I BE I NI ALA CE TEMEN SIRA NNAANI DON WA ?

[Read the Four Spiritual Laws in Your Language ]


I tuara jamana o jamana la, i na sariyaw sòrò yen minw b'a to jamana denw bè to nyògòn fè bèn ni hèra la. O cogo kelen na, an ni Ala cè tèmèn siraw bè ye minw b'a to an bè se ka hèra sòrò Ala fè.


1. TÈMÈN SIRA FÒLÒ:

ALA BE I KANU ANI FEERE NYUMAN B'A FE I KA NYENAMAYA KO LA.

Ala ka kannya
"Nka Ala ye an kanu cogo min na, a ye o jira nin de fè, ka an jurumutò to, Krisita sara an ye." (Romèkaw 5:8)

Ala ka fèere
Yesu ko: "Ne kòni nana walisa ne ka sagaw ka nyènamaya sòrò, o ka caya u la ka ta'a fè." (Yuhana 10:10)

Nka mògò caman ma nyènamaya dòn ni nyagali ni hèra ye kamasòrò....


2. TÈMÈN SIRA FILANAN:

ADAMADEN YE JURUMU KELA YE. O DE KOSON A TE SE KA ALA KA KANUYA NI A KA FEERE NYUMAN DON.

Adamaden ye jurumukèla ye.
"Faranfasi si tè mògòw bèe ye jurumu kè, u bèe dèsèra Ala nòorò la." (Romèkaw 3:23)

Ala ka senu.
Ala ko : "Aw ka kè senumaw ye, katuguni ne ka senu." (1 Pière 1:16)

Ala ye mògò da walisa a ka to jènyògònya nyman la ale fè. Nka mògò ye a sagonan sira nyènatòmò o la jènyògònya nyuman min tun bè ani a dabaa Ala cè o tinyèna. Bible bè o de wele ko jurumu. Jurumu bè bò nin de la (1) ni mògò bè muruti Ala ma (2) ni a mago tè Ala ko la (3) ni a ma se ka Ala ka dafalenya kun dama sòrò.

Adamaden ni Ala cè farala.
"Jurumu sara ye saya ye..." (Romèkaw 6:23)

Nin ja b'a jira an na ko Ala ka sènu, nka adamaden ye jurumukèla ye. Furancè jan bè u ni nyògon cè. Binyèw b'a jira, cogomin Adamaden b'a nyini ka gèrè Ala la a yèrè ka fèerèw fè: jogo nyumaya, Ala delili, Ala batoli ani kèwale nyumanw. Nka o si tè se k'a ni Ala cè jènyògònya tinyènen tugu. Bòda kelenpe min bè nin ko la, tèmèn sira sabanan b'o jira an na.


3. TÈMÈN SIRA SABANAN:

YESU KRISITA KELENPE DE YE ALA KA FEERE YE ADAMADEN KA JURUMU YAFA KO LA. ALE DE SARA AN KOSON. I BE SE KA ALA KA KANUYA N'A KA FEERE NYUMAN SIDON I KA NYENAMAYA LA ALE DE BARIKA LA.

A bange ko kèra kabako ye.
Yesu Krisita ma kè adamaden farisogoma den ye, nka a sòrò la Ni Senu barika la mpogotigi Mariyama fè. O de kòson Yesu Krisita bè wele Ala Denkè.

Mariyama y'a fò mèlèkè ye ko: "O na kè cogo di, kamasòrò ne ma cè si dòn fòlò?" Mèlèkè y'a jaabi ko: "Ni Senu bè na i kan, Ala Kòròtalenba ka sebaaya na biri i kun na. O de kosòn i bèna den senuma min bange, o na wele Ala Denkè" (Luka 1:34-35)

A sara an nò na.
Ala ye Ibrahima den kunmabò ni sagajigi kelen ye, tuma min na a tun bè n'a kè saraka ye. O cogo kelen na Ala ye dinyè kunmabò ni Ala ka sagaden ye, Yesu Krisita kòni o min sara an nò na walisa k'an ka jurumuw bò yen.

O dugusajè, Yuhana ye Yesu natò ye a ma, a ko: "Ala ka Sagaden min bè dinyè ka jurumu ta k'a bò yen, o file." (Yuhana 1:29)
"Krisita sara sinyè kelenpe jurumuw kosòn tilennen tòoròla tilenbaliw nò na, walisa a ka an lase Ala ma." (1 Pière 3:18)

A kunnuna ka bò suw cèma.
"Nin Yesu kòni, Ala y'a lakunun, an bèe ye o seerew ye." (Kèwalew 2:32)

Ala tun ye nin kow fò kiraw dala san caman sanni u ka kè (Esayi 53, Zaburuw 16,...)

Yesu Krisita kelenpe de ye Ala yère ka feèrè ye adamadenw ka jurumu ko la. O de kosòn a ye sira kelenpe ye k'an lasè Ala ma.

Yesu y'a jaabi ko: "Ne de ye sira ye, ani tinyè, ani nyènamaya. Mògò si tè na ne Fa ma, ni a ma tèmèn ne fè." (Yuhana 14:6)

"Kamasòrò Ala ye dinyè kanu haali, fò a ye a Denkè kelenpe di, walisa mògò o mògò dara a Denkè la, o kana halaki, nka o ka nyènamaya banbali sòrò." (Yuhana 3:16)

Jènyogònya min tun tinyèna an ni Ala cè, Ala yèrè ye o tugu. A ye Yesu Krisita, Ala ka Sagaden ci ka na sa gengen jiri kan an nò na. A ye an ka jurumuw juru sara.

Nka nin tèmèn sira saba dònni t'a bò....


4. TÈMÈN SIRA NAANINAN:

AN KA KAN KA SON YESU KRISTA MA I KO AN KISIBAA NI AN MATIGI. N'O KERA AN BE KA ALA KA KANNUYA NI A KA FEERE NYUMAN SIDON AN KA NYENAMAYA KO LA.

An ka kan ka sòn Yesu Krista ma.
"O bèe n'a ta, minw sònna a ma ka da a la, a ye fanga di olu bèe ma ka kè Ala denw ye." (Yuhana 1:12)

An bè son Yesu Krista ma dannaya fè.
"Aw kisilen bè nèema de barika la dannaya fè, o ma bò aw yèrèw la dè, Ala ka nili fèn don. O tè kèwalew nò ye, walisa mògò si kana a yèrè bonya." (Efesekew 2:8-9)

Ka son Yesu ma o ye bange ko kura ye Ala ka gwa kònò. (Yuhana 3:1-8)

An ka kan ka Yesu wele ka don an ka nyènamaya la.
Yesu ko: "Ne jòlen filè da la ka da kònkòn. Ni mògò dò ye ne ken mèn ka da yèlè ne ye, ne na don o yòrò ka dumuni kè o fè, a na dumuni kè ne fè." (Jirali 3:20)

Ka sòn Yesu Krisita ka kalanw ma o dama t'a bò. Ka son Yesu ma o kòrò: ka ban an yèrèw sago ma ka Ala sago kè (ka nimisi), an b'an jigi da Yesu kan ko a bèna an ka nyènamaya la ani k'an ka jurumuw yafa an ma; an bè son Yesu k'an kè a yèrè sagona mògò ye.

Nin ja fila bè nyènamayá sifa fila ko jira.

1.Yesu tè nyènamaya min na. Yesu bè nin nyènanaya kò kan. Nin tigi yèrè y'a ka ko bèe kuntigi ye. A ma feèrè si sòrò a ka jurumuw yafali ko la. A dusu bè to k'a jalaki, hèra t'a dusu la.
2.Yesu bè nyènamaya min kònò. Yesu Krista ye nin tigi ka kow bèe kuntigi ye. Yesu ye a nyèminèbaa ye ko bèe la. Hèra bè nin tigi ni Ala cè kamasòrò a sònna a ma ko Yesu sara a ka jurumuw kosòn.

E ka nyènamaya bòlen bè nin fila la jumèn fè?
I b'a fè I ka nyènamaya k'a kè u la jumèn kelen ye?

I bè se ka sòn Yesu ma cogo min na. O bè na jira I la.


I bè se ka sòn Yesu ma sisan yèrè dannaya fè.

Yesu wele, ka don i ka nyènamaya la deili fè. Delili, o ye ka kuma Ala fè. Ala bè I kònònna ko bèe don. Ka da o kan, a faamu, ko i da la kuma tè ko ba ye Ala fè. Ala bè min filè o ye i dusu kun cogo ye.

I bè se ka deili kè nin cogo la:

"Matigi Yesu, ne mago bè i la. Ne bè barika da i ye i saya kosòn gwègwè jiri kan ka ne ka jurumaw yafa. Ne bè ne dusukun dayèlè i ye ani ne bè sòn i ma, kè ne Kisibaa ni ne Matigi ye. Ne bè barika da i ye ne ka jurumaw yafali kosòn ani nyènamaya banbali kosòn i ye o min di ne ma. Ne ka nyènamaya nyèminè. I b'a fè ne ka kè mògò min ye i ka ne kè o ye. Amina."

Nin delili bè bèn i kònònna ko ma wa?
Ni o do, sègin nin delili kan, Yesu bè na don i ka nyènamaya la i ko a y'o lahidu ta cogo min na.

I bè se k'a dòn cogo min ko Yesu Krisita bè i ka nyènamaya la? I ye Yesu wele ka don i ka nyènamaya la wa ? Ka kenyè ni a ka lahidu ye Jirali 3:20 na Yesu bè min sisan ? Yesu Krisita y'a fò ko a na don i ka nyènamaya la. Yala a bè son ka i nègè wa ? Sababu jumèn b'a to i b'a dòn ko Ala y'i ka delili jaabi? (Ala ka kantigiya ani a ka kuma).


Bible bè nyènamaya banbali lahidu ta mògòw ye minw bèe bè sòn Yesu ma.

"O seereya filè nin ye, ko Ala ye nyènamaya banbali di an ma, o nyènamaya bè sòrò a Denkè la. O Denkè bè min fè, nyènamaya bè o fè. Ala Denkè tè min fè, nyènamaya tè o fè fewu. Aw minw dara Ala Denkè tògo la, ne bè nin kow sèbèn ka ci aw ma, walisa aw k'a dòn ko nyènamaya banbali bè aw fè." (1 Yuhana 5:11-13)

Ka kènyè ni nin lahidu ye i bè se ka dòn ko Yesu Krista bè i ka nyènamaya la ani ko nyènamaya banbali bè i fè tuma min yèrè la i y'a wele ka don i ka nyènamaya la. A tèna i nègèn fewu. I ka to ka barika da Ala ye kamasòrò Yesu Krisita bè i ka nyènamaya la ani ko nyènamaya banbali bè i fè.

I hakili ka to nin na kosèbè...


I kana i sinsin i dusukun cogo kan.

Ala ka kuma (Bible) o de ye dannabaa nyèminèbaa ye a yèrè dusukun cogo wala a ka miiriliw t'a nyèminè tun. Dannabaa bè nyènamaya dannaya de barika la o ye jigi dali ye Ala ka kantigiya ni a ka kuma kan. Bi, i bè se ka kè hèra la. Sini i bè se ka kè dusukasi la. Dusukun tè to cogo kelen na. Don bè n'a ta do. O de kosòn i kana i sinsin i dusukun cogo kan walisa k'a jèya a la ko Yesu Krisita bè i ka nyènamaya la.

Ala yèrè y'a fò ko: "Ne tèna i to yen fewu, ne tèna i bila abada." (Heburuw 13:5)

Komi i b'a dòn ko Ala tè i nègen, o de kosòn don ka di o don ka go o, i bè se ka barika da a ye kamasòrò a bè i ka nyènamaya la. Ni i bè barika da Ala ye o b'a jira ko i dalen bè a ka lahiduw la.


Mun kèra i ye i sonnen kò Yesu Krisita ma ?

Kabini i sònna Yesu Krisita ma i dusukun na dannaya fè, fèn caman kèra i ye i n'a fò:

 1. Yesu Krisita nana i ka nyènamaya la. (Jirali 3:20; Kolosekaw 1:27)
 2. I ka jurumuw bèe yafara i ma. (Kolosekaw 1:14)
 3. I kèra Ala den ye. (Yuhana 1:12)
 4. I ye nyènamaya banbali sòrò. (Yuhana 5:24)
 5. I ye nyènamaya kura daminè. Ala ka feèrè nyuman ye min ye i ka nyènamaya ko la i na o don. (Yuhana 10:10; 2 Kòrèntekaw 5:17; 1 Tesalonikekaw 5:18)

Yala, ko duman wère bè ye min ka fisa ni ka sòn Yesu ma ye wa ?
I bè sòn ka barika da Ala ye sisan a ka ko nyuman kèlew kosòn i ye wa? Ka barika da Ala ye o bè i ka dannaya jira.


Dannabaa ka nyèfè taali kè cogo dòw:

Dannabaa ka nyèfè taali bè bò a jigi bèe dali la Yesu Krisita kan. "...mògò tilennen na nyènamaya dannaya de barika la." (Heburuw 10:38). Dannaya de b'a to i bè se kti jigi da Ala kan i ka nyènamaya ko bèe la ani ka nin kow kè:

 1. Ala deli don o don. (Yuhana 15:7)
 2. Ala ka kuma kalan don o don. (Kèwalew 17:11) -- I ka Ala kuma kalanni daminè Yuhana kitabu la.
 3. Ala kanminè tuma bèe. (Yuhana 14:21)
 4. Yesu Krisita ko fò mògò wèrèw ye i ka nyènamaya ani i dala kumaw fè. (Matiyu 4:19; Yuhana 15:8)
 5. I jigi da Ala kan i ka nyènamaya ko kètaw bèe la. (1 Pière 5:7)
 6. 6. A to Ni Senu ka i nyèminè don o don ani ka barika don i ka nyènamaya n'i ka seereya la. (Galasikaw 5:16-17 Kèwalew 1:8)


Dannabaaw ni nyògòn cè jènyògònya nafan:

Dògò kurun caman bè mana kosèbè nyògòn fè tasumala. Nka n'i bè kelen bò ka bila a danna, a tasuma bè sa. I ni dannabaa tow cè jènyògònya fana bè ten. A ka fisa i ma ka jè mògò wèrèw fè minw sònna Yesu Krisita ma i ko u Kisibaa ni u Matigi. I ka kan ka to ka lajè eglise dò mògòw fè minw bè da a la ko Bible ye tinyè ye ani u bè Yesu Krisita bato. A daminè nin dògòkun yèrè la.

"An kana nyògòn lajèli dabila i ko dòw b'a kè cogo min na, nka an ka nyògòn laadi, janko aw b'a ye ko Matigi ka don surunyara." (Heburuw 10:25)


Ni nin sèbèn ye i dèmèn, i fanna k'a kalan mògò wèrè ye.

Ni i b'a fè ka kunnafoniw sòrò, i ka sèbèn ci Campus pour Christ buro dò la.

01 B.P. 1402 Ouagadougou 01, Burkina Faso
08 B.P. 870 Abidjan 08, Cête d'Ivoire
B.P. 438 Conakry, Guinée
B.P. 2560 Bamako, Mali
B.P. 326 Niamey, Niger
B.P. 5413 Fann, Dakar, Sénégal

Ni i sònna Yesu Krisita ma wala ni i b'a fè ka kunnafoni werew sòrò, i ka i tògò n'i jamu sèbèn ni seben kan ani ka ci campus buro dò la (adrèsiw bè seben kò kan).

Nin ko saba minw filè nin ye, i b'a fè min ka kè i ye u la i ka nò bila o nyèfè.

 1. Ne sònna Yesu Krisita ma i ko ne Kisibaa ani ne Matigi. A ye ne dèmèn ka taanyè dannaya la.
 2. Ne b'a fè ka kunnafoni wèrèw sòrò Yesu Krisita ko la.
 3. Ne ye dannabaa ye kabini waati jan. A ye ne dèmèn ka taa nyè dannaya la.

ADDITIONAL ASSISTANCE

If you've just asked Jesus Christ into your life, please click here and tell us about it. We would love to hear from you and help you grow in your faith.

If you still have a question, please click here.


© 1995-2001 Campus Crusade for Christ International
Questions and Comments are always welcome!
http://www.4laws.com/laws/bambara/default.htm