An__ löö_ ye piny cië_ w_,thin d_knhom. Yennëke c____k de ëya, an__ löö_ ke pïïr de wëi ruääidu we në Nhialic nyu__th.


1. Nhialic anhiar yïïn ku aca ajui##r pi##th pïïrdu looi.

Nhi##_ r_ de Nhialic

“Nhialic ee k_c nhiaar në pinynhom, ku mi__c k_c në wäntö_den ëb_bei, bï raan ye Ye gam bï cu__k ye thou, ku bi na_ pïïr ath##r.” (J__n 3:16)

Ajuï##r de Nhialic

[Jam de Kritho] “2an ee b__ bïk na_ pïïr ku bïk ya ku#th në yen” [bïk ya ku#th në yen ë yic]. (J__n 10:10)

Acie ya k_c kedhia kek ye pïïr ë yök, në kë ...


2. R##_ c_ de k_c aci ke tek yiic ke Nhialic, yekën akën acie k_c c_k det nhi#_#_r de Nhiliac ku ajui##r cï lu__ï keek në piirden yic.

R##_ c_ de k_c

“K_c kedhia aa rëëc looi, ku kaa d#_#_k nhu__m de Nhialic.” (Romai 3:23)

Wu_k a w_ cak buk na_ määth kenë Nhialic. Goku tak buk cath në kueerda yetök, go mäthda kek Nhialic riääk. Yekëne yennëk ye Baibol c_l r#_#_c. Ku käk ye nyu__th e kë:

1. Nëkë cïï k_c Nhialic jäi;

2. Nëkë cïï k_c ye b#r di##r në Nhialic;

3. K_c acie b#r pïïr cä ajuï##r de Nhialic.

Pu_k_ De Raan Nhialic

“Ari_m de r#_#_c yennëkee ya thou” [pu_k de pïïr ë___ Nhialic]. (Romani 6:23)

Nhialic a lajik ku k_c aa r#_#_c. An__ kaamdïït cike tek yiic keerou. Yu#th aa nyooth thëm ye k_c ye them bïke Nhialic dööt në ri#rden: në pïïr pi##thden, në nyi#_c du___rden, ku kuny k_c k__k eya, go thëmden kedhal kedhia.

Lö_ de diäk, yennëka lëu bï w_ ëbadhaalë dhuknhom…


3. Yecu Kritho Yennëke dhöl tö_ lëu bï k_c Nhialic yök. Acï thou në wu__k. Në Yen, ke yïn alëu ba Nhialic nyi#c ku yennëke bïn nhi#_#_r de Nhialic yök ku ajui##r cï lu__i pïïrdu.

Acï thou ku acï r_t_ j_t në thouic.

“Në kë cïï Kritho kan gum ëya në kärac, thou na tö_ në wu__k w_dhia, k_c lajik ku k_c cïï lajik, bï w_ laar ën__ Nhialic.” (1 Petero 3:18)

“2_n ye gu__mde cï thök, go r_t nyu__thke në pïïr pïïr. En na cï kut, tul ën__ keek në nïn thi#r _uan nyooth En dak de pi____th lan nad#_ ke pïïr, ku lueel käke cie_ de Nhialic. Acïk tï_ në kek, ku ji##m keke.” (Dutuuc 1:3)

Yecu Yennëkee Dhöl Yetök:

“Go Yecu y____k, ‘Ye 2#n ye dhöl, ku 2#n ye yie yic ku 2#n ye pïïr: acïn raan ye b#_n ën__ Awä, ke kën kan tëëk në 2a nhom’.” (J__n 14:6)

Nhialic acï kaam cï w_ tek yiic w_ në yen nyaai në tuuc ciën Wënde tu____c, Yecu Kritho bï thou në ti#m ageer k__u në nyindaic.

Acie na ca ye löö_ke nyic keediak ke cï loi.


4. W_ bïï _#k ke Yecu dhil lööm ke ye Dulu#k_ ku ye B#_nydït, yennëka bï w_ nhi#_#_r de Nhialic nyic ku ajui##r cï lu__i pïïrda.

W_ bï Kritho dhiil lööm në gäm:

“K_c kedhia ye Yen loor, ayeke yi#_n ri##r bïk ya wät ke Nhialic.” (J__n 1:12)

“Ee athi##i yennëkee we lu__k në gäm; ku ka cie we wep#_c; ee mi__c de Nhialic; Acie kë de lu_i, k#_lke raan bï r_t leec”. (Epethiooi 2:8,9)

Yecu Ayuku lööm të cïï w_ ye c___ l_ në pïïrdaic.

[Yecu ajam] “Ti_, 2#n ye k____c Eöt-thok ku taa_: na n__ raan pi_ 2arör ku liëp 2a thok, ke 2#n l_thïn ën__ en, ku r__m w_në yen, ku röm ke 2#n.” (Nyooth 3:20)

Acie gäm ye w_ piööc de Kritho - gam yennë ye thökde. Ba Yecu Kritho lööm, ee ba r_t w#_l Nhialic yetök (wël de pi__u). Yecu ayuku gam ke bï b#_n në pïïrdaic ku bï kär

Të ye kok de r_t pïïr ____ r_ .

Pïïr ye Kritho C___ r_

† - Kritho aliu në pïïric.

† - Kritho e t__ në pïïric ku thööcnhom

Ye thöny yïndë nyooth pïïrdu?

Ye thöny yïndë _ ye nhiaar cïnëdë _##_ r_ pïïrdu?

Ke kä b__kë. Aanyooth l__m lëu bïn Yecu lööm.


Yïn lëu ba Yecu lööm ëm##në.

Thiëec bï b#_n në pïïrduic. C__th ke bï kë ëcï lueel lu__i yïn. Yen, ee luui nëkë t__ në yïpi__u aw#_r wël yeke lueel. Yin alëu ba l___:

“B#n_ ydït Yecu, Yin kaar, kok de rct a_är pïïrdie, aE#n cï r##_ c_ lu_ï Yin. Yin l##c nëkë cïn Ea päl kär#ccië. Bär në pïïdiëic ku ba ____ r_ . C_k Ea ye këdu cï k_r_ k__r yïn en.”

Ye tak ke ye l___ë cï yï jak pï_u?

Na cï yï jak pi__u, ke yï lä_ ye l___ë, ku Yecu abï b#_n në pïïrdu yic cï m#n cen en lueel.


Lëu ba nyic kedë lan t_ _ Yecu në pïïrduic?

• Na dë ke yï cï Yecu c____l në pïïrduic? Ci m#n cen En lueel në Nyooth 3:20, t__ Yecu ëno ëm##në?

• Alueel Yecu ye E#n bï b#_n në pïïrduic, ye yök ke tör lueth?

• Ye nyic kedë ke Yecu ci l___du dhuk nhom? (në_ö, yïn ye Nhialic gam ku w#_tde).

Baibol ee k_c th_n_ pïïr ath##r kedhia k_c ye Yecu Kritho gam

“Ku lëk eke, ye Nhialic ee w_ yi#_n piïr ath##, ku yepiïrë, at__ ne_ Wëndeic. Ran ye na_, Wënde ee na_ piïr; ku ran cïn Wën de Nhialic acïn yepiïrë. Keekakë aacake gäär week, we k_c ye rin ke Wën de Nhialic gam, bäk ya nyic ke we ye na_ piïr ath##r; ku bäk rin ke Wën de Nhialic ya gam.” (1 J__n 5:11-13)

Leec Nhialic, në kë t__ Kritho në pïïrduic. Acï jam në gu__pde ye yïn cä bï kan ya päl wei, ku ka cïn kë k__ 2#n yïn ya waan (Eberu 13:5). Alëu ba nyic l_n t__ Kritho në piïrdu yic në kë ciën ye lueel.


Du_n_ ne r_t ye g##i në täk

Krithano ee pïïr në gäm yen Nhialic gam ku kë cï lueel në Baibolic. Lö_ cïï Nhialic lueel yennëke ya ri##rda.

Kë thel kathar anyuth w_ yic de Baibol, gäm ku täk aaye luui ëtök në pïïrdun de Kirithanoic.

1. Yic an__ ri##r yen w_ _____r.

2. W_ ye ri##r de yic ke määt në gäm.

3. Të ye w_ yic gam ke tä_da ee l_cäp në dh__l yiic kedhia.

4. W_ ye Nhialic gam ku yithke, ku ka cie nyi#_c tä_da.


Yëmën cï yïn Yecu lööm.

Ëlantö_ ëlööm yin Yecu në gäm, kekä juëc aaye tu__l.

1. Yecu acï b#_n në pïïrduic. (Nyooth 3:20, Kolothaai 1:27)

2. Kär#cku aapu__l. (Kolothaai 1:14)

3. Yïn cï ya m#nh de Nhialic. ( J__n 1:12)

4. Yïn cï tä_ de kä ke Nhialic j__k ku lu_ide në pïïrduic. (J__n 10:10 ku 2 Korinthooi 5:14, 15, 17)

Lëu ba tak në kë pi##th d#_t lëu bï tu__l en__ yïn w#_n löm cï yïn Kritho lööm?

Cïï lëu ba Nhialic leec em#nnë në l___ në kë pi##th cï lu__i yïn? Ba Nhialic leec, ee gamdu nyu__th.


L#__ku.

Lëu ba cil kedë në pïïr de wëi yiic

Cil de wëi ee b#_n në gäm ë kirithano. “K_c lajik aa piïr në gäm” (Gal 3:11). Piïr de gäm alëu bï gämdu juakic në Nhialic piïrdu yic ëb#_n.

Ke bä kë, aa lëu bïk yï ku_ny:

• Lë_ Nhialic në luö____t. (J__n 15:7)

• Kuen w#t de Nhialic në nyndhia (Dutuuc 17:11); G_c ku#n në wël pi#th ke J__n).

• Ye Nhialic gam në riarriar. (J__n 14:21)

• Ye nyin tïït në Yecu në pïïrduïc ku wetde. (Mattayo 4:19 ku J__n 15:8)

• Ye Nhialic n____th në pïïrduic ëb#_n. (1 Pet 5:7)

• C_k Nhialic ye pïïrdu d_k ku ye na_ ri##r në yen. (Galatai 5:16,17 ku Dutuuc 1:8)


Thi#k deic de kanitha

Të dëëpë du__t (du__t de tim ka du__t de noon ka du__t bël) ëkee l#_th dït miaac ku ri##r piny arët.

Ku ka cïn raan lëu du__t në dhu_ de k__u. Ku na wath tim tök ka bël tök ka noon tök ku d#_#_pë, ëka cïï lëth dït bïï ku cïïnkë lëu në thät, ka të E____cë ye, ka të tuucë Eotic, ku kee d_c yai.

Yennëkee c____kde ëya, alëu bëic ri##r ën__ yïïn të tëël yïn pïïr de Krithano, ke gamdu ee li##r, ku y__ raan ater yiin ci m#n ye l#_I we_ ye theer y__. Yen api#th ba r_t mät k_c cï Yecu Kritho gam (biö_ de Kritho) agokë gumdu ya tu_ thok në nyindhia.

Yin lëu ba l_ në kanithaic të yennë Baibol gam ke yic. Të yennë Yecu Kritho gam.

“Dukku guëërda ye pu__l, cï guëër de k_c k__k; yuku röth y____k, ku yuku yöök juak në nyïny nyic w_ ak__I kë cï thï_k.” (Eberuu 10:25)

Na pi#th ya athör kënë kek yïn, ke gämë raan d#_t bï kueen. Na loi kelä, ke yïn abï raan d#_t kony bï Nhialic nyic ë gu__pde.


K_r ku__ny d#t_ ?

Na k__r ku_ny të bïn ciil thïn në mänhdu yic we në Yecu kritho, ke yï tï_ - webkë.


ADDITIONAL ASSISTANCE