Kas kaadda linlinteg a mangituray ti lubong, kasta met nga adda linlinteg a mangituray ti relasyon ti tao ken ti Dios.

1.UMUNA A LINTEG

TI DIOS AY-AYATENNAKA KEN ADDA NAKAKASKASDAAW A PLANONA KENKA.

(Dagiti versiculos nga linaon daytoy a librito ket mabasa iti nasantoan a Biblia.)

Ti Ayat Ti Dios

"Gapu iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong. intedna ti kakaisuna nga Anakna tapno ti siasinoman a mamati kenkuana saan a matay no di ket maaddaan iti biag nga agnanayon." (Juan 3:16)

Ti Plano Ti Dios

(Ni Cristo ti agsasao) "Immayak tapno maaddaanda iti biag nga awan pagkuranganna." (Juan 10:10) Apay a kaadduan kadagiti tattao ket saanda nga mapadasan ti biag nga nawadwad ken awan pagkuranganna?

Agsipud ta....


2. MAIKADUA A LINTEG

TI TAO MANAGBASOL KEN NAISINA ITI DIOS. ISUT GAPUNA NGA DINA MAAMMOAN KEN MAPADASAN TI AYAT KEN PLANO TI DIOS ITI BIAGNA.

Ti Tao Managbasol

"Nagbasol amin a tao ket adayoda iti panangisalakan ti Dios." (Roma 3:23)

Ti tao naparsua tapno makilangenlangen iti Dios; ngem gapu iti kinasukirna, pinilina ti biag nga bukbukodna, ket ti pannakilangenlangenna iti Dios naputed Ti naimbubukodan a pakinakem ti tao ken ibubusorna iti Dios, ket isut kuna ti Biblia a basol.

Ti tao Naisina

"Ta patay ti bayad ti basol." (Naespirituan a pannakaisina iti Dios) (Roma 6:23)

ilo1

Ti Dios nasantoan ket ti tao managbasol. Naiyadayo ti tao iti Dios. Kanayon a padpadasen ti tao nga gun-uden ti Dios ken ti nawadwad a biag babaen iti bukodna a pigsa kas iti panagsingsingpet ken ti reliyon ngem dina kabaelan.

Ti Maikatlo a linteg ipalawagna ti sungbat daytoy nga parikut.


3. MAIKATLO A LINTEG

NI JESU-CRISTO LAENG TI INTED TI DIOS A NANGIKARO ITI BASOL TI TAO. BABAEN KENKUANA MAAMMOAM KEN MAPADASAM TI AYAT KEN PLANO TI DIOS ITI BIAGMO.

Natay Gapu Kadatayo

"Ngem impakita ti Dios ti ayatna kadatayo: Idi managbasol tayo pay laeng, natay ni Cristo gapu kadatayo." (Roma 5:8)

Nagungar Nanipud Kadagiti Natay

"Inyawatko kadakayo ti kangrunaan nga inawatko: a natay ni Cristo gapu kadagiti basoltayo, a kas kuna ti Nasantoan a Surat; naitanem ken nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas kuna iti Nasantoan a Surat; nagparang ken ni Pedro, sa kadagiti sangapulo ket dua nga apostoles. Kalpasanna, nagparang iti naminsan kadagiti nasurok a limagasut a kakabsattayo...." (I Corinto 15:3-6)

Ni Cristo Laeng Ti Dalan

"Siak ti dalan, ken ti pudno, ken ti biag; awan ti makapan iti Ama no di magna kaniak" insungbat ni Jesus. (Juan 14:6)

ilo2

Rinangtayan ti Dios ti pannakaisina ti tao kenkuana babaen ti panangibaonna iti Anakna, ni Jesu-Cristo. tapno matay iti lugar tayo ken bayadanna ti supapak ti basbasoltayo.

Ngem saan nga umanay ti pannakaammotayo kadagitoy tallo nga linlinteg...


4. MAIKAPAT A LINTEG

MASAPUL A TUNGGAL MAYSA KADATAYO AWATEN TAYO NI JESU-CRISTO A KAS PERSONAL A MANGISALAKAN KEN APO, TAPNO MAAMMOAN KEN MAPADASTAYO TI AYAT KEN PLANO TI DIOS ITI BIAGTAYO.

Masapul nga awaten tayo ni Cristo

"Ngem kadagiti amin nga immawat kenkuana, inikkanna ida iti kalintegan nga agbalin nga annak ti Dios." (Juan 1:12)

Awatentayo ni Cristo Babaen ti Pammati

"Ta gapu ti parabur ti Dios, naisalakankayo babaen ti pammati. Saanyo a bukod nga aramid no di ket sagut ti Dios. Awan ti mabalinyo a pagtangsit ta saanyo nga aramid." (Efeso 2:8,9)

Awatentayo Ni Cristo Babaen ti Personal a Panangawis

(Ni Cristo ti agsasao) "Denggem, agtakderak iti ruangan (ti biag) ket agtuktokak. No adda siasinoman a makangngeg iti timekko ket luktanna ti ruangan, sumrekakto." (Apokalipsis 3:20).

Ti panangawat ken Cristo isut panangtallikud ti basol ken panagsubli iti Dios, panagtalek ti pammakawana ken pagbalinennatayo a tao a kas mayannurot ti pagayatanna. Saan nga umdas ti pannakaammo kadagiti sasaona wenno ti pannakapadas ti naisangsangayan nga rikna. Tarigagayan tayo nga awaten ni Cristo iti biag tayo babaen ti pammati.

ilo3

Ania kadagitoy ti mangiladawan ti biagmo ita?
Ania ti kayatmo nga mangiladawan ti biagmo?

Ti sumaruno ilawlawagna no kasano ti panangawatmo ken Cristo.


MABALINMO NGA AWATEN NI CRISTO ITA MET LAENG BABAEN TI KARARAG A NAPASNEK KEN ADDAAN PAMMATI
(Ti panagkararag isu ti pannakisao ti Dios)

Ammo ni Apo Dios ta pusom. Saan nga dagiti isawangmo nga saom ti kitaen ti Dios, no di ket ti tarigagay ti pusom. Daytoy a kararag ti mabalinmo a suroten.

"Apo Jesus, masapulka. Luktak ita ti ruangan ti biagko tapno awatenka a kas personal nga mangisalakanko ken Apo. Agyamanak ti panangpakawanmo kadagiti basbasolko. Sika Apo ti mangituray ti biagko ket pagbalinennak met a tao a kas mayannurot ti pagayatam. Amen."

Daytoy kadi a kararag ket iyebkas na ti tarigagay ta pusom?

No kasta, mabalinmo nga ikararag daytoy a kararag ita met laeng, ket ni Cristo sumrek iti biagmo a kas ti inkarina.


NO KASANO TI PANNAKAAMMOM ITI KAADDA NI CRISTO TI BIAGMO.

Bayat ti panagkararagmo, sipapasnekka kadi nga nangawat ken Cristo dita biagmo? No napudno ti panagkararagmo, ket pinastrekmo ni Jesus iti biagmo babaen ti pammati, sadinno ti ayan ni Cristo itan kenka? (Apocalipsis 3:20) Kinuna ni Jesus nga sumrek iti biagmo. Agulbud ngata kenka? Kasano't pannakaammom a sinungbatan ti Dios ti kararagmo? (Ti Dios ken ti Saona mapagtalkan).

INKARI TI BIBLIA TI BIAG NGA AGNANAYON KADAGITI AMIN NGA UMAWAT KENNI CRISTO.

"Daytoy ngarud ti pammaneknek: Inikkannatayo ti Dios ti biag nga agnanayon ket masarakan daytoy a biag iti Anakna. Ti mangikut iti Anak, ikutanna met daytoy a biag; ti saan a mangikut iti Anak ti Dios, saanna met nga ikutan daytoy a biag. Insuratko dagitoy kadakayo a mamati iti nagan ti Anak ti Dios, tapno maammoanyo nga adda biagyo nga agnanayon." (I Juan 5:11-13)

Agyamanka a kanayon iti Dios gapu ti kaadda ni Cristo iti biagmo ken ti saanna a panangpanaw kenka uray kaanoman (Hebreo 13:5). Mabalinmo nga maammoan a ni Cristo addan a makipagnaed kenka ken addan biagmo nga agnanayon manipud panangawatmo ken Cristo kas inkarina. Di na kanto allilawen.

Napateg nga balakad...


DIKA AGTALEK TI RIKRIKNA

Ti kari ti Dios iti Biblia ti pagtalgedan tayo. Ti Cristiano agbiag babaen ti pammati wenno panagtalek iti Dios ken ti Saona. Ti rikrikna agbaliw ngem ti Dios ken ti Saona saan nga agbaliw. Ti trak nga adda ti baba ipakitana ti relasyon ti PUDNO (ti Dios ken ti Saona). PAMMATI (panagtalektayo iti Dios ken ti Saona), ken RIKNA (bunga ti pammati ken panagtulnog tayo) (Juan 14:21)

ilo4

Ti trak agtaray addaman wenno awan ti trailer. Ngem awan mamaayna no ti trailer padasenna nga guyuden ti trak. Kasta met kadatayo nga Cristiano Saantayo nga agtalek kadagiti rikrikna, ngem agtalek tayo iti kinamatalek ti Dios ken kadagiti karkarina manipud iti Nasantoan nga Saona.


ITA TA INAWATMON NI CRISTO

Iti kanito a panangawatmo ken Cristo babaen ti pammati, adu nga banbanag ti napasamak kenka:

 1. 1. Simrek ni Cristo iti biagmo. (Apocalipsis 3:20, Colosas 1:27)
 2. Napakawanen dagiti basbasolmo. (Colosas 1:14)
 3. Nagbalinka nga anak ti Dios. (Juan 1:12)
 4. Adda biagmon nga agnanayon. (Juan 5:25)
 5. Nangrugika nga agbiag kas nangparsuaan ti Dios Kenka. (Juan 10:10, 2 Corinto 5:17, I Tesalonica 5:18)

Adda kadi mapanunutmo a banag nga naimimbag a maaramid kenka ngem iti panangawatmo ken Cristo? Kayatmo kadi ti agyaman ken Apo Dios babaen ti panagkararag gapu ti inaramidna kenka? Ti panagyamanmo iti Dios iparangarangmo ti pammatim.


BALBALAKAD NGA AGPAAY ITI NACRISTIANOAN NGA IDADAKKEL

Ti naespirituan nga idadakkel ket isut bunga ti panagtalek ken ni Jesu-Cristo. "Ti nalinteg a tao ket agbiag babaen ti pammati." (Galatia 3:11). Ti panagbiag babaen ti pammati pabilgenna ti panangitalekmo iti Dios iti amin nga paset ti biagmo. Dagiti sumaganad makatulongda iti naespirituan nga idadakkel:

 1. 1. Agkararagka ti inaldaw-aldaw. (Juan 15:7)
 2. Inaldaw nga basaem ti Biblia, isu ti Sao ti Dios (Aramid 17:11)  Irugim ti Ebangelio ni San Juan. 
 3. Agtulnogka iti Dios nga kankanayon (Juan 14:21).
 4. Agsaksika babaen ti sao ken aramid (Mateo 4:19, Juan 15:8).
 5. Italekmo iti Dios iti isu amin nga paset ti biagmo (I Pedro 5:7).
 6. Pagturayem ti Espiritu Santo iti biagmo nga kankanyon ken iti panagsaksim (Galacia 5:16,17, Aramid 1:8).

TI PATEG TI PUDNO NGA SIMBAAN

Ti Hebreo 10:25, balakadanna tayo nga saan tayo nga baybay-an "ti panaggigimong...." Ti sumagmamano nga sungrod mapuoranda nga narubrub, ngem mangilasinka ti maysa ket maiddep ti apoyna. Kasta met ti relasyon tayo kadagiti dadduma nga Cristiano. No saanka pay nga naikameng iti maysa nga iglesia, saanmo nga urayen nga awisendaka. Sarungkaram ti asideg nga iglesia a ni Cristo ti maitantan-ok, maidaydayaw, ken maisursuro ti Saona. Irugim ita nga lawas ket dika liwliwayan ti makigimong.


ADDITIONAL ASSISTANCE