Maingon nga may balaod nga pisikal nga atong nahibaloan nga nagdumla sa kalibutan o' kinaiyahan, mao man usab nga may mga balaod espiritual nga nagdumala sa atong relasyon sa Dios.


1. UNANG LAGDA

ANG DIOS NAHIGUGMA KANIMO UG SIYA ADUNAY MAANINDOT NGA PLANO ALANG SA IMONG KINABUHI.

(Mga referencia ning basahona gihubad sumala sa kahulugan, ug dili lamang sa letra, busa, sabton sumala sa kinatibuk-ang pagtulon-an sa tibuok Biblia, kon mahimo.)

ANG GUGMA SA DIOS

"Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga iyang gihatag ang iyang bugtong nga Anak, aron bisan kinsa nga mosalig Kaniya, dili mawala, kondili, may kinabuhing dayon" (Juan 3:16)

ANG PLANO SA DIOS

(Si Cristo nag-ingon) "Ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi, ug sa pagkabaton niini, sa madagayaon gayud" (aron mapuno ug mahimong mahinungdanon) (Juan 10:10)

Ngano man nga kasagaran sa mga tawo karon wala makasinati niining kinabuhi nga madagayaon?


2. TUNGOD KAY IKADUHANG LAGDA

ANG TAWO MAKASASALA UG NAHIMULAG SA DIOS BUSA, TUNGOD NIINI, DILI SIYA MAKAHIBALO NI MAKASINATI SA GUGMA UG PLANO SA DIOS ALANG SA IYANG KINABUHI.

ANG TAWO MAKASASALA

"Sanglit nakasala man ang tanan ug nawad-an sa himaya sa Dios" ( Roma 3:23)

Ang tawo gibuhat aron makig-ambit sa Dios. Apan tungod sa iyang kinaugalingong pagsupak sa Dios, nabugto ang ilang maayong pakigdait. Kining kinaugalingong pagsupak nga gikinaiya sa aktibong pagrebelde o hilom nga pagkaindeperente sa tawo batok sa Dios mao'y ilhanan sa sala sa kinabuhi sa tawo sumala sa Biblia.

ANG TAWO NAHIMULAG

"Ang bayad sa sala mao ang kamatayon" (espirituhanong pagkahimulag sa Dios) ( Roma 6:23)

cebu1

Ang Dios balaan uy ang tawo makasasala. Usa ka dakung bung-aw nagbulang sa duha. Ang tawo nagasulay sa tawhanong pagpanglimbasog sa pagkab-ot sa Dios ug pagbaton sa kinabuhing madagayaon pinaagi sa maayong kinabuhi, pamatasan, filosofiya, ug relihiyon.

Ang ikatulong lagda makahatag kanata sa bugtong tubag niini nga problema.


3. IKATULONG LADGA

SI CRISTO JESUS LAMANG ANG BUGTONG GIHATAG SA DIOS ALANG SA KAPASAYLOAN SA ATONG MGA SALA. PINAAGI NI JESUS, IMONG MAHIBALOAN UG MASINATI ANG GUGMA UG PLANO SA DIOS ALANG SA IMONG KINABUHI.

"Apan ang Dios nagapadayag sa Iyang gugma alang kanato pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Cristo namatay alang kanato" ( Roma 5:8)

NABANHAW SIYA GIKAN SA MGA MINATAY

"Si Jesus namatay alang sa atong sala, sumala sa kasulatan... Siya gilubong... Siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw ug nagpakita Siya ngadto kang Pedro, unya ngadto sa napulo ug duha. Unya mipakita Siya ngadto sa kapin sa lima ka gatus ka mga igsoon." (I Corinto 15:3-6)

SI JESUS MAO LAMANG ANG DALAN

"Si Jesus miingon kaniya 'Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, wala'y bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi Kanako" (Juan 14:6)

cebu2

Ang Dios nagbutang ug taytayan sa bungaw nga nagbulag kanato gikan Kaniya pinaagi sa Iyang pagpadala sa Iyang bugtong Anak, nga si Jesus, nga nagpakamatay puli kanato.

Dili igo ang pagkahibalo lamang niining tulo ka mga lagda.


4. IKAUPAT NGA LADGA

ANG MATAG USA KANATO KINAHANGLAN NGA MODAWAT KANG CRISTO INGON NGA GINOO UG MANLULUWAS; SA DIHA NGA ATONG BUHATON KINI, ATONG MAHIBALUAN UG MASINATI ANG GUGMA SA DIOS UG ANG PLANO NIYA ALANG SA ATONG KINABUHI.

KINAHANGLAN ATONG DAWATON SI JESUS

"Apan sa tanang modawat Kaniya, sa tanang mitoo sa Iyang ngalan, kanila naghatag Siya'g gahum sa pagkahimong mga anak sa Dios" (Juan 1:12)

ATONG MADAWAT SI JESUS PINAAGI SA PAGTOO

"Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo ug dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios, dili tungod sa binuhatan aron wala'y bisan kinsa nga magpasigarbo." (Efeso 2:8.9)

ATONG MADAWAT SI JESUS PINAAGI SA PERSONAL NGA PAGDAPIT

(Si Cristo nag-ingon), "Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok; kon may magpatalinghog sa akong tingog ug moabli sa pultahan kaniya mosulod Ako..." (Pinadayag 3 :20)

Ang pagdawat kang Cristo nagalabut sa pagtalikod sa kaugalingon (paghinulsol)  ug pagduol ngadto sa Dios. Kini nagpasabut nga saligan nato si Cristo sa pagsulod sa atong kinabuhi ug sa pagpasaylo sa atong mga sala, ug sa paghimo kanatong katawhan sumala sa Iyang kabubut-on. Dili igo ang pag-uyon sa tanan niyang giangkon sa hunahuna lamang. Dili usab igo ang kasinati-ang emosyonal.
Atong madawat si Cristo pinaagi sa pagtuo, sa kinabubot-on gayud.

cebu3

Hain niining duha ang naghulagway sa imong kinabuhi?
Hain niining duha ang gusto nimong magrepresentar sa imong kinabuhi?
Ang mosunod magpahayag unsaon nimo pagdawat mo kang Cristo.


IMONG MADAWAT SI CRISTO KARON DAYON PINAAGI SA PAG-AMPO NGA MAY PAGTOO.

(Ang pag-ampo mao ang pagpakigsulti sa Dios)

Ang Dios nasayud sa imong kasingkasing, ug wala Siya mag-apas sa imong mga pulong, kondili sa pagkamatinod-anon sa imong kasingkasing. Kining mosunod mao'y usa ka sugyot nga pag-ampo nga may pagtoo.

"Ginoong Jesus, gikinahanglan ko lkaw. Salamat sa imong pagpakamatay sa krus alang sa akong mga sala. Ako karon nag-abli sa pultahan sa akong kinabuhi ug dawaton ko Ikaw nga akong Manluluwas ug Ginoo. Salamat sa Imong pagpasaylo sa akong mga sala ug paghatag sa kinabuhing dayon. Gamhi ang trono sa akong kinabuhi. Himo ako sumala sa Imong kabutut-on . Amen"

Kining pag-ampo mao ba ang tinguha sa imong kasingkasing karon?

Kong ugaling mao, sunda kini ingon nga imong pag-ampo sa pagdapit kang Jesu-Cristo karon dayon, ug si Cristo mosulod gayud sa imong kinabuhi sumala sa Iyang pasalig o saad.


UNSAON PAGKAHIBALO NGA SI CRISTO ANAA SA IMONG KINABUHI

Sa imong pag-ampo, imo bang gidawat si Cristo sa imong kinabuhi? Sumala sa Iyang gisaad sa Pinadayag 3:20, hain na man si Cristo karon? Si Cristo miingon nga Siya mosulod sa imong kinabuhi. Mamakak ba siya kanimo? Unya, gi-unsa man nimo pagkasayod nga gitubag sa Dios ang imong pag-ampo? (Kasaligan gayuud ang Dios ug ang lyang pulong. Sa lain pagkasulti, Siya magatuman gayud sa lyang mga saad.)

ANG BIBLIA NAGASAAD SA KINABUHING DAYON SA TANANG MODAWAT KANG CRISTO

"Ug ang pagpamatuod mao kini: nga kita gihatagan sa Dios ug kinabuhing dayon, ug kining kinabuhi-a anaa sa iyang Anak. Ang makapanag-iya sa Anak may kinabuhi, apan ang wala makapanag-iya sa Anak, wala'y kinabuhi. Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa Anak sa Dios aron kamo masayud nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon." (I Juan 5:11-13)

Pasalamati ang Dios kanunay nga si Cristo anaa sa imong kinabuhi ug nga ikaw dili gayud Niya isalikway. (Hebrohanon 13:5) Imong masiguro nga ang buhing Cristo anaa sulod kanimo, nga duna ka'y kinabuhing dayon, human Siya madawat tungod kay Iyang gisaad kini. Ug gawas pa, dili gayud Siya magalimbong kanimo

Usa ka importante nga pahinumdum.


AYAW BASIHI ANG IMONG PAGBATI

Ang atong basihan mao ang pulong ug mga saad sa Dios, dili ang atong mga pagbati. Ang Cristohanong nagakinabuhi pinaagi sa pagtoo (pagsalig) nga kasaligan gayud ang Dios ug ang Iyang pulong. Kining hulagway sa truck nagapakita sa relasyon sa kamatuoran (ang Dios ug ang iyang pulong), pagtoo (ang atong pagsalig sa Dios ug sa Iyang pulong), ug mga pagbati (resulta sa atong pagtoo ug pagtuman). (Juan 14:21);

cebu4

Bisan naa o wala'y trailer ang truck modagan gayud. Apan daku kaayo nga binu-ang kon ang trailer mao ang magbira sa truck. Dili kana mahimo. Sa sama nga paagi, kita sa atong pagka Cristohanon dili magsalig sa atong mga pagbati, hinoon, atong ibutan ang atong pagtoo (pagsalig) sa kasaligan nga Dios ug sa Iyang mga saad diha sa Iyang pulong.


KARON NGA IMO NANG NADAWAT SI CRISTO

Sa oras nga ikaw midawat kang Cristo pinaagi sa pagtoo, daghang mga butang ang nagpanghitabo kanimo, sama sa mosunod:

  1. Si Cristo misulod sa imong kinabuhi. (Pinadayag 3:20;  Colosas 1:27)
  2. Ang imong mga sala gipasaylo na. ( Colosas 2:13)
  3. Nahimo ikaw nga anak sa Dios. (Juan 1:12)
  4. Imo na karong pagasugdan ang dakung bulu-haton diin ang Dios nagbuhat kanimo alang niini. (Juan 10:10; II  Corinto 5:17; I  Tesalonica 5:18)

Duna pa ba kaha'y labaw ka maanindot nga mahitabo kanimo gawas sa imong pagdawat kang Cristo? Gusto mo bang pasalamatan ang Dios karon pinaagi sa pagampo tungod sa Iyang gibuhat alang kanimo? Ang pagpasalamat nagapasabot nga ikaw may pagtoo.

Karon unsa ma'y sunod?


MGA SUGYOT ALANG SA CRISTOHANONG PAGLAMBO

Ang espirituhanong paglambo nagagikan sa pagsalig kang Cristo. "Ang matarong nagakinabuhi sa pagtoo." ( Galatia 3:11) Ang kinabuhi nga may pagtoo makapahimo kanimo sa pagsalig sa Dios sa tanang bahin sa imong kinabuhi, ug sa pagbuhat niining mosunod:

  1. Paduol sa Dios matag-adlaw pinaagi sa pag-ampo. (Juan 15:7)
  2. Basaha sa matag-adlaw ang Iyang mga pulong. ( Buhat 17:11) Sugdi kini sa Ebanghelyo ni Juan.
  3. Tumana ang kabubut-on sa Dios sa tanang gutlo. (Juan 14:21)
  4. Pagsaksi alang kang Cristo pinaagi sa imong mga pulong ug imong pagkinabuhi. (Mateo 4:19; Juan 15:8)
  5. Salig sa Ginoo sa tanang bahin sa imong kinabuhi. (I Pedro 5:7)
  6. Tuguti ang Espiritu Santo sa pagdumala ug paggahum sa imong kinabuhi sa matag-adlaw ug sa imong pagsaksi. (Galatia 5:16, 17;  Buhat 1:8)

ANG PAGKAKINAHANGLANON SA MAAYONG SIMBAHAN

Sa Hebrohanon 10:25, usa ka dakung tambag alang kanato ang "dili pagbiya sa atong panagtigum..." Magadilaab ang kalayo kung daghang sugnod apan kong imong ipadaplin ang usa sa mga sugnod, kining sugnora mapalong Ingon usab niini ang atong relasyon sa atong isig ka Cristohanon. Kon wala kay gitambungan nga simbahan, ayaw paghulat nga tawgon ka pa. Paninguha nga makasimba ka sa simbahan diin si Cristo ginapasidunggan ug ang iyang pulong ginasangyaw. Sugdi kini karong Dominggo ug himo-ang tumong ang pagsimba kanunay.


 

 

ADDITIONAL ASSISTANCE