Siring na igwa nin mga pisikal na principio na iyo an nagpapahero kan interong kinaban, siring man igwa nin mga principio espiritual na naggogobierno kan saimong relasyon sa Dios.


1. ENOT NA PRINCIPIO 

AN DIOS NAMOMOOT SA SAIMO ASIN SIYA IGWA NIN MARAHAY NA PLANO SA SAIMONG BUHAY.

(An mga referencia sa laog kan libritong ini kaipuhan na basahon asin intindihon nin huli ta ini parte kan Biblia).

AN PAGKAMOOT KAN DIOS

"Huli ta an Dios namoot na gayo sa kinaban, na itinao Niya an saiyang bogtong na Aki, tanganing an siisay man na minatubod sa Saiya dai mapahamak, kundi magkaigwa nin buhay na daing katapusan" (Juan 3:16).

AN PLANO KAN DIOS

(Si Jesus iyo an nagtaram) "Ako napadigdi tanganing sinda magkaigwa nin buhay, asin na sinda magkaigwa kaiyan nin dai makayanan" (Juan 10:10).

Tadao ta an kadaklan sa mga tawo dal nakakamati kan abundang buhay?

Nin huli ta...


2. IKA-DUANG PRINCIPIO

AN TAWO PARAKASALA ASIN NAPASIWAY SA DIOS, KAYA DAI NIYA NAMIMIDBIDAN ASIN NAMAMATEAN AN PAGKAMOOT KAN DIOS ASIN PLANO PARA SA SAIYANG BUHAY.

AN TAWO PARAKASALA

"Huli ta an gabos nagkasala asin 'naparayo' sa kamurawayan nin Dios" (Roma 3:23).

An tawo linalang tanganing magkaigwa nin pakisumaro na kaibahan nin Dios; alagad nin huli kan saiyang pagkarebelyoso pinili niya an saiyang sadiring paagi asin an pakisumaro niya sa Dios napasuway. Ining rebelyosong kaugalean nin tawo iyo an nasasabi sa Biblia na kasal-an.

NAPASUWAY AN TAWO SA DIOS

Huli ta an kabayadan nin kasa-lan iyo an kagadanan" (espiritual na pagkasiway sa presencia nin Dios) (Roma 6:23).

bicolano1

An Dios banal asin an tawo parakasala. An hararom na pag-ultanan iyo an nagpapasiway
sa dua. An tawo nagpa-padagos sa pagmawot na maabot niya an Dios asin abundang
buhay huli sa sadiri niyang rnga paagi: marahay na gibo, marahay na pag-uugali,
filosofia, relihiyon, asin iba pa.

An ika-tulong principio nagtatao sato nin kasimbagan kan problemang ini...


3. IKA-TULONG PRINCIPIO

SI JESUS-CRISTO LANG AN PAAGI NA ITINAO NIN DIOS TANGANING MAPATAWAD KITA KAN SATONG MGA KASAL-AN. HULI SA SAIYA MAMAMATEAN AN PAGKAMOOT ASIN PLANO NIN DIOS PARA SA SAIMONG BUHAY.

NAGADAN SIYA PARA SATO

"Alagad ipinahiling kan Dios an saiyang dakulang pagkamoot sato kan kita mga parakasala pa, si Cristo nagadan dahel sato" (Roma 5:8).

NABUHAY SIYA LIWAT

Si Cristo nagadan huli kan satong mga kasal-an... ilinubong Siya saka binuhay liwat sa ikatolong aldaw, siring sa nasasabi sa mga kasuratan, na nagpahiling siya ki Pedro, asin sa doseng apostol. Pagkatapos, nagpahiling Siya sa sobra sa limang gatos na katugangan" (1 Corํnto 15:3-6).

SIYA IYO SANA AN DALAN PASIRING SA DIOS AMA

"Si Jesus nagsabi saiya, 'Ako iyo an dalan, asin an katotoohan, pati na an buhay: dai nin siisay man na madulok sa Ama, kun bakong huli Sako' " (Juan 14:6).

bicolano2

An Dios iyo an nagbugtak nin dalan sa harayong pag-ultanan ta sa Dios, pinaagi sa
pagpadara kan Saiyang bogtong na Aki, si Jesu-Cristo, tanganing magadan duman sa
krus huli sa kabayadan kan satong mga Kasal-an.

Dai pa, naninigo na sato sanang maaraman an tulong principiong ini...


4. IKA-APAT NA PRINCIPIO

KAIPUHAN AN LAMBANG SARO SA SATO MAG-AKO KI JESU-CRISTO BILANG PARALIGTAS ASIN KAGURANGNAN; HULI KAINI SATONG MAAARAMAN ASIN MAMAMATEAN AN PAG-KAMOOT KAN DIOS ASIN SAIYANG PLANO PARA SA SATONG BUHAY.

Kaipuhan Na Satong Akoon Si Cristo

"Alagad an gabos na nag-ako Saiya, tinawan Niya nin kapangyarihan na maguing mga aki nin Dios, sinda na mga nagtutubod sa saiyang ngaran" (Juan 1:12).

Ma-aako Ta Si Cristo Sa Paagi Nin Pagtiwala

"Huli sa biyaya nin Dios, nakaligtas kamo sa paagi nin pagtiwala. Iyan bako'ng sadiri nindong gibo kundi regalo nin Dios. Dai nin si-isay man an pwedeng mag-orgulyo dapit kaini, huli ta bako ining bunga kan sadiri nindang mga gibo" (Efeso 2:8-9).

Ma-aakoTa Si Cristo Sa Paagi Nin Sadiring Pagimbitar

(Si Cristo nagtaram), "Uya nagtitindog ako asin nagtotoktok sa may pintuan, Kun siisay man dumagnog kan sakong tignog asin burmukas kan tata, malaog ako saiya" (Kapahayagan 3:20).

An pag-ako ki Cristo nangangaipo nin pagbalik sa Dios (pagsolsol) asin pagsarig na si Cristo malaog sa satong buhay tanganing patawadon kita kan satong nga kasalan asin guibohon Niya lamang an Saiyang mga panuga o kaya pagka-igwa nin emosyonal na pagkamate. Maaako ta si Cristo sa paagi nin pagtiwala, sarong personal na decididong pagsuko kan satong buot.

 

bicolano3

Arin an ladawan na nagrerepresentar kan saimong buhay?
Arin an ladawan na gusto mong magrepresentar kan sa saimong buhay?

An minasunod iyo an nagpapahayag kun paano mo maaako si Cristo...


PWEDE MONG MAAKO SI CRISTO NGONIAN MISMO SA PAAGI NIN SARONG PAMIBI NA IGWA NIN PAGTIWALA

(An pagpamibi iyo an pakiolay sa Dios)

Aram nin Dios kun ano an laog kan saimong puso asin an maw-ot Niya iyo an sinceridad kan saimong puso. Uya an sarong pamibi asin ini sarong paagi kun paano me maaako si Cristo.

"Kagurangnang Jesus, kaipuhan ko lka. Salamat sa pagkagadan mo sa Krus huli sa sakong mga kasalan. Binubukasan ko an sakong puso asin inaako ko Ika bilang sakong Paraligtas asin Kagurangnan. Salamat sa kapatawaran kan sakong mga kasalan. Hadean Mo an trono nin sakong buhay. Guibohon mo po akong sarong tawong nabubuhay siring sa saimong pag-boot"

An pamibion na ini, iyo dao an kabot-an kan saimong puso?

Kun iyo, mamibi ka kan siring na pamibi, ngunian mismo, asin si Cristo malaog sa saimong buhay siring sa Saiyang ipinanuga.

PAANO MO MA-AARAMAN NA SI CRISTO NASA LAOG NA NIN SAIMONG BUHAY

Sa saimong pagpamibi, inako mo dao si Cristo sa saimong buhay? Huli kan Saiyang panuga sa Kapahayagan 3:20, haen na ngunian si Cristo mapadapit kan Saiyang relasyon saimo? Si Cristo nagsabi na Siya malaog sa saimong buhay. Pano mo naaraman na sinimbag kan Dios an saimong pamibi? (Makasarig nanggad kita sa Dios asin sa Saiyang mga Tataramon. Giniguibo nanggad kan Dios an saiyang mga panuga.)

AN BIBLIA NANUNUGA NIN BUHAY NA DAING KATAPUSAN SA GABOS NA MGA NAG-ARAKO KI CRISTO

"An patotoo iyo ini, tinaw-an kita nin Dios kan buhay na daing katapusan, asin an buhay na iyan yaon sa saiyang Aki. An igwa kan Aki, igwa kan buhay: alagad an mayo kan Aki nin Dios mayo kan buhay. Sinusurat ko ini saindo na mga nag-tutubod sa ngaran kan Aki nin Dios, tanganing maaraman nindo na igwa kamo nin buhay na daing katapusan" (1 Juan 5:11-13).

Magpasalamat ka sa Dios nin huli ta si Cristo nasa laog na kan sairnong buhay asin dai ka pababayaan (Hebreo 13:5). Huli sa Saiyang panuga, maaraman mo na si Cristo yaon na sa saimong buhay asin ika igwa na kan buhay na daing kala-pusan,kan Siya inako mo sa saimong buhay ngonian. Siya dai madaya sa saimo.

Sarong importanteng pagirumdum


DAI MAGDEPENDE SA PAGMATE

An panuga kan tataramon nin Dios asin bakong an satong pagmate an satong panarigan. An Cristiano nabubuhay sa pagtubod (pagsarig) sa Dios. Ining trak sa ibaba nagpapaheling kan relasyon kan KATOTOOHAN (Dios asin Saiyang Tataramon), PAGTUBOD (an satong pagsarig sa Dios asin sa Saiyang Tataramon), asin PAGMATE (an resulta kan satong pagtiwala asin pagkuyog) (Juan 14:21).

bicolano4

May treyler o dai, an trak pwedeng magdalagan. Dai nanggad mapupwede na an treyler iyo an magguyod sa trak. Siring man, kitang mga Cristiano, dai nagdedepende o nananarig sa satong mga pakamate o emosyon -alagad satong pinaniniwalaan an kaimbodan nin Dios asin mga panuga kan Saiyang Tataramon.

NGUNIAN NA INAKO MO NA SI CRISTO

Sa panahon na saimong inako si Cristo huli sa pagtubod, dakol na mga bagay an nangyari, siring baga kan mga minasunod:

 1. Si Cristo nag-laog na sa saimong buhay (Kapahayagan 3:20; Colosas 1:27).
 2. Pinatawad na an saimong mga kasal-an (Colosas 1:14; 2:13).
 3. Ika nagin aki na nin Dios (Juan 1:12).
 4. Nagkaigwa ka na nin buhay na daing katapusan (Juan 5:24).
 5. Pinagpo-nan mo na mabuhay nin siring sa plano Kan Dios (Juan 10:10; 2 Corinto 5:17; 1 Tesalonica 5:18).

Igwa pa dao nin laen pang bagay na pwedeng mangyari sa saimong buhay na sobra pa kan pag-ako ki Cristo? Buot mo dao na pasalamatan an Dios ngunian mismo huli kan Saiyang guinibo para sa saimo? An pagpasalamat sa Dios nagpapaheling nin pagtubod.


MGA PAAGI SA CRISTIANONG PAGTATALUBO

An Cristianong pagtatalubo iyo an resulta kan pagsarig ki Jesu-Cristo. "An matanas nabubuhay huli sa pagtubod" (Galacia 3:11). An buhay na igwa nin pagtubod makakatabang sa saimo sa pagsarig pa nin orog sa Dios mapadapit kan gabos na hero nin saimong buhay, asin sa pagguibo kan mga minasunod:

 1. Mamibi sa Dios aro-aldao ( Juan 15:7).
 2. Basahon mo an Saiyang Tataramon (Biblia) aro-aldao (Mga Gibo 17:11) - enot na basahon an Ebanghelio ni San Juan.
 3. Sunodon mo an kabot-an nin Dios sa gabos na panahon (Juan 14:21).
 4. lpahayag si Cristo sa paagi nin satong pamumuhay asin pagtataram (Mateo 4:19; Juan 15:8).
 5. lhunod sa Dios an gabos na hero kan saimong buhay (1 Pedro 5:7).
 6. Tugotan mo na an Banal na Espiritu iyo magsakop sa saimong buhay (Galacia 5:16-17; Mga Gibo 1:8).

IMPORTANTE AN MAKISUMARO SA PAGTIRIPON KAN MGA PARATUBOD

Sa Hebreo 10:25, sinabi sato "na dai pagpabayaan an satong pagtorotiripon..." Malaad nin marahay an kalayo kun dakol an panggatong. Alagad kun irayo ta an sarong opos natural an kalayo mapaparong. Arog man sana kaini an satong relasyon sa satong mga kapwa Cristiano. Kun dai ka nin pinag-aatenderan na simbahan, dai ka na maghalat na imbitaron ka pa. Hingo-haon mo na makasimba ka sa sarong simbahan na si Cristo ipinagpapaibabao asin an Saiyang Tataramon ipinagtotokdo. Guiboha ini ngunian na semana asin ugaleon an pag-pakisumaro.


 

ADDITIONAL ASSISTANCE