Sebagaimana wujudnya hukum-hukum alam yang mentadbir alam semesta ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani yang mentadbir hubungan anda dengan Tuhan.


 1 Hukum Pertama
    Tuhav mengasihi anda dan Dia menawarkan satu  

       rancangan yang istimewa untuk hidup anda.
 

Kasih Tuhan
"Oleh sebab Tuhan amat mengasihi dunia ini, Dia telah memberikan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap manusia yang mempercayai-Nya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3:16

Rancangan Tuhan
Kristus berkata, "Aku datang supaya mereka beroleh hidup, dan memperolehinya dalam segala kelimpahan." (hidup yang bererti dan penuh kebahagiaan) Yohanes 10:10b
 

Mengapakah kebanyakan orang tidak menikmati hidup yang berkelimpahan ini? Ini sebab ....


2 Hukum Kedua
     Manusia berdosa dan terpisah daripada Tuhan. Oleh
       dia tidak boleh mengetahui dan mengalami kasih dan

         itu, rancangan Tukan untuk hidupnya.

Manusia Berdosa
"Semua manusia telah berdosa dan jauh daripada kemuliaan Tuhan."
Roma 3:23

Manusia telah dicipta untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tetapi oleh sebab kekerasan hatinya, manusia memilih jalannya yang tersendiri sehingga persekutuannya dengan Tuhan terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati ini sama ada dalam bentuk sikap memberontak ataupun sikap tidak peduli ialah dosa.
 

Manusia Terpisah
"Sebab upah dosa ialah maut..." (Perpisahan rohani daripada Tuhan)
Roma 6:23

malay 1

Gambarajah ini menunjukkan bahawa Tuhan kudus dan manusia berdosa. Satu jurang memisahkan mereka. Anak-anak panah menunjukkan bahawa manusia cuba dengan sedaya-upayanya untuk mencari Tuhan dan hidup Yang berkelimpahan melalui hidup yang baik, falsafah ataupun agama.

Hukum ketiga menjelaskan jalan tungga! untuk menjambatani jurang ini...


3 Hukum Ketiga
      Yesus Kristuslah SATU-SATUNYA jalan yang Tuhan  
     berikan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. 
     Melalui-Nya, anda boleh mengetahui dan mengalami 

      kasih dan rancangan Tuhan untuk hidup anda.

Dia Mati Bagi Pihak Kita
"Tetapi Tuhan telah menunjukkan betapa kasih-Nya kepada kita dengan kematian Kristus bagi pihak kita walaupun pada ketika itu kita masih berdosa." Roma 5:8
Dia Bangkit Daripada Kematian
"Kristus mati kerana dosa kita....Dia dikebumikan ...Dia dibangkitkan pada hari ketiga, menurut Alkitab. Dia memperlihatkan diri-Nya kepada Petrus, dan kemudiannya kepada dua belas orang rasul-Nya. Setelah itu, Dia memperlihatkan diri-Nya pula kepada lebih daripada lima ratus orang pengikut-Nya..." 1 Korintus 15:3-6


Dia Jalan Tunggal Kepada Tuhan
Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada sesiapa pun yang boleh datang kepada Bapa kecuali melalui Aku." Yohanes 14:6


malay2

Gambarajah ini menunjukkan bahawa Tuhan telah menj- ambatani jurang antara manusia dengan Diri-Nya, dengan menghantar Anak-Nya,Yesus Kristus, supaya mati di atas salib bagi pihak kita demi menebus kita daripada dosa.

Hanya mengetahui ketiga-tiga hukum ini tidak mencukupi...


4 Hukum Keempat
     Kita mesti menerima Yesus Kristus sebagai Penyelamat 
       dan Tuhan kita secara peribadi. Dengan demikian, kita
       boleh mengetahui dan mengalami kasih dan rancangan 

         Tuhan untuk hidup kita.
Kita Mesti Menerima Kristus
"Tetapi bagi mereka yang menerima dan mempercayai-Nya, diberikannya hak untuk menjadi anak-anakTuhan." Yohanes 1:12

Kita Menerima Kristus Melalui Iman
"Dengan rahmat Tuhanlah anda telah diselamatkan melalui iman, dan bukannya melalui usaha diri anda. Ini adalah kurnia Tuhsn, bukan hasil usaha-usaha tertentu. Maka tiada sesiapa pun yang boleh memegah-megahkan diri." Efesus 2:8-9

Apabila Kita Menerima Kristus,
Kita Mengalami Kelahiran Baru (baca Yohanes 3: l-8)


Kita Menerima Kristus Dengan Mengundang-Nya
Secara Peribadi


Kristus berkata, "Dengan, Aku berdiri di hadapan pintu dan mengetuk. Sekiranya sesiapa yang mendengar suara-Ku dan membuka pintu, Aku akan masuk ke dalam..." Wahyu 3:20. Menerima Kristus melibatkan pertaubatan, dan mempercayai bahawa Kristus akan masuk ke dalam hidup kita untuk mengampunkan dosa kita dan menjadikan kita manusia yang mengikut kehendak-Nya. Hanya bersetuju bahawa Yesus Kristus ialah Anak Tuhan dan Dia mati di atas salib kerana dosa kita adalah tidak mencukupi. Begitu juga dengan pengalaman emosi. Kita mesti menerima Yesus Kristus melalui iman sebagai tindakan nekad kita.

Kedua-dua bulatan ini mengambarkan dua jenis hidup:

mal 3 Hidup Yang Dikuasai Si Aku
A
- Aku berfakhta dalam hidup
†  - Kristus di luar hidup
●  - Semua keinginan dikuasai diri sendiri,
       selalunya menghasilkan kekacauan dan 
       kekecewaan
mal4
Hidup Yang Dikuasai Kristus
† - Kristus bertakhta dalam hidup
A - Aku menyerah kepada Kristus
● - Semua keinginan dikuasai Tuhan,
      menghasilkan kehatmonian dengan
      rancangan Tuhan

Bulatan manakah yang mencerminkan hidup anda?
Bulatan manakah yang anda ingin mencerminkan hidup anda?
Berikut menjelaskan bagaimanakah anda boleh menerima Kristus:


Anda Boleh Menerima Kristus Saat Ini juga Dengan
Berdoa Berdasarkan Iman:

(Doa ialah percakapan dengan Tuhan)
 

Tuhan mengetahui isi hatimu. Dia lebih mementingkan sikap hatimu daripada katakatamu. Berikut merupakan satu doa yang disarankan:

"Tuhan Yesus, aku memerlukan Engkau. Terima kasih kerana mati di atas salib untuk mengampunkan dosa-dosaku. Aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Penyelamat dan Tuhanku. Terima kasih kerana memberi hidup yang kekal kepadaku. Jadikanlah aku seorang peribadi mengikut kehendakMu. Amin. "

Adakah doa ini menyatakan keinginan hati anda?

Jika ya, ucapkan doa ini sekarang juga, dan Kristus akan masuk ke dalam hidupmu seperti yang telah dijanjikan-Nya.

Bagaimana Mengetahui Bahawa Kristus Berada Di Dalam
Hidup Anda?

Sudahkah anda mengundang Kristus masuk ke dalam hidup anda semasa anda berdoa? Berdasarkan janji-Nya dalam Wahyu 3:20, di mana Kristus sekarang dalam hubunganNya dengan anda? Kristus berjanji bahawa Dia akan masuk ke dalam hidup anda. Adakah Dia akan menyesatkan anda? Jadi, bagaimana anda mengetahui bahawa Tuhan telah menjawab doa anda? (kesetiaan Tuhan dan Firman-Nya -- Tuhan menepati janjijanj i-Nya)

Alkitab Menjanjikan Hfdup Yang Kekal Kepada Semua
Orang Yang Menerima Kristus

"Inilah kesaksiannya: Tuhan telah memberi kita hidup yang kekal, dan hidup ini berada pada Anak-Nya. Sesiapa yang memiliki Anak Tuhan memiliki hidup ini, dan sesiapa yang tidak memiliki Anak Tuhan, tidak memiliki hidup yang kekal ini. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya pada nama Anak Tuhan tahu bahawa kamu memiliki hidup yang kekal." 1 Yohanes 5:11-13

Bersyukurlah kepada Tuhan bahawa Kristus berada di dalam hidup anda dan Dia tidak akan meninggalkan anda (Ibrani 13:5b). Anda boleh mengetahui bahawa Kristus tinggal di dalam hidup anda dan anda mempunyai hidup yang kekal pada ketika anda mengundang Dia berdasarkan janji-Nya. Dia tidak akan memperdayakan anda.
Bagaimana dengan perasaan?

Jangan Bergantung Pada Perasaan

Janji dalam firman Tuhanlah yang berwibawa, bukan perasaan kita. Orang Kristian hidup dengan iman (percaya) pada kesetiaan Tuhan dan Firman-Nya. Gambarajah keretapi ini menggambarkan hubungan antara FAKTA (Tuhan dan Firman-Nya), IMAN (kepercayaan kita pada Tuhan dan Firman-Nya), dan PERASAAN (akibat daripada iman dan ketaatan kita).
(Yohanes 14:21)

train

Keretapi itu boleh berjalan dengan atau tanpa gerabak penumpang. Sebaliknya, mustahil untuk menarik keretapi itu dengan gerabak penumpangnya. Demikian juga, kita sebagai seorang Kristian tidak harus bergantung pada perasaan tetapi meletakkan iman kita pada kesetiaan Tuhan dan janji-janji dalam Firman-Nya.

Sesudah Anda Menerima Kristus

Pada saat anda menerima Kristus melalui iman, banyak hal telah berlaku dalam hidup anda, termasuklah hal yang berikut:

1. Kristus telah masuk ke dalam hidup anda. (Wahyu 3:20, Kolose 1:27)
2. Dosa-dosa anda telah diampunkan. (Kolose 1:14)
3. Anda telah menjadi seorang anak Tuhan. (Yohanes 1:12)
4. Anda telah memulai perjalanan hidup yang selaras dengan rancangan
    Tuhan untuk hidup anda.
     (Yohanes 10:10, 2 Korintus 5:17 & 1 Tesalonika 5:18)

Bolehkah anda fikirkan hal lain yang lebih istimewa daripada menerima Kristus? Mahukah anda sekarang mengucap syukur kepada Tuhan kerana apa yang Dia telah lakukan untuk anda? Perbuatan bersyukur kepada Tuhan menunjukkan iman.

Sekarang, apa pula?

Saranan-Saranan Untuk Pertumbuhan Rohani

Pertumbuhan rohani adalah hasil daripada kepercayaan kepada Yesus Kristus. "Orang yang benar akan hidup dengan iman." (Galatia 3:11) Hidup yang berdasarkan iman akan membolehkan anda semakin mempercayai Tuhan dalam segala hal kehidupan anda, dan mempraktikkan hal-hal yang berikut:

T Tiap-tiap hari, datang ke hadirat Tuhan melalui doa.
(Yohanes 15:7)
U Usaha dalam membaca Alkitab setiap hari, mulai daripada kitab Yohanes. (Kisah 17:11)
M Mentaati Tuhan dari semasa ke semasa. (Yohanes 14:21)
B Bersaksi tentang Kristus sama ada melalui percakapan mahupun cara hidup anda. (Matius 4:19, Yohanes 15:8)
U Usaha dalam mempercayai Tuhan dalam segala hal kehidupan anda. (1 Petrus 5:7)
H Hendaklah anda membiarkan Roh Kudus menguasai dan memberi kuasa kepada anda dalam kehidupan seharian dan kesaksian anda.
(Galatia 5:16-17, Kisah 1:8)

Ada satu hal lagi yang sangat penting untuk pertumbuhan rohani.

Kepentingan Sebuah Gereja Yang Baik

Dalam Ibrani 10:25, kita diperingatkan supaya " janganlah kita menghentikan kebiasaan kita berkumpul bersama-sama...". Beberapa potongan kayu yang dibakar bersamasama akan bernyala marak, tetapi apabila salah sepotong kayu itu diasingkan, apinya pasti akan padam. Demikian juga hubungan anda dengan orang-orang Kristian yang lain.

Jika anda bukan anggota sesebuah gereja, janganlah menunggu undangan. Ambillah inisiatif untuk menghubungi atau melawat gereja yang berdekatan di mana nama Yesus Kristus diagungkan dan Firman Tuhan dikhutbahkan. Mulailah minggu ini dan buat rancangan untuk tetap menghadiri gereja itu.

Mahukah anda berkongsi tentang penemuan anda ini?


ADDITIONAL ASSISTANCE