Nii nagu universumis valitsevad loodusseadused, on ka vaimses elus oma seadused, teatud tõsiasjad, mis seovad inimest Jumalaga.


1. Jumal armastab sind ja tal on eriline plaan sinu elu jaoks.

Jumala armastus

,,Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu.”(Joh. 3,16)

Jumala plaan

[Jeesus ütleb:] ,,Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõiki ülirohkesti!” (Joh. 10,10) [Täisväärtuslik ja ülevoolav elu.]

Miks enamus inimesi ei tunne Jumalat ega ela täisväärtuslikku elu? Seda selgitab teine tõsiasi.


2. Inimene on patune ja lahutatud Jumalast. Seetõttu ta e tunne ega või kogeda Jumala armastust ega plaani oma elus.

Inimene on patune

Kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma.” (Room. 3,23)

Inimene loodi elama osaduses Jumalaga, kuid omades tahtevabadust, valis ta kangekaelselt Jumalast sõltumatu elutee ja seepärast kaotas kontakti Jumalaga. Nii inimese oma tahe, mis väljendub mässulises meelelaadis Jumala vastu, kui ka passiivne hoolimatus tema suhtes on nähtused, mida Piibel nimetab patuks. Siit järeldub, et patt on eksimus inimese tahtes ja valikus.

Inimene on lahutatud Jumalast

,,Patu palk on surm.” (Room. 6,23)

Jumal on püha ja inimene on patune. Nende vahel on ääretu kuristik. Inimene püüab seda pidevalt oma jõuga ületada, ta püüab oma headuse, moraalse elu või filosoofia abil jõuda Jumalani ja küllusliku eluni. Kuid asjatult.

Kolmas tõsiasi on ainus lahendus sellele probleemile.


3. Jeesus kristus on Jumalalt antud ainus lahendus inimese päästmiseks patust; tema kaudu võib iga inimene oma elus kogeda Jumala armastust ja päästet.

Kristus suri meie eest

,,Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime.” (Room. 5,8)

Kristus tõusis surnuist üles

,,Kristus suri meie pattude eest... ta maeti... äratati kolmandal päeval kirjade järele... ilmus Keefasele, pärast seda neile kaheteistkümnele. Pärast ta ilmus ühekorraga rohkem kui viiesajale...” (1. Kor. 15,3-6)

Jeesus Kristus on ainus tee taevase isa juurde

„Jeesus ütles: ‚Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu!'” (Joh. 14,6)

Jumal ehitas silla üle kuristiku, mis meid temast lahutab, saates oma Poja Jeesuse ühendama meid iseendaga.

Nende kolme tõsiasja teadmisest ja nendesse uskumisest ei piisa, vaid...


4. Igaüks meist peaks vastu võtma Jeesuse Kristuse oma isiklikuks Päästjaks ja Issandaks. Seejärel võib ta kogeda oma elus Jumala armastust ja päästet.

Meil tuleb kristus vastu võtta

,,Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse.” (Joh. 1, 12)

Kristus võetakse vastu usu kaudu

,,Teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest; see on Jumala and; mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.” (Ef. 2, 8-9)

Kristuse võetakse vastu isikliku kutse saamisel

Jeesus ütleb: ,,Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan: kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse...” (Ilm. 3,20)

Kristuse vastuvõtmine tähendab pöördumist Jumala poole, Kristuse usaldamist, oma tahte allutamist Kristuse tahtele ja tema poolt kavandatud elueesmärgi järgimist. Üksnes Kristuse nõuete mõistuslik pooldamine või Jumala emotsionaalne kogemine ei ole piisavad.

Need ringid näitavad kahte eluviisi:

MINAKESKNE ELU

KRISTUSKESKNE ELU

E - Oma mina ehk ego elu juhtijana

† - Kristus on elust välja jäetud.

• - Tegevus ja huvid on korrastamata, ajendatud oma soovidest.

† - Kristus on elu juhtija.

E - Ego on loovutanud koha Kristusele.

• - Tegevus ja huvid on korrastatud Kristuse juhtimise all.

Kumb ring iseloomustab sinu elu paremini?

Kumba ringi sa tahaksid näha oma elu iseloomustamas?

Kuidas saab Kristust vastu võtta?


SA VÕID KRISTUSE VASTU VÕTTA PALVE LÄBI JUST NÜÜD

Palve on kõnelus Jumalaga. Jumal tunneb sind, seetõttu ei ole ta huvitatud niivõrd sinu sõnadest kuivõrd sinu suhtumisest. Sa võid palvetada järgmiselt:

,,Issand Jeesus, ma vajan sind. Ma olen patune inimene. Ma tänan, et sa surid mu pattude eest. Ma avan oma südame ukse ja võtan su vastu kui Päästja ja Issanda. Ma tänan, et sa andsid andeks mu patud. Juhi nüüd minu elu ja tee mind selleks inimeseks, kellena sina tahad mind näha. Ma tänan sind, Issand Jeesus, sinu armastuse eest.”

Väljendab see palve sinu sisemist soovi?

Kui vastad jaatavalt, palu seda palvet nüüd kohe, ja Kristus tuleb su ellu nagu ta on tõotanud.


Millest võid järeldada, et Kristus on tulnud sinu ellu?

Sa palusid Kristust, et ta seda teeks ja uskusid. Tema on tõotanud olla osaduses kõigiga, kelle südameuks on talle avatud. Kas ta võiks oma tõotust murda? Mitte iialgi. Mille põhjal saad järeldada, et Jumal on vastanud sinu palvele? Selle põhjal, et nii Jumal ise kui ka tema Sõna on tõde, ja tõde ei hävi iialgi.

Piibel tõotab igavese elu kõigile, kes võtavad vastu Jeesuse Kristuse

,,Ja see on see tunnistus, et Jumal on meile andnud igavese elu ja see elu on tema Pojas. Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel Jumala Poega ei ole, sellel ei ole elu. Seda ma olen teile kirjutanud, et te teaksite enestel olevat igavese elu, teil, kes usute Jumala Poja nimesse.” ( 1. Joh. 5,11- 13)

Täna Jumalat sageli selle eest, et Jeesus on sinu ellu tulnud ja et ta ei jäta sind kunagi maha (Heebr. 13,5).Võid selles kindel olla, et Kristus asub sinus ja et sinul on temas igavene elu alates sellest hetkest, mil võtsid tema vastu tõotuse alusel. Võid olla kindel, ta ei peta sind!


ÄRA RAJA OMA USKU TUNNETELE

Õige usuelu põhineb Jumala Sõnal, mitte tunnetel. Kristlane elab usust, lootes Jumalale ja tema Sõnale. Allolev pildike selgitab tõsiasja (Jumala Sõna), usu ja tunnete vahelist seost.

Kui usk hoiab Jumalast ja tema Sõnast kõvasti kinni, tulevad tunded alati järele. Oleks ju mõttetus, kui tunnetevagun püüaks vedurit edasi viia. Nii ka meie, kristlased, ei sõltu oma meeleoludest ega tunnetest, vaid toetume Jumalale ja tema tõotustele, mis on meile antud Piiblis.


kui oleo kristuse vastu võtnud

Sel hetkel, kui võtsid usus vastu Jeesuse Kristuse, toimusid sinu elus suured muudatused, ja nimelt:

1. Kristus tuli sinu ellu. (Ilm. 3,20; Kol. 1,27)

2. Sinu patud anti andeks. (Kol. 1,14)

3. Sinust sai Jumala laps. (Joh. 1,12)

4. Sa suid igevese elu. (Joh. 5:24)

5. Hakkas teostuma Jumala plaan sinu elus. (Joh. 10,10; 2. Kor. 5,17).

Kristuse vastuvõtmine on sinu elu kaalukaim samm. Kas sa ei tahaks palvetada ja tänada Jumalat just nüüd selle eest, mida ta on sulle teinud? (1. Tess. 5,18).

Tänamine on usu väljendus…


KUIDAS KRISTLASENA KASVADA?

Usus kasvamine on Jeesuse usaldamise tulemus. ,,Õige peab usust elama” (Gal. 3,11). Usust elamine võimaldab sul igas olukorras üha enam loota Jumalale. Mõned praktilised nõuanded sulle selleks:

Kõigis elusündmustes võid toetuda Jumalale ja usaldada teda. (1. Peetr. 5,7)

Alga iga päeva tõsise palve ja Jumala tahte otsimisega. (Joh. 15,7)

Saagu Püha Vaim sind täita ja teha sinust Kristuse tunnistaja. (Matt. 4,19; Ap. t. 1,8)

Varu igal päeval aega Jumala Sõna lugemiseks. Alga Johannese evangeeliumist. (Ap. t. 17,11)

Alludes kõiges Jumalale, võid elada tõelist kristlase elu. (Joh. 15,8)


KOGUDUSE TÄHTSUS

Heebr. 10,25 annab meile tungiva meeldetuletuse mitte puududa oma koguduse koosolekutelt. Mitu halgu koos põlevad eredalt, ent kui üks neist võetakse tulest välja ja asetatakse eraldi, siis ta kustub. Sama kehtib sinu suhete kohta teiste kristlastega. Kui sa veel ei kuulu ühtegi kogudusse, siis ära jää ootama, et sind kutsutakse. Astu ise esimene samm: liitu kogudusega, kus Kristus on au sees ja kus kuulutatakse ja õpetatakse Jumala Sõna tões ja Vaimus. Alusta juba sellel nädalal ja tee otsus külastada jumalateenistusi igal võimalusel. Sealt leiad ka sõpru, kes toetavad sind usuteel.


Kas sa ei tahaks oma leiust ka teistele rääkida?

Kristlik mtüagape Eesti Vanemuise 7
50002 TARTU
Estonia
Telefon/fax (07) 336 686

agape4eest@hot.ee


ADDITIONAL ASSISTANCE