Yra gamtos dėsniai, kurie veikia materialiame pasaulyje. Taip pat yra dvasiniai dėsniai, kurie nusako mūsų santykius su Dievu.


1.PIRMASIS DĖSNIS

Dievas MYLI jus ir turi jūsų gyvenimui nuostabų PLANIĄ.
/Skaitant šią knygutę, siūloma naudotis Šv. Raštu/.

DIEVO MEILĖ
"Dievas taip pamilo pasaulj, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jj tiki, nepražūtų, bet turėtą amžinąiį gyvenimą".
///Jono ev. 3,16/.

DIEVO PLANAS
Jėzus sako: "Aš atėjau, kad /žmonės/ turėtų gyvenimą, - kad apsčiai jo turėtą". /Jono ev. 10,10/

Kodėl dauguma žmonių nepatiria tokio gyvenimo? Todėl....


2. ANTRASIS DĖSNIS
ZMOGUS YRA NUODEMINGAS IR PER NUODĖMĘ ATSKIRTAS NUO DIEVO. Todėl jis negali pažinti ir patirti Dievo meilės ir jam sklrto gyvenimo plano.

ŽMOGUS YRA NUODĖMINGAS
  
"Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dlevo garbės". /Romiečiams 3,23/

Žmogus buvo sutvertas, kad gyventų bendraudamas su Dievu.   Savivaliaudamas jis nusigręžė nuo Dievo ir pasirinko savo kelią. Bendravimas su Dievu buvo sugriautas.
Ši savivalė, kurią Šv. Raštas vadina nuodėme, pasireiškia aktyviu priešinimusi arba pasyviu abejingumu Dievui.

ŽMOGUS YRA ATSKIRTAS NUO DIEVO
"Atpildas už nuodėmę - mirtis". /Romiečiams 6,23/


Lith1

Ši schema vaizduoja, kad Dievas yra šventas, o žmogus - nuodėmingas. Juos abu skiria gili bedugnė. Rodyklės rodo žmogaus pastangas pasiekti Dievą ir prasmingą gyvenimą gerais darbais, filosofija arba religingumu.

Trečiasis dėsnis parodo vienintelą išeitj.


3. TREČIASIS DĖSNIS
JEZUS KRISTUS YRA VIENINTELIS DIEVO DUOTAS KELIAS ZMOGUI IŠSILAISVINTI IS    NUODEMĖS. PER JI JŪS GALIT PAŽINTI IR PATIRTI DIEVO MEILĘ IR JO PLANĄ JŪSŲ GYVENINIMUI.

JIS MIRĖ VIETOJE MŪSŲ
"O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai". /Romiečiams 5,8/

JIS PRISIKĖLĖ IŠ NUMIRUSŲJŲ
"Kristus numirė už mūsų nuodėmes [...] Jis buvo palaidotas [...] ir prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai.
Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai (apaštalų). Vėliau Jis pasirodė iš karto daugiau nei penkiems šimtams brolių". /1 Korintiečiams 15,3 - 6/
 

KRISTUS YRA VIENINTELIS KELIAS ļ DIEVĄ

Jėzus jam sako: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane". /Jono ev. 14,6/

Lith2

Ši schema parodo, kad Dievas nutiesė tiltą per bedugnę, kuri skiria mus nuo Jo. Jis atsiuntė savo Sūnų Jėzy Kristu mirti vietoje mūsų ant kryžiaus, kad būtų išpirkta mūsų nuodėmių kaltė.

 Žinoti šiuos tris dėsnius per maža...


4. KETVIRTASIS DĖNIS
MES TURIME ASMENIŠKAI PRIIMTI JĖZU KRISTŲ KAIP GELBĖTOJĄ IR VIEŠPATĮ. TADA MES GALĖSIME PATIRTI DIEVO MEILE IR SUPRASTI JO PLANĄ MŪSŲ GYVĖNIMUI.

TURIME PRIIMTI KRISTIŲ
"Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą". /Jono ev. 1,12/

KRISTŲ PRIIMAME TIKĖJIMU
"Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra DIevo dovana; ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų".
/Efeziečiams 2, 8 - 9/

PRIIMDAMI KRISTŲ, GIMSTAME IŠ NAUJ
/Paskaitykite Jono ev. 3,1-8/
 

KRISTŲ PRIIMAME, PAKVIESDAMI JI ASMENIŠKAI
Kristus sako: "Štai aš stoviu prie dury ir beldžiu; jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu". /Apreiškimo 3, 20/
 

Priimti Krstų reiškia nusigręžti nuo savęs ir atsigręžti į Dievą per atgailą, pasitikėti, kad Kristus ateis j mūsų gyvenimą, atleis mūsų nuodėmes ir padarys mus tokius, kokius Jis nori mus matyti. Negana pritarti vien protu, kad Jėzuš Kristus yra Dievo Sūnus ir kad Jis mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Taip pat neužtenka tai patirti vien jausmais. Mes priimame Jėzu Kristų tikėjimu, ir tai yra mūsų valios veiksmas.

Šie apskritimai vaizduoja du gyvenimo būdus

Paties žmogaus tvarkomas gyvenimas
Aš - soste
   -  Kristus nuošaliai nuo gyvenimo
●  -  pats tvarkydamas savo gyvenimą, dažnai sutinku jvairių nusivylimų
lith3 lith3 Kristaus vadovaujamas gyvenimas
† - Kristus gyvenimo soste
Aš - atsidaves Kristui
● - Sikeiai, ikvėpti Kristaus ir suderinti su Dievo planu

Kuris šių apskritimų vaizduoja jūsų gyvenimą?
Kurį gyvenimo būdą norėtumėte pasirinkti?
Toliau seka paaiškinimas, kaip jūs galite priimti Kristų


TIKĖJIMU JŪS GALITE PRIIMTI KRISTŲ DABAR, MELSDAMIESI JAM

/Malda - tai pokalbis su Dievu/
Dievas pažjsta jūsų širdj, ir Jam svarbu ne tiek jūsų tariami žodžiai, kiek jūsų širdies nusiteikimas. Malda gali būti tokia:

"Viešpatie Jėzau, man reikia Tavęs. Dėkoju, kad mirei ant kryžiaus ut mano nuodėmes. Atveriu savo gyvenimo duris ir priimu Tave savo Gelbėtoju ir Viešpačiu. Dėkoju, kad atleidi man nuodėmes ir duodi amžiną gyvenimą. Perimk ir valdyk mano gyvenimą. Pakeisk mano taip, kaip Tu nori".

Ar ši malda išreiškia jūsu širdies troškimą?
Jeigu taip, melskitės šiais žodžiais dabar, ir Kristus, kaip yra žadėjęs, jeis i jūsų gyvenimą.

KAIP GALIMA ŽINOTI, KAD KRISTUS YRA JŪSŲ GYVENIME
Ar jūs jau priėmėte Kristų į savo gyvenimą? O gal Jis dar stovi už jūsų širdies durų? Apreiškimo knygoje /3 skyrius, 20 skirsnelis/
Kristus pažadėjo ateiti į jūsų gyvenimą. Kuo remiatės sakydami, kad Dievas atsakė į jūsų maldą? (Paties Dievo ir Jo Zodžio teisingumu.)

VISIEMS, KURIE PRIIMA KRISTIŲ, ŠV. RAŠTAS PAŽADA AMŽINĄJĮ GWENIMĄ
"O liudijimas toks: Dievas mums suteikė amžinąiį gyvenimą, ir tas gyvenimas yra Jo Sūnuje. Kas turi Sūnų, tas turi gyvenima. Kas neturi Dlevo Sūnaus, tas neturi gyvenimo. Aš tai parašiau jums, jtikėjusiems Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėte, turj amžinajj gyvenimą". /1 Jono 5, 11-13/
Dažnai dėkokite Dievui, kad Kristus gyvena jumyse ir kad Jis niekada jūsų neapleis
/ Hebrajams 13,5/.
Remdamiesi Jo pažadais, jūs galite žinoti, kad Krlstus gyvena jumyse ir kad jūs turite amžinajj gyvenimą nuo tos akimirkos, kai pakvietėte Jj jeiti. Jls niekada neapvils jūsų.
Svarbus priminimas...

NEPASIKLIAUKITE JAUSMAIS

Mūsų autoritetas yra Dievo Žodžio /Biblijos/ pažadai, o ne mūsų įusmai. Krikščionis gyvena, pasitikėdamas pačiu Dievu ir Jo Zodžiu. Šis piešinys parodo, koks yra santykis tarp fakto /Dievo ir Jo Žodžio/, tikėjimo/ pasitikėjimo Dievu ir.Jo Žodžiu/ ir jausmo/ mūsų tikėjimo ir paklusnumo išdavos/. /Jono 14,21/

lith5

Garvežys važiuoja su vagonais, ir be jy. Laukti, kad vagonai trauktu garvežj, būtų beprasmiška. Lygiai taip pat ir mes, kaip krikščionys, esame priklausomi ne nuo nuotaikų ir jausmų bangavimų, o nuo savo pasitikėjimo Dievu ir Jo pažadais, kuriuos randame Jo žodyje.

DABAR, KAI PRIĖMĖTE KRISTIŲ

Kai jūs tikėjimu priėmėte Kristy Isisva vaiia, jvyko daug dalyky:
• Kristus atėjo į jūsų gyvenimą /Apreiškimo 3,20 ir Kolosiečiams 1,27/.
• Jūsų nuodėmės atleistos /Kolosiečiams 1,14/.
• Jūs tapote Dievo vaiku /Jono ev. 1,12/.
• Jūs gavote amžinąiį gyvenimą /Jono ev. 5,24/.
• Jūs pradėjote prasmingą gyvenimą, kuriam Dievas jus sutvėrė
   /Jono ev. 10,10; 2 Korintiečiams 5, 17 ir 1 Tesalonikiečiams 5,18/.

Ar gali jvykti kas nors nuostabesnio jūsų gyvenime?
Ar norėtumėte dabar padėkoti Dievui už tai, ką Jis yra padaręs jums?
Dėkodami Dievui išreiškiate savo tikėjimą.

Naujo gyvenimo pilnatvei reikia...

KO REIKIA KRIKŠČIOIVIO AUGIMUI ?

Dvasinis augimas priklauso nuo kasdieninio pasitikėjimo Jėzumi. "Teisusis gyvens tikėjimu". /Galatams 3,11/
Gyvenimas tikėjimu augins jūsu pasitikėjimą Dievu kasdieniniame gyvenime ir padės jums:
• Kasdien kalbėtis su Dievu maldoje /Jono 15,7/.
• Kasdlen skaityti Dievo Žodj /Apaštalų darbai 17,11/. Pradėkite nuo evangelijos pagal Joną.
• Paklusti Dievui kiekvienu savo gyvenimo momentu /Jono 14,21/.
• Liudyti apie Kristu žodžiu ir savo gyvenimu  /Mato 4,19; Jono 15,8/.
• Pasitikėti Kristumi visose jūsų gyvenimo smulkmenose /1 Petro 5,7/.
• Leisti Šv. Dvasiai vadovauti Jūsų kasdieniniam gyvenimui ir liudijimui
   /Galatams 5, 16-17; Apaštalą darbai 1,8/.


BENDRAVIMO REKŠMĖ

Dievo Žodis ragina mus nenustoti "lankyti savųių susirinkimo" /Hebrajams 10, 25/.
Keletas malkti kartu dega ryškiai, bet padėk vieną iš jų į šalj, ir ji užges. Taip yra ir su krikščionių tarpusavio bendravimu. Jei jūs dar nepriklausote kokiai nors bažnyčiai, tai nelaukite, kol jus pakvies. Pasistenkite patys surasti artimiausią bažnyčią, kurioje Kristus yra garbinamas ir Jo Žodis skelbiamas. Pradėkite ją lankyti jau šią savaitę ir darykite tai reguliariai.

Krikščioniškajam augimui turime Įvairios medžiagos.
Jei jūs asmeniškai priėmėte Kristų ir norėtumėte papildomos literatūros savo dvasiniam augimui, užpildykite anketą ir atplėšę ją, atiduokite renginio organizatoriams


ADDITIONAL ASSISTANCE