Ngoko hali emyatsi eyikaleta obuguma omo kihanda; hali nemyatsi mikulu eyikaleta obuguma na Nyamuhanga, eyikabanika omo kitabu kya Nyamuhanga (Ebiblia).

1.OMWATSI WERIMBERE NYAMUHANGA AKWANZIRE KUTSIBU, ANZIRE IWASAKANA NAYE, IWABANA ENGEBE NO BUTSEME.

OLWANZO LWA NYAMUHANGA UKUWE

Ebibilia ikabuuga yiti: "kusangwa Nyamuhanga mwanza ekihugo kyatya, kyaleka inyaha Mugala wuwe eKyusa kiwe, neryo oyukamwikiriraya syahere, nikwa abye nengebe yerikota." (Yoane 3:16)

ENGEBE YA NYAMUHANGA UKUWE

"Kristo mwabuuga ati: Ingye nasa babane engebe, kandi ibabana nyingi, eyoswire kutsibu." (Yoane 10:10)

Nikwa abandu sibetabana engebe yobuholo no butseme busana naki kwehi?

Ni kusangwa. .


2. OMWATSI WA KABIRI ABANDU BOSI NI BE BIBI, AMALOLO WABO
ABIRIGABABO HALI UKU NYAMUHANGA. NERYO SIBETOKA ERIBYA BUGUMA NA
NYAMUHANGA, NERIMINYA OLWANZO LUWE.

ABANDU BOSI NI BE BIBI

"Kusangwa abandu bosi babirihalya, kandi sibehika oko lukengerwa lwa Nyamuhanga." Baroma 3.23.

ERILOLO NIKI KWEHI?

Nyamuhanga mwatuhangika tumwanze, tuminyane naye; nikwa motwa-kwama erisonda lyetu. Neryo obwira bwetu na Nyamuhanga mobwatwika. Obulengekanya bweriyisondola neripona ท erisonda lya Nyamuhanga, eBiblia ikahulabo mwilolo.

ABANDU BAGABENE UKU NYAMUHANGA

"Kusangwa obuhingi bwerikola ebibi ni luholo." Baroma 6:23

Oluholo lyerigabana na Nyamuhanga omo kirimu.

kin1

Nyamuhanga abuyirire; abandu ni ba amalolo. Omo kati-kati
ka Nyamuhanga na bandu hali kyuna kiri; nekyuna ekyo wa
amalolo wa bandu. Erikola ndeke, erikwama ekisomo,
eribatisibwa, neriha esyofranka, nebindi kwilaba aho;
ebyosi ebyo sibyekolayabo uku Nyamuhanga.

Hali nzira nguma nyisa yerisakana na Nyamuhanga.


3. OMWATSI WA KASATU YESU KRISTO YO NZIRA YERILUSYA AMALOLO. MWAYIHA ERIBYA MBANULO, ITWATOKA ERISAKANA NA NYAMUHANGA, NERIBYA BUGUMA NAYE.

KRISTO MWAHOLA, MWATABWA, MWALUBUKA, NA LINO ANEHO.

"Kusangwa Kristo mwahola busana na malolo ngendo nguma, busana nagosi, oyutunganene busana na batatunganene, inyatoka erituleta uku Nyamuhanga." (1 Petero 3:18).

"Kristo mwahola busana nebibi byetu: ngoko amasako akatulago, ngoko atabawa, ngoko alubuki bawa omo kiro kye bisatu, ngoko amasako akatulago,"
1 Bakorinto 15:3,4

YESU YO NZIRA IYOWENE

Yesu mwamubwira ati: Ingye indi nzira, ingye indi mwatsi wa kwenene, ingye indi ngebe; sihali mundu ukahika uku Tata atetanyilabako." (Yoane 14.6)

kin2

Abandu ibobene sibangatokire eriyisanganya
na Nyamuhanga. Nyamuhanga mwatuma Mugala wuwe Yesu erihola oko musalaba nge mbanulo yetu. Omu-salaba abiribya kilalo kyeritusokerya uku Nyamuhanga.

Omwatsi wa kani akaminyisaya ngoko twangasakana na Nyamuhanga...


4.ENZIRA YERISAKANA NAYE YEYI OMWATSI WA KANI LITOLERE OBULI MUNDU ERIKOKYA YESU OMO MUTIMA WUWE NERIMUYIRA MO MULAMYA NO MWAMI WUWE.

Litya tukaminya olwanzo luwe nerisonda liwe omo ngebe yetu. Nobuguma na nyamuhanga bukabya.

LITOLERE ITWAKOKYA YESU YOMO MITIMA YETU.

"Nikwa abosi bamukokaya nerimwikiriya, mwahabo ehamuli yeribya abana ba Nyamuhanga."(Yoane 1:12).

UKAKOKAYA KRISTO OMWIKIRIRYA

"Kusangwa mwabirilamibwa omo lukogo busana nerikirirya, neryo sikola lyenyu: ni ihitya lya Nyamuhanga. Siryelwa oko mibiiri mibuya, sihabye omundu oyukayipipa." Baefeso 2:8,9

TUKANGIRIRA YESU OMUGULU TUKAMUKOKAYA OMO NGEBE YETU

Lebaya nyinimene oko luyi, nerikongota oko luyi. Omundu amowa omulenge wage nerikingula oluyi, nasingira (Eribisulirwa 3:20).

NYAMUHANGA ALI EYIHYA WE NGEBE NYAMUHANGA MUTABALI WE NGEBE

kin3

-Ephoto yahi yo yakikangaya engebe yaweh kwehi?
-Kutse wanzire ephoto yahi erikangya engebe yawe kwehi?

Lino twanzire erikuminyisya ekyo wangakola, iwasakana na Yesu.


WANGANASABA YESU YO LINO ININGIRA OMO NGEBE YAWE.

Nyamuhanga anasi emyatsi yawe yosi, neryo ebinywa ebyo ukabuuga sibibye bye minywa misa, bibye bikalwa omo mutima.

Ebinywa ebi bikakangaya ngoko wangasaba.

Mukama Yesu, ngakulakira, nabirihalya, nerikola ngoko nyanzire ebiro bingi. Amalolo wage abirinyi-gaba nawe. Ngaha wasingya kusangwa wabirilaga eribuyira amalolo wage gosi. Lino nyanzire erisakana nawe. Wingire omo mutima wage nerinyitabalako. Eritsuka lino, uhindule engebe yage nerinyiyira ngoko wanzire inabya.

Erisaba eri ryamakangya erisonda lyo mutima wawe kwehi? Byamabya biri bitya, usabe utya na Kristo akandingira omo mutima wawe.


NGOKO WANGAMINYA KO KRISTO ABIRINGIRA OMO NGEBE YAWE

Wabirikokya Kristo yomo ngebe yawe kwehi? Ni ndagane ya Nyamuhanga ko Yesu akandingira omo mutima wawe, wamamuliga omwikirirya. (Eribisulirwa 3:20).

Neryo Yesu ali hahi lino kwehi? Syangakuteba kusangwa abirilaga.

EBIBLIA IKABUUGA YITI, ENGEBE YERIKOTA IRI OKO BOSI ABAKAKOKAYA YESU OMWIKIRIRYA

"Nobulangiri bobu, Nyamuhanga mwatuha engebe yerikota, engebe eyi iri omwisi wo Mugala wuwe. Oyuwite oMugala awite engebe; noyu tawite Mugala wa Nyamuhanga syawite ngebe. . . Ngabasakira ebinywa ebi inywe mukikiriraya oko lina lya Mugala wa Nyamuhanga, imwatoka eriminya ko muwite engebe yerikota." 1 Yoane 5: 11-13

Uhe Nyamuhanga yo wasingya erikuha Kristo abye omo ngebe yawe. lwaminya kwenene ngoko Yesu syendisyakusiganya na hake.

(Baebrania 13:5). Wabiribane engebe nyihya nyihya ngoko alaga ati, engebe yawe iri omwisi wa Kristo.


ISIWEGEMERA EMYATSI YO BULENGEKANYA BWAWE

Uhangane okwilaga lya Nyamuhanga, butsira oko myatsi yo bulengekanya bwawe. OmuKristo akabyaho omwikirirya. Aka-minya Nyamuhanga kwali Mutunganene, nekinywa kiwe ko kiri kya kwenene. Ephoto eyi ikakangaya eritegeka lye ebinywa bisatu.

-EKWENENE: Endagane ye binywa bya Nyamuhanga.
-ERIKIRIRYA: Erikenga nerihira amaha.
-OBULENGEKANYA: Ebyo ukowa omo mutima wawe

kin4

Ecamion ikatoka erigenda iyoyene butsira remorque. Nikwa eremorque siyangatoka erisondola ecamion. Neryo tukaliga EKWENENE ya Nyamuhanga eritusondola, butsira obulengekanya bwetu.

Neryo litolere eryegemera uku Nyamuhanga namategeko wuwe omo Biblia.


KUSANGWA LINO WABIRIKOKYA YESU

Omugulu wakokaya Kristo habiribya erihinduka inene.

 • Kristo abiringira omo ngebe yawe. Eribisulirwa 3:20 Bakolosai 1:27.
 • Wamabuyirwa amalolo wawe. Bakolosai 1:14
 • Wamabana eribya mwana wa Nyamuhanga. Yoane 1:12.
 • Wamatsuka eriminya omo ngebe yawe erisonda lya Nyamuhanga, neritegeka liwe. 1 Batesalonika 5:18; Yoane 10:10; 2 Bakorinto 5:17
Ukalengekanaya uti hane gundi mwatsi owalengire erikokya Kristo kwehi? Litolere iwaha Nyamuhanga yo wasingya kusa-ngwa abirikuganyira. Tukakangaya erikirirya lyetu ku Nyamuhanga omugulu tukamuha wasingya omwisaba . . .

Neryo lino ukandikolaki kwehi?


NGOKO MUKRISTO ANGAKULA OMWIKIRIRYA

. . . Omutunganene asyabyaho omwikirirya. Bagalatia 3:11. Erikirirya lyawe lyasyakutokesya erikula nerilola emuliro obuli kiro.

 • Ukanaye na Nyamuhanga omwisaba obuli ndambi. Yoane 15: 7.
 • Obuli kiro iwason:a ekinywa kya Nyamuhanga (Ebiblia) Emibiri 17:11.
 • Litolere iwatsuka omo kitabu kya Yoane.
 • Ubve oyutunganene uku Nyamuhanga oko ndambi yosi. Yoane 14:21
 • Ukanganaye Kristo omo ngebe yawe nomwibuuga lyawe Matayo 4:19 Yoane 15:8
 • Uyiketere Nyamuhanga, omo buli mwatsi we ngebe yawe 1 Petero 5:7.
 • Usikaye Nyamuhanga inyakuha amaka wo Mulimu Abuyirire nerikutabala, iwatoka erikanirya abandi ngoko bangaminya Yesu. Bagalatia 5:16,17; Emibiri 1.18

LITOLERE OKO BAKRISTO ERIKOLA HAGUMA

Ebiblia ikatubwira yiti: Tuhindane haguma. Baebrania 10:25.

Esyongwi sikaka ndeke syamabya haguma-guma. Nikwa olukwe luguma silwetoka eryaka ilolwene. Kitya likalire oko muKristo erihuhana omwikirirya, amayigaba oko bandi.

Neryo ubye haguma na baKristo bakwenene, ababirikokya Yesu mo Mulamya waho.

Utsuke lino eriya omo kanisa obuli yenga, nerihindana na bakristo bakwenene, ababirikokya Yesu mo Mulamya wabo. Utsuke lino eriya omo kanisa obuli yenga, nerihindana na balikyenyu abakakenga Yesu, nerikangirirya ebinywa biwe


ADDITIONAL ASSISTANCE