ЕжьымкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр Тхьэм ибын хъунхэу фитыныгъэ аритыгъ.

(Еплъ: КъэбарышІур Иуан къызэриІотагъэр 1:12)

ТишІошъхъуныгъэкІэ  Исус  тэштэ
Тхьэм игукІэгъэкІэ шъумыкІодэу шъукъыгъэнэжьыгъ, шІошъхъуныгъэ шъиуІэу зэрэхъугъэм пае. Ар къызпкъырыкІыгъэр шъорэп, ар Тхьэм итын нахь. ШІу зэрэтшІагъэр арэп Тхьэм тымыкІодэу тыкъызкІигъэнэжьырэр. ЦІыф гори зыщымытхъужьыным пае.

(Еплъ: Апостол Паул Ефес дэсхэм афитхыгъэр 2:8-9)

Исус  тызезэгъыкІэ,  икІэрыкІэу  тыкъэхъужьы
ЦІыфыр ятІонэрэу, ыпсэкІэ къызэрэхъужьырэм, зэреджэхэрэр икІэрыкІэу укъэхъужьыныр.

(Еплъ: КъэбарышІур Иуан къызэриІотагъэр 3:1-8)

Ар  зыхъурэр  Исус  уищыІэныгъэ  къызебгъэблагъэкІэ ары

Исус ыІуагъ: Мары, пчъэм сыІутэу сыкъытео. Зыгорэм сымакъэ зэхихэу, пчъэр къыІуихымэ, ащ ыдэжь сихьащт.

(Еплъ: Исус Христос Іофхэу Иуан къыфигъэнэфагъэхэр 3:20)


Исус пштэным къикІырэр псэкІодышІэ щыІакІэу узхэтыгъэр ІэкІыб пшІынышъ, Тхьэм зыфэбгъэзэныр, уипсэкІодхэр зэкІэ къыпфигъэгъунхэу Исус уищыІэныгъэ къыхэбгъэхьаныр ары. Джащыгъум Тхьэм игупшысэхэмкІэ узэрэзэхилъхьагъэм фэдэ ухъуным пае Исус ІэпыІэгъу къыпфэхъущт. Ащ къикІырэр мы Іофыр акъылкІэ зэхэпшІыкІыныр е гукІэ къызыхатшІэхэмкІэрэ пштэныр арэп. Анахьэу мэхьанэ зиІэр – Исус пшІошъ хъуныр, Ащ узэрэлъыкІощтымкІэ теубытагъэ пшІыныр ары.

Мы  сурэтхэм  щыІэкІитІур  зыфэдэр  къагъэлъагъо

 

ЦІыфым ежь зэрэфаеу                           къыгъэшІэрэ ыІэныгъэр

Сэ – Сэ-р тахътэм тес

И – Исус сищыІэныгъэ щызгъэпэрытырэп

 

 

Xhosa3

 

Исус зыфэе щыІэныгъэр

И  – Исус тахътэм тес

Сэ   – Исус  сищыІэныгъэ  игупчэ  ит

 

 

Тара мы гу сурэтитІум язэу о уищыІэныгъэ изытет къэзгъэлъагъорэр?
Тара тІум язэу къыхэпхырэр?

Сыдэущтэу  Исус пштэщта? Мары зэрэпшІыщтыр


Джыдэдэм  Исус  тхьэлъэІукІэ  пштэн  плъэкІыщт
(ТхьэлъэІур – ар Тхьэм узэрэдэгущыІэрэ шІыкІэр ары).

Тхьэм цІыфым ыгу изытет дэгъоу ешІэ. Арышъ, ТхьэмкІэ мэхьанэ зиІэр тыгухэм язытет нахь, гущыІэу къатІохэрэр арэп.

ТхьэлъэІур мыщ фэдэн ылъэкІыщт:

«Зиусхьанэу Исус! Сэ сипсэкІодхэм апае О къурмэн ухъуи, узэрэлІагъэм
пае сыпфэраз. Сыгу О къыпфызэІосэхы, ащ къихь. Си Зиусхьанэуи си КъэгъэнэжьакІоуи къысфэхъу. СипсэкІодхэр къысфэбгъэгъухи, егъэшІэрэ щыІэныгъэр къызэрэсэптыгъэм пае сыпфэраз. О узфэе цІыфым фэдэу сышІ. Амин.»

Джы о егупшыс: шъыпкъэмкІэ угукІэ пшІоигъор мы гущыІэхэм къагъэнафа? Армэ, джыдэдэм Тхьэм елъэІуи, Исус ыІуагъэр къыгъэшъыпкъэжьынышъ, уищыІэныгъэ къыхэхьащт.


Исус  уищыІэныгъэ  къыхэхьагъэмэ  сыдэущтэу  къэпшІэщта?

ИсускІэ шІошъхъуныгъэ уиІэным пае Тхьэм укъызэригъэгугъэрэр тхылъэу «Исус Христос Іофхэу Иуан къыфигъэнэфагъэхэр» зыфиІорэм (3:20) итхагъ: Ежь пае пчъэр къыІузыхырэм ыдэжь Ар ихьащт. Адэ Исус укъызэригъэгугъагъэр ымыгъэцэкІэжьын ылъэкІыщта?

Сыда Тхьэм уитхьэлъэІу джэуап къызэрэритыгъэм уицыхьэ тезыгъэлъырэр? Тхьэми Ащ и ГущыІи къаІохэрэр сыдыгъуи гъэцэкІагъэхэу зэрэхъурэр ары.

Исус  зышІошъ  хъурэ  пстэури  Библием  мыкІодыжьын  щыІэныгъэмкІэ къегъэгугъэх

Шыхьатныгъэр мары: Тхьэм мыкІодыжьын щыІэныгъэ къытитыгъ, а мыкІодыжьын щыІэныгъэри Тхьэм Ежь Ыкъо тэ къытыригъэтыгъ. Къо КІасэр зыгу илъ цІыфым а щыІэныгъэр иІ. Шъо, Тхьэм Ыкъо ыцІэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм, мыкІодыжьын щыІэныгъэ шъуиІэ зэрэхъугъэр шъушІэным пае, мы Іофхэр къышъуфэсэтхых.

(Еплъ: Апостол Иуан 1-рэ тхылъэу ытхыгъэр 5:11-13)

Исус сыдыгъуи зэрэуигъусэм пае Тхьэм рэзэныгъэ фэшІ: Ныбжьи ухэсынэжьыщтэп, уизакъоуи укъэзгъэнэщтэп.

(Еплъ: Джурт цІыфхэм тхылъэу афатхыгъэр 13:5).

Арышъ, Исус къызеогъэблагъэм, игъэгугъэныгъэкІэ Ар пкІоцІыкІэ щыІэу хъуи, мыкІодыжьын щыІэныгъэр бгъотыгъэ. Исус уигъапцІэрэп.


ШӀошъхъуныгъэр  зытет  лъапсэр

ТишІошъхъуныгъэ ылъапсэр – гукІэ къызыхатшІэхэрэр арэп, Тхьэм и ГущыӀэ къыщытитырэ гъэгугъэныгъэхэр ары нахь. Тхьэри Ащ и ГущыІи щыІэ шъыпкъэх, Тхьэмрэ Ащ и ГущыІэрэ цыхьэ афэпшІыныр – ар шІошъхъуныгъ, шІошъхъуныгъэм къыкІэлъыкІорэр гукІэ  къызыхатшІэхэрэр ары. (Еплъ: КъэбарышІур Иуан къызэриІотагъэр 14:21)

Xhosa4

Мы сурэтым щыІэ шъыпкъэр, шІошъхъуныгъэр, гукІэ къызыхатшІэхэрэр зэрэзэпхыгъэхэр къегъэлъагъох. МэшІокоу щэу зэпытыр шъолъэгъу: паровозымрэ вагонитІумрэ. Вагонхэр пымышІагъэхэми, паровозыр ежь-ежьырэу зэрэкІошъущтыр гъэнэфагъэ, ау паровозыр имыгъусэмэ, вагоным мэшІокур ыгъэкощын ылъэкІыщтэп. ИсускІэ шІошъхъуныгъэ зиІэри джащ фэд – гукІэ къызыхишІэхэрэм ар агъэІорышІэнэу щытэп. ТищыІэныгъэ къезыгъэкІокІырэр Тхьэмрэ Ащ и ГущыІэрэ.


ШІошъхъуныгъэкІэ  Исус  пштагъэмэ…

ШІошъхъуныгъэкІэ Исус зыпштагъэм къыщегъэжьагъэу хъугъэр бэ, ау анахьэу мэхьанэ зиІэр –

1. Исус уищыІэныгъэ къыхэхьагъ.(Исус Христос Іофхэу Иуан къыфигъэнэфагъэхэр 3:20, Ап. Паул Колоссэ къалэм дэсхэм афитхыгъэр 1:27)

2. Тхьэм уипсэкІодхэр къыпфигъэгъугъэх. (Ап. Паул Колоссэ къалэм дэсхэм афитхыгъэр 1:14)

3. Тхьэм ибынхэм ащыщ ухъугъ. (Иуан 1:12)

4. МыкІодыжьын щыІэныгъэр бгъотыгъэ. (Иуан 5:24)

5. Тхьэм укъызфигъэхъугъэ гухэлъышхом уфакІоу ебгъэжьагъ. (Иуан 10:10,

Ап. Паул Коринф дэсхэм я 2-рэ тхылъэу афитхыгъэр 5:17,
Ап. Паул Фессалоникэ дэсхэм 1-рэ тхылъэу афитхыгъэр 5:18)

«ИкІэрыкІэу укъэхъужьыным», щыІэныгъэм имэхьанэ зэлъытыгъэр пшІэным нахь хьалэмэтэу щыІэныгъэм зыгорэ хэлъа! Зиусхьаным къыпфишІэгъэ пстэумэ апае джыдэдэм рэзэныгъэ тхьэлъэІу фэпшІынэу уфаеба? Тхьэм рэзэныгъэу фэпшІырэм уишІошъхъуныгъэ зыфэдэр  къегъэлъагъо.

Адэ сыда щыІэныгъакІэу бгъотыгъэм уигъэтхъэжьыным пае уищыкІагъэр?


ИсускІэ  шІошъхъуныгъэу  уиІэр  нахь  пытэным  ищыкӀагъэр

ИсускІэ шІошъхъуныгъэу уиІэр нахь пытэныр зэлъытыгъэр Ащ сыдрэмкІи цыхьэ фэпшІыныр ары. ШІошъхъуныгъэ уиІэу узэрэщыІэм ишІуагъэкІэ Тхьэм нахьи нахьыбэу ущыгугъынэу,  узэгупшысэрэ, узэрэзекІорэ пстэухэмкІи Ащ цыхьэ фэпшІынэу амал огъоты.

Ащ ищыкІагъэхэр:

  • Тхьэм и ГущыӀэ мафэ къэс едж, ащ хэгупшысыхь. (Апостолхэм Іофхэу ашІагъэхэр 17:11)
  • Мафэ къэс Тхьэм елъэІу. (Иуан 15:7)
  • Тхьэм ыІорэм ренэу едэІу. (Иуан 14:21)
  • Тхьэм ишІуагъэкІэ уищыІэныгъэ шІагъоу къыхэхъухьэхэрэр цІыфхэм къафэІуатэх, шІошъхъуныгъэ зимыІэхэр Исус къыфащэх. (Маттэ 4:19, Иуан 15:8)
  • УищыІэныгъэ къырыкІощтымкІэ Тхьэм цыхьэ фэшІ. (Ап. Петрэ 1-рэ тхылъэу ытхыгъэр 5:7)
  • УищыІэныгъэрэ уишыхьатхэмкІэрэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыфэгъэІорышІ, Ащ ыкІуачІэ     къызфэгъэфед.

(Ап. Паул Галатие хэкум исхэм афитхыгъэр 5:16-17; Апостолхэм Іофхэу ашІагъэхэр 1:8)


ШІошъхъуныгъэ  зиІэхэм  уахэтыныр

Тхьэм и ГущыӀэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэр зэІукІэхэр хамынэнхэу егъэгъуазэх.

(Еплъ: Джурт цІыфхэм тхылъэу афатхыгъэр 10:25)

ПхъэкІэгъэстынхэр зэтелъхэмэ, дэгъоу мэстых. Ау зэпэзырызхэ зыхъукІэ, псынкІэу мэкІосэжьых. ШІошъхъуныгъэ зиІэхэми къащышІырэр джары.

ИсускІэ шІошъхъуныгъэ зиІэ цІыфхэу узщыпсэурэ чІыпІэм чэзыукІэ щызэІукІэхэрэм адэжь кІозэ шІы. УишІошъхъуныгъэ нахь пытэнымкІэ ащ мэхьанэшхо иІ.

 


ADDITIONAL ASSISTANCE