Bjalo ka go go na le melao ya legohle eo e laolago tlholo yohle, le rena re nale melao ya semoya eo e leolago kopano ya rena le Modimo.

1. MOLAO WA PELE

MODIMO OA GO RATA, MME O NA LE LEANO LE LE BOTSE KA BOPHELO BJA GAGO.

(Tšhupetšo tšohle pukeng ye di swanetše go balwa go tšwa Bebeleng moo go kgonegago).

LERATO LA MODIMO
"Gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa, a ba a le fa Morwa wa gagwe yo a tswetšwego a nnoši gore mang le mang yo a dumelago go yena a se ke a lahlega, empa a be le bophelo bjo sa felego." (Johane 3:16)

LEANO LA MODIMO
(Go bolela Kriste) "Ke tlile gore ba be le bophelo, bjo bo tletšego le mokhora." (Johane 10:10)

Ke ka baka lang ga batho ba bantšhi ba sa phele bophelo bo tletšeng bjo?


2. MOLAO WA BOBEDI

MOTHO O NA LE SEBE MME O AROGANTŠWE LE MODIMO KE KA GO A KA SE TSEBE LE GO HLWAETŠA LERATO LA MODIMO LE LEANO LA BOPHELO BJA GAGWE.

MOTHO O NA LE SEBE
"Gobane moo ga go tlhaolo, ba dirile dibe bohle, ba hlaya letago la Modimo." (Baroma 2:23)
Motho o bophetšwe go ba le kopano le Modimo; empa, ka baka la go se kwe go thato ya gagwe, o ikgethela go ya ka tsela ya gagwe a nnosi mme segwera kopano le Modimo ya senyega. Thato y้ ya motho ka boyona, e bontšhwa ke moya wa go ngaloga goba go se dire selo, se ke pontsho ya seo Bebele e se bitšang sebe.

MOTHO O AROGANTŠWE
"Gobane moputso wa sebe ke lehu" (Karoganyo ya moya le Modimo) (Baroma 6:23)

 

Pedi1

Modimo oa kgethego mola motho a na le sebe. Legaga le legolo le aroganya batho ba ba bแbedi. Motho o leka ka maatla go fihlelela go Modimo le bophelo bo tletšeng ka boitekelo bja gagwe: bophelo bjo bo botse, setho, tsebo, bj. bj. empa boitekelo bja gagwe ke lefela.

Molao wa boraro o re fa karabo e le tee kotsing ye...


3. MOLAO WA BORARO

JESU KRISTE KE TSELA YA MODIMO YA SEBE SA MOTHO GAPE KE YONA TSELA FEELA, KA YENA O KA TSEBA GAPE WA IKWELA LERATO LA MODIMO LE LEANO LA BOPHELO BJA GAGO.

O HWILE BAKENG SA RENA
"Gobane Modimo, lerato le a re ratilego ka lona, o le bonagatša ka ge Kriste a re hwela re sa le badiradibe." (Baroma 5:8)

O TSOGILE BAHUNG
"Ke bona ba a iponagaditšeng go bona mola a satšo tlaišwa, ba ba dihlatse tša gagwe ge a phela, ka ge ba mmone gantši ka matšatši a masome a mane, a ba botša tsa mmušo wa Modimo." (Ditiro 1:3)

KE YENA TSELA E TEE
"Jesu a re go yena, 'Ke nna tsela, le therešo, le bophelo; ga go yo a tlang go Tate, ga e se ka nna." (Johane 14:6)

Pedi2

Modimo o tswaletše legaga leo le re aroganyago le yena ka go romela Morwa wa kagwe, Jesu Kriste, go re hwela sefapahong.

Ga go ya lekana go tseba feela melao e meraro ye....


4. MOLAO WA BONE

RE SWANETŠEGO AMOGELA JESU KRISTE BJALO KA MOPHOLOŠI LE MORENA: GONA RE KA TSEBA GAPE RA IKWELA LERATO LA MODIMO LE LEANO LA GAGWE MAPHELONG A RENA.

RE SWANETSE GO AMOGELA KRISTE
"Empa bohle ba mo amogetšeng o ba neile maatla a go ba bana ba Modimo, ešita le bao ba dumelang leineng la gagwe." (Johane 1:12)

RE SWANETŠE GO AMOGELA KRISTE KA TUMELO
"Le baphološwa ka kgaugelo ka tumelo; ga la ka la iphološa, e fo ba mpho ya Modimo. Ga la ka la e bona ka mediro e botse ye Modimo a e buletsego tsela gore e be ye re tlogo ya ka yona." (Baefeso 2:8,9)

RE AMOGELA KRISTE KA GO MO MEMA
(Kriste o re): "Bonang, ke eme mojako kea kokota; ge e mongwe a ekwa lentšu la ka mme a bula mojako, nna ke tlo tsena." (Kutullo 3:20)
Go amogela Kriste go itahla mme wa retologela go Modimo o tshepha Kriste go tsena maphelong a rena, go re swarela dibe le go re dira seo yena a ratago re eba sona. Ge se gwa lekana go fa tumelo ya mogopolo boipiletšong bja gagwe goba go huduega moyeng.

Nthebudi tse di emela maphelo a mabedi:

Pedi3

Se latelago se hlalosa ka mo o kago amogela Kriste


O KA AMOGELA KRISTE GONA BJALE KA TUMELO THAPELONG
(Thapelo ke go bolela le Modimo).

Modimo o tseba pelo ya gago mme mentšu a gago ga a na taba le ona bjale ka ge a hlokomelo moya pelong ya gago.

Thapelo e latelang ke ye šišintšwego:
"MORENA JESU, KE LEMOGA GORE KE BE KE SEPETŠA BOPHELO BJA KA MME KE DIRILE DIBE PELE GA GAGO. KE BULA MOJAKO WA PELO YAKA MME KE GO AMOGELA BJALO KA MOPHOLOŠI LE MORENA. TSEA TAOLO YA TORONE YA BOPHELO BJA KA. NTIRE MOTHO YO WENA O RATANG KE EBA YENA."

A thapelo e bolela takatso ya bophelo bja gago?
Ge go le bjalo rapela thapelo yeo gona biale, Kriste o tla tsena bophelong bja gago, bjalo ka ge a tshephisitše.


O KA TSEBA BJANG GORE KRISTE O GONA BOPHELONG BA GAGO?

A o amogetse Kriste bophelong bja gago? Go ya ka tshephišo ya gagwe go Kutullo 3:20, a Kriste o go kae go wena? Kriste o rile o tla tsena bophelong bja gago. A o tla go lahla? A o tseba ka maatla afe gore Kriste o arabile thapelo ya gago? (Go tshephega gaModimo ka boyena le lentsu la gagwe).

BEBELE E TSHEPHISA BOPHELO BJO BO SA FELEGO GO BAO BA AMOGELANG KRISTE

"Gomme bohlatse ke bjo, gore Modimo o re file bophelo bjo sa felego, mme bophelo bjo bo Morweng wa gagwe. Yo a nang le Morwa o na le bophelo; eo a se nang Morwa wa Modimo ga a na bophelo. Dilo Tše ke le ngwaletše tšona lena bao le dumelang leineng la Morwa wa Modimo, gore le tsebe gore le na le bophelo bjo bo sa felego." (1 Johane 5:11-13)

Leboga Modimo kamehla geKriste a le bophelong bja lena le gore a ka se le tlogele. (Baheberu 13:5). O ka tseba gore Kriste yo a phelang o ka gare ga bophelo bja gago, le gore o na le bophelo bjo sa felego, go tloga motsotsong woo o mo amogelang leemong la tshephišo tša gagwe. A ka se ke a go fora.

Na maikutlwelo ona a bjang?


O SE ITSHETLEGE MAIKUTLWELONG

Tshephišo ya lentšu la Modimo, e seng maikutlwelo a rena, ke maatla a rena. Mokreste o phela ka tumelo (Tshepho) botshepheging bjo Modimo ka boyena le Lentšu la gagwe. Seswantšho sa terene se laetsa segwera gare ga tabakgonthe (Modimo le lentšu la gagwe), tumelo (tshepho ya rena go Modimo le lentšu la gagwe), le maikutlwelo (poelo ya tumelo ya rena le go kwa). (Johane 14:21)

Pedi4

Setimela se ka kitima ntle le vene ya mohiokomedi. Empa, e ka ba ka lefeela go leka go goga terene ka vene ya mohlokomedi. Ka tsela e bjalo, rena, bjalo ka baKreste, ga re itshetlege ka maikutlwelo goba khuduego ya moya; empa re bea tumelo (tshepho) botshepheging bja Modimo le ditshephišo tsa lentšu la gagwe.


BJALO KA GE O AMOGETŠE KRESTE

Motsotsong o wena, bjalo ka tiro ya tumelo, o amogetšeng Kriste, dilo tše dintšhi di diregile, di akaretša tše latelang:

  1. Kriste o tsene bophelong bja gago (Kutullo 3:20 le Bakolose 1:27)
  2. Dibe tša gago di lebaletswe (Bakolose 1:14)
  3. Wa ba ngwana wa Modimo (Johane 1:12)
  4. O thomile bophelo bja boikhomanedi bjo Modimo o go diretšego bjona (Johane 10:10; II Bakorinte 5:14,15,17)

A o ka gopola ka se sengwe se bohlokwa seo se ka go diregelago go feta go amogela Kriste? A o ka rata go leboga Modimo thapelong gona bjale ka seo a go diretšego sona? Taba ya go leboga Modimo e laetša tumelo.

Bjale go tla eng?


DITŠHIŠINYO TŠA KGOLO YA MOKRESTE

Kgolo ya moKreste e tšwella go tshephong go rena Jesu Kriste. "Motho wa go loka o tla phela ka tumelo" (Bagalata 3:11). Bophelo bja tumelo bo tla go kgoniša go tshepha Modimo ka go oketšega ka ntlha tšohle bophelong bja gago, le go dira tše latelang:

  • E ya go Modimo ka thapelo ka mehla (Johane 15:7)
  • Bala lentšu la Modimo ka Mehla (Ditiro 17:11) - Thoma ka Ebangedi ya Johane.
  • Theeletša Modimo, motsotso ka motsotso. (Johane 14:21)
  • Pakela Jesu ka bophelo ba gago ie mantšu a gago. (Mateu 4:19; Johane 15:8)
  • Tshepha Modimo go se sengwe le se sengwe bophelong bja gago. (1 Peter 5:7)
  • Moya Mokgethwa - mo dumelele go laola le go tiiša bophelo bja gago bja letšatši ka letšatši gape paka. (Bagalata 5:16,17; Ditiro 1:8)

BOHLOKWA BJA KOPANO YA BOKRESTE

Go Baherebu 10:25, re eletšwa go se nyatše "kopano ya rena bohle....empa re fela re tiišana..." Dikgong tše ntšhi di tuka botse gammogo; empa ga serumula se sengwe se beilwe thoko mollo o a tima. Go bjalo le ka kopano ya gago le baKreste ba bangwe. Ge o sa tsene kereke eo Kriste o hlomphiwang go yona mme lentšu la gagwe la rerwa, tšea kgato mme o be setho le bangwe batho bao ba humaneng Kriste bjalo ka mophološi mme le bona ba ikwelang lerato la gagwe.

A o rata go abelang ka boikhumanelo ba gago?


ADDITIONAL ASSISTANCE