Cit mɛn de yen Yihh thɛɛr cïï Nhialic ke tääu piny cieŋ ë piny rot. Aya, anɔŋ Yith ke Wëi cieŋ kaamda ë Nhialic.


1. Nhialic anhiaar yin ku ade cäpdïït cï guiir në në baŋ de pïïrdu.

Nhiëër de Nhialic:

“Nhialic ë piny nɔm nhiaar aläl. arëk abï ë wën miɔɔc ë wëndɛɛn ëi dhiëëth etök, ke raan gam yen cïï bï määr, raan ëbɛ̈n ku bï de pïïr athɛɛr.” (Jɔn 3:16)

Cäp cï Nhialic:

(Go Kritho lueel) yan, “Yɛn aa bɔ̈ luɔi bï kek de pïïr, abïk kuɛth ë ye.” (Jɔn 10:10)

Acie raan ëbën yen ŋic ë pïïr kueth kɔcë. Në baŋde…


2. Kɔc acï kërac looi kedhie ku puɔ̈ki ke Nhialic. Yen akuc wuɔk Nhialic ku kuc nhiëër de Nhialic, ku kä cïï Nhialic guiir në baŋ de pïïrda.

Raan acï kërac looi:

“Kɔc acïk kërac looi kedhie ku dëëkkï dhuëëŋ de Nhialic.” (Romai 3:23)

Raan e ciek Nhialic bikï ya muäth. Go raan rot yal wei ku leer në kueerdɛɛn pei, go määthden kekë Nhialic riääk. Riääk de määth; yen ki Baibol cɔl kërɛɛc cï raan looi.Ku ee tïc në:

1. Reec cïï raan Nhialic rɛɛc thok ë pïŋ; ku

2. cïï löŋ de Nhialic ye nëu; ku

3. cïï pïïr lɔgɔl de Nhialic piɔ̈u looi.

Puɔ̈k Nhialic kek Raan:

“Ariöpde kërac yen aye thuɔɔu" [Pɔ̈k de wëi ke raan në Nhialic]. (Romai 6:23)

Nhialic alajik ku raan acï kërac looi, anɔŋ kaamdïït cï ke pääk. Ë wiethkë anyoth thëm ee raan lɔ tëde Nhialic them ë guɔ̈pde, në ka cït man de pïir pieth, ku jam de wël ke pelënɔm, ku cieeŋ pieth, ku ye rot tɔ̈ ye raan de Nhialic, ku ye kɔc kuany nyin kuɔny, ku ka kɔ̈c cït ë kakë. Ku kakɛɛn cï them ë luɔi kedhie, acïk löny.

Yiny de diäk yen abï wook lëk yic…


3. Yecu Kritho yen e kuer yetök , kueer lëu ë raan lɔ tëde Nhialic. Acï thou në biäkda. Në yen, yïn lëu ba Nhialic ŋic ku ŋic nhiëërde ku cäpdït cï guiir në baŋ de pïirdu.

Acï thou ku jɔt rot në thuɔɔu yic:

“Luɔi cï Kritho käŋ guum aya natök në këde kërac, Raan piɛth piɔ̈u yen ajum käŋ në biäk de kɔc rac piɔɔth, luɔi bï yen wook lɛɛr të tɔ̈u ë Nhialic.” (I Peter 3:18)

“Ɣɔn cï yen käŋ thöl ë guɔ̈m, kë jɔ rot nyuɔth keek kë pïir në kajuëe bïk ŋic ë gɔk. Aa cï tuɔ̈l tëde kek ë nïn kathiërŋuan, ku jɔ ya cool ë luel jam de kake cieŋ de Nhialic.” (Luɔɔide Tuc 1:3)

Yecu yen e Kueer Yetök:

(Yecu acï rot lɛ̈k kɔc) an, “Yɛn aye kueer, ku yɛn aye yic ku yɛn aye pïir, acïn raan bɔ̈ tëde Wä të kën yen tëëk tëde yɛn.” (Jɔn 14:6)

Nhialic acï Yecu tääu piny ke ye kueŋ cï thɔɔc në kaamde ke mɛnhde raan, në tuuc cïi yen wënde tuɔ̈ɔ̈c Yecu Kritho bï bɛ̈n thou në tim kɔ̈u në nyinda yic.

Yiny de ŋuan bɛ̈, yen abï yïn tɔ̈ yök pïööc yic…


4. Wuɔk, raan yetök abï Yecu Kritho dhil gam kë ye konydɛɛn de wëi ku ye Bɛ̈nydïtde; Yen abï wɔk Nhialic ŋic ku ŋicku nhiëërde ku cäpdït cï guiir në baŋ de pïirda.

Wok bï Kritho dhil nööm në gäm:

“Ku kɔc cï gam kek aa miɔɔc ë riɛl bïk aa mïth ke Nhialic kek kɔc gam rinke.” (Jɔn 1:12)

“Ee dhuëëŋ de piɔ̈u yen acï week kony wëi, ku acïi bɔ̈ tëde wek, ee miɔ̈c de Nhialic, acïi bɔ̈ në luɔi e raan looi ka acïn raan duëër rot leec.” (Epethiei 2:8,9)

Wɔk bï Kritho dhil gam në cɔ̈t bï wok yen caal nëpïirda yic:

Acï Kritho lueel an, “Ya ki kääc ɣöt thookë ke ya tɔŋ ɣöt thok, tëde yen raan piŋ aröl ku liep ɣöt thok, ke yen bï bën ɣöt tëde yen, ku buk aa can ë tök, wok ë yen. (Nyuuth 3:20)

Bä Kritho gam, acie bä ŋic ë yïnɔm nɔn ee Yecu wënde Nhialic, ku nɔn cïï yen thou ë tim ageer kɔ̈u në biäk de karacku, ku acie yöŋ ee yïn e yök eyïguɔ̈p. Bä Kritho gam, akɔɔr bä yïpiɔ̈u puk ëbën, bä rot gäm Nhialic në guɔ̈pdu ëbën (Puŋde piɔ̈u). Abuk dhil ŋɔ̈ɔ̈th nɔn bï Kritho bën në pïirda yie ku bï wook bën pa'l kareckuɔ. Ku looi wook cït man ë kɔckeek kɔɔrkeek.

Guöp agël pïir:

Kritho agël pïir:

Guɔ̈p atɔ̈u në thööc nɔm.

† - Kritho akääc biic në pïiyic.

† - Kritho atɔ̈u biic.

Ee të cï piɔ̈u ou nyoth pïirdu?

Ku e të cï piɔ̈u ou nhiaar duër ya yin?

Wël bɔ̈ ë abik yïn tɔ̈ gam Kritho…


Yïn Duëër Kritho gam ënɔɔnë

Thiëc bï bɛ̈n ë pïïrdu yic. Ŋäth bï kë lueel looi. Anhiaar wɛ̈t bä lueel looi. Anhiaar wɛ̈t bä lueel ë yipiɔ̈u awär wɛ̈t bä lueel ë yïpiɔ̈u awär wɛ̈t bä lueel ëyïthok. Läŋë alɛ̈:

"Yïn kaar Bɛ̈nydït Yecu. Yɛn cï pïïrdï gël ëtëɣɔn, ku yɛn cï kërac luɔ̈i yïn. Yïn cä leec arët në pël cï yïn yen päl karɛcki. Bɔ̈ në pïïrdï yic ku bɔ̈nöm thöny de pïïrdï bä gël, ku loi yɛn cït man raanduɔ̈n kɔɔr.""Yïn kaar Bɛ̈nydït Yecu. Yɛn cï pïïrdï gël ëtëɣɔn, ku yɛn cï kërac luɔ̈i yïn. Yïn cä leec arët në pël cï yïn yen päl karɛcki. Bɔ̈ në pïïrdï yic ku bɔ̈nöm thöny de pïïrdï bä gël, ku loi yɛn cït man raanduɔ̈n kɔɔr."

Cï lɔ̈ŋ kënë yïn gut piɔ̈u?

Na cï yïn gut piɔ̈u ke yï läŋë e lɔ̈ŋë ënɔɔnë, ku Kritho abï bɛ̈n në pïïrdu yic cït man de wɛ̈tdɛɛn cï lueel.


Bä ŋic adï nɔn cï Kritho bën në pïirdu yic:

Cä Kritho gam bï bën në pïirdu yic? Cït man de wɛẗdɛɛn cï lueel në (Nyuth 3:20) Tɔü Kritho ënou ënɔɔnë?

Acï Kritho lueel nɔn bï yen bën tëde yïn në pïirdu yiv? E lueth yen ë lueel?

Ŋic adï nɔn cï Nhialic lɔŋ̈du piŋ? (Në baŋ ŋääth yen Nhialic ku wɛẗdeen eil lueel.)

Baibol acï pïir athɛɛr lëk raan cï Kritho gam ëbën:

"Nhialic acï wook gäm pïir athɛɛr, ku ë pïirë atɔ̈u ë wënde yic. Raan cath ke wënde ka cath ke pïïr athɛɛr, ku raan cïi cath kewënde Nhialic ka cïi cath ke pïir athɛɛr. Kakë acä ke gäär week kë bäk ŋic nɔn cath wek në pïir athɛɛr kɔc cï rin ke wënde Nhialic gam." (1 Jcn 5:11‑13)

Ye Nhialic leec ë ceŋ në kë cïï Kritho bɛ̈n në pïïrdu yic. Ku acï lueel nɔn cïï yen yïn bï kɔn nyääŋ piny ë nɔnaɣɔn (Eberu 13:5) adɛ̈ɛ̈rë ŋic ncn tɔ̈u Kritho në yiyic ku nɔn de yïn pïïr athɛɛr n baŋ de wɛ̈tdɛɛn cï luel.

Na yöŋ ee yïn en yök në yiguɔ̈p…


Duk rot ë kan ë yöŋ ee yïn en yök:

Krithiaan ayeki gam aye Nhialic ku wɛ̈tdɛɛn cï lueel në Baibolic yic.

Wɛ̈t de Nhialic cï lueel yen aye riɛlda. Abël (Riäi) cï thuurë anyoth ruäi de Yic (Nhialic ku Wɛ̈tde), ku Gäm (aŋäthda ne Nhialicic ku wɛ̈tde) Ku Yök (Ke ku yök në gämda yic ku riëu riëu wok Nhialic).

1. Yic ade riɛl wɛt en wook (Acït makana wën abel geer)

2. Wok aye riɛl de yic de Nhialic mat në gäm.

3. Ee yic yen ayoku gam, ku jɔ yöŋdaan ee wok en yök lɔ ë ye cök.

4. Aŋäthku aye Nhialic ku yinde, ku acie yöŋdan de gupkuɔ.


Ë nɔn cïï yïn Kritho gamë:

Në thaar gɛm yïn Kritho, kajuëc ayek tuɔ̈l tëde yïn:-

1. Kritho acï bɛ̈n në pïïrdu yic. (Nyuuth 3:20 ku Kolothai 1:27)

2. Karɛcku acï keek päl yïn. (Kolothai 1:14)

3. Yïn cï ya mɛnh de Nhialic. (Jɔn 1:12)

4. Yïn bï piath de cäpdït ë ciɛk ë Nhialic yïn ë biäkde gɔl ë ŋïc ë pïïrdu. (Jɔn 10:10, 2 Korinthcoi 5:14, 15, 17)

5. Yïn cï pïïr athɛɛr nööm. (Jɔn 5:24)

De këpiɛthdïït däŋ tɔ̈u e tak wär gäm cï yïn Kritho gam bä yök në pïïrdu yic. Nhiaar bä Nhialic leec ënɔɔnë në kë piɛthdïït cï luɔ̈i yïn? Gäm de raan ee rot nyuɔɔth në lɛc e yen Nhialic leec. Lɛ̈ŋku.

Eeŋö cï döŋ ënɔɔnë?


Bä Pïïrduɔ̈n de Wëi tɔ̈ Cil adï:

Ciɛl ee raan cil ku dïït ë kake wëiyiic e bɛ̈n ë ŋäth ee raan Yecu Kritho ŋɔ̈ɔ̈th. "Raan piɛthpiɔ̈u abï ya pïïr në gäm." (Galatai 3:11) Ee pïïr de gäm en bï yïn kuɔny bä Nhialic aŋɔ̈ɔ̈th ë këriëëcdu yic ëbɛ̈n. Ka bɔ̈ ë abïkï yïn kuɔny:

1. Ye Nhialic lɔ̈ŋ ë ceŋ. (Jcn 15:7)

2. Ye wɛ̈t de Nhialic kueen ë ceŋ (Luɔɔi de Tuc 17:11) ku gɔl në Wëlpiɛth cï Jɔn ke gɔ̈ɔ̈r.

3. Ye Nhialic piŋ thok, ku gam thok në thaar thok ëbɛ̈n. (Jɔn 14:21)

4. Ye ya cäätɔ de Kritho në pïïrdu yic ku në jamdu yic. (Mathayo 4:19, Jcn 15:8)

5. Ye Nhialic ŋɔ̈ɔ̈th në kakuɔ̈n ke pïïr yic kedhie. (1 Peter 5:7)

6. Ye Nhialic tɔ̈ gël pïïrdu ku tɔ̈ të ye guïïrduɔ̈n de wël piɛth gäm riɛl akɔ̈ɔ̈l ëbɛ̈n. (Galatai 5:16,17; Luɔɔi de Tuc 1:8)


Piath de lɔ Luaŋ de Nhialic:

Të Juëc ë tiim dɛ̈p ë tök, tëdɛɛn dëp kek ee ɣɛɛr. Na bɛ̈ɛ̈ië tim tök thok bei ku tääuë të tiɔp kë macdɛɛn tɔ̈u ë ye thok aduëër liu. Yen acït pïïrde Krithiaan. Aril yic arët bï pïïr de Krithiaan tiam në guɔ̈pde yetök.

Ee kë thiekyic ku piɛth arët bï raan ee Krithiaan a mat ke Krithiaan kɔ̈k cï Yecu Kritho gam ke ye konydɛɛn de wëi ku ye Bɛ̈nydïtden.

Na yï cie lɔ luaŋ de Nhialic, kë gɔl ë mɛɛn bä ya lɔ luaŋ de Nhialic, tëwën ee kɔc Baibol gam ku yeki Kritho kuany cök. (Eberuu 10:25)

Na piɛth ya athör kënë kek yïn, ke gämë raan dɛ̈t bï kueen. Na loi kelä, ke yïn abï raan dɛ̈t kony bï Nhialic nyic ë guɔ̈pde.


Kɔr kuɔɔny dɛ̈t?

Na kɔɔr kuɔny të bïn ciil thïn në mänhdu yic we në Yecu kritho, ke yï tïŋ – webkë.


ADDITIONAL ASSISTANCE