Tëëkɛ ŋuɔt cäkä t i k a pkɛ w i c mu ɔɔ n ɛ cieŋ kɔn th i nɛ. Kä tëë kɛ ŋuɔ̱t yieekä bä tin nyuɔ̱thkɛ ji maarun yɛnɛ Kuoth.


1. Kuoth nhɔkɛ ji, kä cɛ muc mi gääy naath rialikä kɛ kuidu.

Nhök Kuɔth

“Kɛ ɣöö nhɔk Kuoth nɛy diaal ɛlɔ̱ŋ cuɛ Gatdɛ min kɛl kärca muɔc, kɛ ɣöö ram mi wä jɛ ŋäth /cɛ bi li̱w bɛ tekɛ tëk mi thil pek.” J ɔɔ n 3:16

Guir Kuɔth

(Kritho ruacɛ) “Cä ben kɛ ɣöö de kɛ tëk, kɛ tëk m i r o ŋ” J ɔɔ n 10:10

/Ci k_ n_y diaal k_n tin ci tëk mi ro_ _ac, k_ .öö…


2. Naath cikɛ duer kä cikɛ d a k kɛ Kuoth. kɛ ɣöö /ca nhök Kuɔth kɛnɛ guirɛ dee ŋ a c kɛ ku i tëëkädan.

Naath kɛ ji̱ dueeri.

“Kä c i kɛn diaal duer, kä pɛnkɛ a ciɛk kɛ gɔɔy puɔnyä Kuɔth.” J i Röm 3:23

Cakɛ kɔn kɛ ɣöö bi kɔn a mäth kɛ Kuoth, kä duundɛ ɣöö canɛ mɛk ni ɣöö banɛ wä kɛ duɔ̱ɔ̱pdan. Ci määthdan kɛ Kuoth cu da̱k. Ɛ jɛn min cɔɔl Ruac Kuɔth in Rɛl rɔ jɛ I duer. Nɛmɛ nyuothɛ ɣöö:

1. ci raan ŋut Kuɔth t o l;

2. Kɛ min /c i raan riɛk kɛ Kuoth, kä;

3. cɛ cieŋ agɔa kɛ cianŋ mi k o k k o k in gor Kuothɛ

Naath ca rɔ̱ koc

“Kɛ ɣöö p e k l a t du i rä ɛ li aa ,” (däk yieekä piny kɛ Kuoth).
J i Röm 6:23

Kuoth r_l g__yd_ r_, kä naath k_ ji dueeri. Te k_n da__ r_w
k_ dääk mi dii_ t. K__? k? _ t_ nyu_thk_ ni ._n_ nath k_ .öö
deek_ Kuoth cop, k_n_ tëk mi ro__ k_ lätki_n kär__. Cetk_
tëk mi g_aa, ciaa_ kuoothä, luäk n__ni tin k___ amäni
k__ki_n bä, duund_ .öö ci lätki_n diaal thil lu_t.


3. Yecu Kritho ɛ jɛn duɔ̱ ɔ p in kɛl kärɔa, min dee raan ɛ cop n i Kuoth. Cɛ l i w kɛ ku i dan. Rɛydɛ deri Kuoth ŋ a c kɛ nhökdɛ kɛnɛ gu i rɛ kɛ ku i tëëkädu.

Cɛ l i w kä cɛ rɔ jiɛc lith

Kɛ ɣöö c i Kritho l i w bä n i kä kɛɛl kɛ ku i j i dueer i , ɛn ram m i Gu a n cuŋnu kɛ ku i nath t i thiɛl cu ɔɔ ŋ, kɛ ɣöö derɛ kɔn nöŋ Kuoth. 1 Pitɔr 3:18

Kɛ nin ti jiɛn ŋuaan kɛ kɔr liethdɛ cuɛ rɔ nyuɔth kɛ ni kä ti nyin ŋuan, kɛ dup ti nyuɔthkɛ jɛ a thil diw en ɣöö tëkɛ; ca nɛn ɛ kɛn kä cɛ ruac kɛ kɛ, kɛ kui kuäärä Kuɔth.
L a t J aa kn i 1:3

Ɛ Jɛn kärɔa la du ɔɔ p ɔ

Cu Yecu jɛ jiök, “Ɛ ɣän du ɔɔ p, kä ɛ ɣän thu ɔ k, kä ɛ ɣän tëk; thilɛ ram m i bee kä Gu a ndan, a /cɛ bä kɛ ɣä. J ɔɔ n 14:6

Kuoth cɛ dääk kamädan kɛ jɛ d i r kɛ kubur kɛ jäkn i Gatdɛ, n i Yecu Kritho, kɛ ɣöö bɛ ben l i w w i c jiaath in gɛɛr kɛ gu aa dan.

/Kenɛ r o ŋ ɛn ɣöö der i ŋ a c n i kɛn ŋu ɔ t d a ŋ di ɔ k t i t i kärɔa.


4. B i kɔn diaal kɛ̈l kɛ̈ɛ̈l i Yecu Kritho dhil käp a la Kuäär kä Kään, ɛ jɛn dee kɔn nhök kɛnɛ guir Kuɔth in cɛ rial i kä kɛ ku i teekädan kulɛ ŋ a c.

Banɛ Kritho dhil käp kɛ ŋ a th

Nɛy diaal t i ca jɛ nhɔk kä ca ciötdɛ ŋäth, cuɛ kɛ moc cu ɔɔ ŋ kɛ ɣöö b i kɛ a gaat Kuɔth. J ɔɔ n 1:12

Kɛ ɣöö ca yɛ kän dueer i kɛ ŋ a th rɛy nh o kädɛ, Kä mɛmɛ / ciɛ m i lät yɛnɛ ɛ jɛn muc Kuɔth, / cɛ bä kɛ l a t kɛ ɣöö de raan rɔ y i k liak. Ɛpɛthɛth 2:8,9

Käp kɔn Kritho kɛ ci o lɛ rɛy teekädan

(Lar Kritho ɛ i ) “Nɛ̈nɛ, ɣän cu ɔ ŋä thok dueel, kä dɔaŋä th ii k; m i tëëkɛ ram m i liŋ jɔwdä kä lɛpɛ th ii k, bä ben rɛc kä jɛ...” Nyuuth 3:20

/Cɛ r o ŋ ɛn ɣöö b i cu mat n i j i n kɛ ŋ ii c Kritho. K a pdu kɛ Kritho lotdɛ ni r i tdu kɛ rɔ Kuoth kɛ rietdu kɛ rɔ dueeri. Ŋääth kɔn Kritho kɛ ɣöö bɛ ben rɛy teekädan kä bɛ kɔn p a l dueerkɔn. Banɛ jɛ jak kä lätdɛ kɔn c e t kɛ l a t in g oo ̱ i banɛ tëk kɛ jɛ.

Tëk mi ruackɛ ɛ puɔny.

Tëk mi ruackɛ ɛ Yecu

Puɔny wii kɔam kuäärädɛ

Kritho raar teekä

Kritho wii kɔam teekä ran

Pu ɔ ny piny kɔam teekädɛ.

Ɛ g o l-g o l in mith m in lot n i tëkdu?

Kä ɛ g o l-g o l indiɛn g o r i i b i lot n i tëkdu?

Mɛ bëë kɔɔrɛ latdɛ ni du ɔɔ p in der i nhɔk Kritho:


Der i Kritho nhɔk Ɛn täämɛ

Thiecɛ ɛn ɣöö derɛ ben rɛy teekädu, ŋäthɛ i bɛ min cɛ lar l a t. Jɛn `g oo ̱ rɛ n i min lot i kɛ lɔcdu, a lenyɛ n i rieet tin lat i . D ɔ ŋ deri jɛ g o r i bi pal:

“Kuäär n i Yecu, ɣän g öö rä j i . Ɣän la yiaanä tëkdä ɣän kärɔa kä cä j i duer duer. C i lɔcdä tɛɛth kɛ ɣöö c i ɣä p a l dueerkä. Bër rɛy teekädä kä yiɛn tëkdä. Jakn i ɣä kä ram mi c e tkɛ min go̱o̱ri.”

Dee palɛ mɛ nyoth n i min g o r lɔcdu jɛ?

M i derɛ a jɛn, pal pal ɛmɛ täämɛ, kä b i Kritho ben rɛy tëëkädu ciee kɛ mëë cɛ lar.


Deri jɛ ŋ a c i d i ɛn ɣöö te Kritho rɛy teekädu?

J i n c i Kritho ciööl rɛy teekädu? C e t kɛ min cɛ yac kä Nyuuth 3:20 , Jɛn a n i ɛn Kritho täämɛ? Ci Kritho ɛ lar i bɛ ben rɛy teekädu. Derɛ lat ni kac? Ŋäc i i d i i c i Kuoth palu loc? ....(Kɛ ɣöö der i Kuoth ŋäth kɛnɛ ri e tdɛ).

Ruac Kuɔth in rɛlrɔ cɛ tëk m i d o raar lar kɛ ku i c nɛɛni tin ca Yecu ŋäth (tin k a pkɛ jɛ).

“Kuoth cɛ kɔn k a m tëk m i d o raar, kä ɛn tëk ɛmɛ tëë kɛ Gatdɛ. Ram m i te Gat Kuɔth kɛ jɛ tëë kɛ tëk ɛmɛ; kä jɛn m i /c i te kɛ Gat, thilɛ j i tëk ɛmɛ. Ɣän gɔ a rä mɛmɛ yɛ, yen nɛy tin ŋ a thkɛ ciöt Gatä Kuɔth, kɛ ɣöö derɛ ŋ a c i t a yɛ kɛ tëk m i d o raar.” (1 Jɔ̱ɔ̱n 5:11-13)

Läri Kuoth tɛ̈thlɔaac ni ciaŋ kɛ ɣöö te Kritho rɛy teekädu. Cɛ lar i/cɛ ji bi met bany piny. Ɣib-ru 13:5

Deri jɛ ŋac i te Kritho rɛydu, kä ti kɛ tëk mi doraar kɛ ɣöö cɛ yac.


Cu rɔ ŋäth n i cär

Krithcini tëkɛ kɛ ŋa̱th Kuɔth kɛnɛ min ca lar rɛy Ruac Kuɔth. Rieet Kuɔth tin cɛ lar kɛ kɛn buɔ̱mdan. Ɛn thurɛ löri ɛmɛ nyothɛ n i thuɔk Baibola, kɛ ŋ a th kɛnɛ cär ke l a t in lät kɛ kɛ kɛɛlrɛy tëëkä Krithciinädu.

1. Thu ɔ k tëë kɛ bu ɔ m kɛ ŋ a thdan.

2. Matkɛ kɔn ɛ buɔ̱m Thukä kɛ ŋ a th

3. M i lu ɔ thnɛ Thu ɔ k, la cärkɔn cua gur n i du ɔɔ p m i cu ɔɔ ŋ.

4. /Canɛ ŋäthn i cärkɔn, ŋ a thnɛ n i Kuoth kɛnɛ Thu ɔ kdɛ.


Täämɛ c i Kritho ku käp

N i ɛn gu aa thɔ c i Kritho käp ɔ kɛ ŋa̱th la ti ŋuan a tuɔɔk:

1. C i Kritho ben rɛy teekädu. Nyuuth 3:20 k ɛ n ɛ Kolɔthi 1:27

2. Caa dueerku päl Kolɔthi 1:14

3. C i cu aa gat Kuɔth J ɔɔ n 1:12

4. B i j i n Kuoth cu ŋ a c, kɛnɛ min cɛ rialikä kɛ ku i teekäduJ ɔɔ n 10:10 kɛnɛ 2 Korinth 5:14,15,17

Tëëkɛ m i g o r i dee tuɔɔk kä j i m i lenyni ŋ a th Kritho?
Biɛ nhɔk i b i Kuoth l a r tɛ̈thlɔaac täämɛ kɛ pal kɛ ku i kä m i gɔa m i cɛ l a t kɛ ku i du? Lär Kuoth tɛ̈thlɔaaɔ nyoothɛ ni ŋ a thdun.

Palan Täämɛ ɛŋu?


Dee Raan Piith I d i Rɛy Yieekä

Pi̱eth Yieekä bëë kɛ ŋa̱th kɛ Yecu Kritho. “Bi ram mi gua̱n cuŋni tëk kɛ ŋa̱th.” (Ji Ga-lëë-cia 3:11) Tëk ŋäthä bɛ ji̱ jakä ti̱ kɛ ŋa̱th kɛ Kuoth rɛy teekädu kɛɛliw, kɛnɛ ɣöö bi ti̱ti̱ la̱t:

· L. L a ŋɛ Kuoth (kɛ pal) n i ciaŋ. J ɔɔ n 15:7

• L. Liŋ ruac Kuɔth (kuɛn Ruac Kuɔth in rɛl rɔ) n i ciaŋ. ( L a t J aa kni 17:11 ), tokɛ kä ruac Kuɔth in ca g ɔ r ɛ J ɔɔ n.

· L. Luthn i Kuoth rɛy thaak n i diaal. J ɔɔ n 14 :21

· L. Lat nën kɛ ku i Yecu Kritho kɛ tëkdu kɛnɛ rieetku. M ɛ ̈ th 4:19 k ɛ n ɛ J ɔɔ n 15:8

· Ŋäth Kuoth rɛy nyinä teekädu diaal. 1 Pitɔr 5:7

· Jakni Kuoth kä gaŋɛ j i kä moocɛ ji̱ bu ɔ m n i ciaŋ rɛy teekädu kɛnɛ nëndu. Galɛcia 5:16 kɛnɛ Lat Jaakni 1:8


Duel Kuɔth gɔaa ɛlɔ̱ŋ

M i ca jiɛn ti k oo t thukiɛn tuɔ̱ɔ̱m, kä ca kɛ dɔp la macdiɛn a wä n i nhial. Kä m i ci jiath kɛl kuëŋ piny kärɔa guäth mi ɣɔ̱a̱c derɛ rual. Inɔ bä bɛ bu ɔ m ɛ tët i deri tëk Krithciinädu yiɛn kärca.

Jɛn d i t gɔɔydɛ, ɛn ɣöö deri mat kɛ Krithcini k ɔ kiɛn tin ca Yecu käp c e tkɛ Kuääriɛn kä Käändiɛn. Bi dhil wä dueel Kuɔth in ŋääth jikɛ Ruac Kuɔth ɛn ɣöö ɛ thuɔ̱k, kä ɛ jɛn gu aa th in lu ɔ th kɛ Yecu th i n. (Ɣe-bɛ-ru 10:25)


ADDITIONAL ASSISTANCE