Kila undu wikikaa thayuni wina mawalany'o maw'o na miao yaw'o. Ota uu thayu wa kiveva wi mawalany'o ma kwiwana na Ngai.

1. NGAI NUKWENDETE NA, ENA WALANY'O WA USENGY'A IULU WA THAYU WAKU

WENDO NA WALANY'O WA NGAI THAYUNI WAKU
"Nundu Ngai niwendete nthi, niwanenganie Mwana wake e umwe, ni kana o ula umwitikilaa ndakae indi ethiwe na thayu utathela." (Yoana 3:16)

"Nyie ninookie kana methiwe na thayu, na ingi methiwe naw'o mwingi." (Yoana 10:10).

Nlkl andu aingi matina thayu uu?

Nundu...


2. MUNDU NI MWENE NAI

Nai syake nimuvathanitye na Ngai. Kwoou ndatonya kumanya wendo na walany'o wa Ngai thayuni wake.

KILA MUNDU NI MWENE NAI

"Vate ndii kui mundu mulungalu iulu wa nthi, vai ula wikaa nesa utekaa nai." (Mutavany'a 7:20)

"Nundu onthe nimeekie nai, na maivikiiaa utaio wa Ngai." (Alomi 3:23)

Ngai oombie mundu ena kieleelokya kwiw'ana nake na ethiwe munyanyae, indi mundu eeka ula utamwendeeasya Ngai. Anyuva nzia syake mwene na amulea Ngai, na uu niw'o kwika nai. Uu niw'o mui wa nai syonthe. O undu mundu waendeea na kumulea Ngai now'o uendeeaa na thayu wa nai.

MUNDU NUTAANISYE NA NGAI
"Indi mothuku menyu nimamutaanisye na Ngai wenyu." (Isaia 59:2)


MUNDU NI MWENE NAI

Nai syake nimuvathanitye na Ngai. Kwoou ndatonya kumanya wendo na walany'o wa Ngai thayuni wake.

KILA MUNDU NI MWENE NAI

"Vate ndii kui mundu mulungalu iulu wa nthi, vai ula wikaa nesa utekaa nai." (Mutavany'a 7:20)

"Nundu onthe nimeekie nai, na maivikiiaa utaio wa Ngai." (Alomi 3:23)

Ngai oombie mundu ena kieleelokya kwiw'ana nake na ethiwe munyanyae, indi mundu eeka ula utamwendeeasya Ngai. Anyuva nzia syake mwene na amulea Ngai, na uu niw'o kwika nai. Uu niw'o mui wa nai syonthe. O undu mundu waendeea na kumulea Ngai now'o uendeeaa na thayu wa nai.

MUNDU NUTAANISYE NA NGAI
"Indi mothuku menyu nimamutaanisye na Ngai wenyu." (Isaia 59:2)

kam1

Ngai Mutheu nde ngwatanio na nai. Kati wake na mundu ve mwanda munene nundu wa nai. Mundu nutataa kuka vala ve Ngai na nzia nyingi. Uthaithi, meko maseo, mboya na angi. Indi aa onthe maitonya kuveta nai. Nundu no mwere nai.

Ve nzia o imwe ya kwiw'ana na Ngai...


3. YESU KLISTO NIWE NZIA YOKA YA KUMYA NAI

Akw'ie nundu witu ni kana tumanye wendo na walany'o wa Ngai iulu wa thayu witu.

AKW'IE NI KANA ATWONANY'E NA NGAI NA E THAYU
"Nundu Klisto nake niwathiniw'e kwondu wa nai o ivinda o yimwe, ula mulungalu vandu va ala mate alungalu, ni kana atuete kwa Ngai." (1 Vetelo 3:18)

"Klisto niwakw'ie kwondu wa nai situ kwianana na maandiko; na niwathikiwe na kana niwa-thayuukiw'e muthenya wa katatu kwianana na maandiko." (1 Akolintho 15:3,4)

YESU NIWE NZIA
"Yesu amwia, nyie ninyie nzia, na ninyie w'o, na ninyie thayu vai mundu wukaa kwa Asa, atesile kwakwa." (Yoana 14:6)

kam2

Mundu kwa vinya na meko make mwene ndatonya kwiw'ana na Ngai. Ngai niwamunenganie Yesu akw'e ngelany'oni ni kana atwike kiao kati witu na Ngai, nikana atuete kwa Ngai.

Yuyu undu wa Kana nuukumanyithya undu utonya kwlw'ana na Ngai thayuni waku.


4. NO MUVAKA UMWOSE YESU ETHIWE MWOVOSYA NA MUSUMBI WA THAYU WAKU

Kwa nzia ii now'o utonya kumanya wendo na walay'o wa Ngai thayuni waku.

TUMWOSAA YESU KWA MUIKIIO
"No aria othe mamwitikirire,nio aria mehokete ritwa riake, acio akimahotithia gutuika ciana cia Ngai." (Yoana 1:12)

"Nundu nimutangiitwe na mumo kwondu wa muikiio, naw'o ndumite kwa inywi ene, ni muthinzio wa Ngai: ti undu wa meko kana kuikethiwe ona wiva kwikathiia." (Aeveso 2:8,9)

NO MUVAKA UMUTHOKYE YESU THAYUNl WAKU
"Sisya, niungeme muomoni na kuvingusya: ethiwa mundu o na wiva akeew'a wasya wakwa na kumbinguia muomo ngalika kwake, na ngaisania nake, nake akaisania nakwa." (Uvuany'o 3:20).
Kumwosa Yesu Klisto ni:

 1. 1. Kumanya we wi mwene nai, na kwithyuua thayuni na kumbula kwa Ngai.
 2. 2. Kumwikwatya Ngai kukuekea vyu.
 3. 3. Kumuthoky'a Yesu Klisto asumbike thayuni kwa muikiio, ni kana wikale undu we unukwenda.

kam3

Oyu tui thayu waku uilyi ta visa wiva?
Oyu wienda thayu waku wikale ta visa wiva?

Uvoo uu uatiie nuukumanyisya undu utonya kumuthokya Yesu Klisto nthini wa thayu waku.


NUTONYA KUMUTHOKY'A YESU THAYUNI WAKU O YU

Ngai ni wene kwenda kwa ngoo yaku na nukwenda kwianisya kwilila kwa ngoo yaku. Mboya ino nitonya ukutetheesya kumuthokya Yesu Klisto ethiwa nukumuvoya na ngoo ya w'o na muikiio vate ithau.

"Mwiaii Yesu Klisto nina vata naku nundu nyie ni mwene nai. Ningwitikila ni nisumbikite thayu wakwa mwene na kutaanisya naku. Ni muvea nundu wa kikw'u kyaku ngelany'oni nundu wa nai syakwa. Yuyu ni ngwithyuua na kumbula. Mwiaii, ninguuthoky'a ulike thayuni wakwa na kunzumbika vyu. Ni muvea nundu wa kundekea nai syakwa syonthe. Alyula thayu wakwa wikale undu we ukwenda. Amina." Ameni

Ndeto sya mboya ino nundu umwe na kwenda kwa ngoo yaku?
Ethiwa nukwitikilana nayo, voya yu ni kana umuthokye Yesu thayuni waku.


UNDU UTONYA KUMANYA KANA YESU ETHAYUNI WAKU

Yila wavoya niwaikiia kana Yesu niwalika thayuni waku? Aiva yuyu? Lilikana Uvuany'o 3:20, Yesu aisye akalika thayuni waku, nutonya ukukenga? Wimanya ata kana Ngai niweew'a mboya yaku? Ngai nutwathite kana o undu wonthe ula tukavoya kwa muikiio akatwiw'a na kutwianisya.

ULA WINA YESU ENA THAYU UTATHELA

"Na ukusi niw'o uu, kana Ngai niwatunengie thayu wa tene na tene, na thayu usu wi nthini wa Mwana wake. Ula wina mwana ena thayu usu; na ula ute na Mwana wa Ngai nde na thayu usu. Maundu asu namuandikia, ni kana mumanye mwina thayu wa tene na tene, inyw'i ala mwitikilaa syitwa ya Mwana wa Ngai." (I Yoana 5:11-13)

Mutungiae Ngai muvea kila muthenya nundu Yesu ekalaa thayuni waku. Ithiwa na muikiio kana, ndakakutia nongi (Mathayo 28:20). Na nukunengete thayu wa tene na tene.


NDUKAATIIE UNDU MWII WAKU U KWIW'A

Mii yitu nitonya kwithiwa na utanu umunthi na uni ikethiwa na uthatu. Ona weew'a ata, Yesu ndaalyukaa thayuini waku.

kam4

Ikumbi ya iloli tiyo yikusasya indi ni kyongo ethiwa kina mauta.

 1. W'o wa Ngai niw'o wivinya wa kututongoesya.
 2. Nitukwatanaw'a na vinya wa w'o kwa muikiio.
 3. Yila tweanisya u-w'o, kwiw'a kwa mwii na mesilya nitongoeaw'a nesa.
 4. Twikwatasya Ngai na uw'o wake indi ti undu wa kwiw'a kwa mwii na ngoo.

Kwouu ndukekwatye miwนile yaku indi ikwatye ndeto ya Ngai kwa muikiio.


NUNDU YUYU NIWAMWOSA YESU

Kuma wamwosa Yesu maundu maingi nimekikite:

 1. Yesu nulikite thayuni waku. (Uvuany'o 3:20)
 2. Nuekeetwe nai syaku. (Akolosai 1:14)
 3. Nutwikite kana ka Ngai. (Yoana 1:12)
 4. Nukuendeea kumanya ieleelo sya Ngai thayuni waku. (II Akolintho 5:14,15,17)

Nukwlsily'a tave undu ungi museo kwi kumwosa Yesu thayuni waku?
Nukwenda kumutungia Ngai muvea oyu nundu wa ukuekea nai?
Twonanasya muikiio witu kwa kumutaia Ngai na kumutungia muvea kwa mboya.

EKA TUMUTUNGIE NGAI MUVEA OYU KWA MBOYA


UNDU UTONYA KWIANA KIVEVA

Ta kana kaukenge niwaile kwiana. Ukaendeea nesa nthini wa thayu wa kiveva, ethiwa ukaatiia maundu aa me vaa itheo kila muthenya:

kam5

 1. Neena na Ngai mboyani. (Yoana 15:17)
 2. Soma ndeto ya Ngai. (Meko 17:11)
 3. Iw'a Ngai maunduni monthe. (Yohane 14:21)
 4. Mukusiie Yesu kwa ndeto na meko maku. (Mathayo 4:19)
 5. Mwikwate Ngai maunduni monthe nthini wa thayu waku. (Veleto 5:7)
 6. Mwitikily'e Veva Mutheu akusumbike na aikususya na vinya thayuni waku wa kila muthenya na nthini wa kutavany'a uvoo wa Ngai. (Akalatia 5:16-18, Meko 1:8)

NUNDU WA VATA AKLISTO KUMBANA VAMWE

Mbivilia itutavasya tumbane vamwe. (Aevelania 10:25) Twose ngelekany'o ya mwaki. Ngu mbingi syeekiwa vamwe syakanaa muno mwaki munene, indi woosa uku umwe waiwa wi w'oka nuvoaa.

Nota uu, ndutonya kwikala thayu wa u-klisto wi weka. ni undu wi vata muno kukomanaa na andu ala angi maminite kumwosa Yesu Klisto ta Mutangiii na Mwiaii woo.

Endaa kyumwa vala Aklisto ala angi maendaa ala metikilaa ki kana mbivilia ni yaw'o na ala mekaa kwianana na undu Yesu Klisto umatavasya meke.


ADDITIONAL ASSISTANCE