1. LICINISO LEKUCALA

NKULUNKULU UYAKUTSANDZA FUTSI UKUBEKELE LIPULANI LELIMANGALISAKO NGEMPHILO YAKHO.

LUTSANDVO LWANKULUNKULU
Nkulunkulu walitsandza live kakhulu kangangekutsi wadzimate wanikela ngeNdvodzana yakhe lekukuphela kwayo, kute kutsi nome ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi, kodvwa abe nekuphila lokuphakadze. (Johane 3:16)

LIPULANI LANKULUNKULU
Mine ngitele kwehutsi bantfu babe nekuphila, babe nako kuphuphume. (Johane 10:10).

Akusibo bonkhe labayiphilako lemphilo lephuphumako ngobe...


2. LICINISO LESIBILI

UMUNTFU WONILE FUTSI WEHLUKENE NANKULUNKULU, NGAKO-KE AKALWATI LUTSANDVO LWANKULUNKULU NELIPULANI LAKHE NGEMPHILO YAKHE.

UMUNTFU WONILE
Bonkhe bantfu bonile, bakhashane kakhulu nenkhatimulo yaNkulunkulu. (Roma 3:23)
Umuntfu bekadalelwe kutsi abe ngumngani waNkulunkulu, kodvwa umuntfu wakhetsa kuhamba ngeyakhe indlela, ngako-ke libhayibheli likubita ngekutsi sono.

UMUNTFU WEHLUKENE NANKULUNKULU
Inkhokhelo yesono kufa; kodvwa sipho semusa saNkulunkulu sikuphila lokuphakadze ngaKristu Jesu; Inkhosi yetfu. (Roma 6:23)


sis1

Nkulunkulu ungcwele, umuntfu usoni. Kunemkhatsi lomkhulu phakatsi kwaNkulunkulu nemuntfu. Umuntfu utama ngayo yonkhe indlela kususa lomkhatsi kute bahlangane naNkulunkulu. Utama kuphila imphilo lenhle ngekuya esontfweni, kusita labahluphekako, kodvwa konkhe loku akusiti ngalutfo.

Liqiniso lesitsatfu ngilo lodvwa lelisinika impenavulo kulenkinga


3. LICINISO LESITSATFU

JESU KRISTU NGUYE YEDVWA INDLELA LESINGAFIKA NGAYO KUNKULUNKULU. YENA WASIFELA. NGAYE UNGAMATI NKULUNKULU NELUTSANDVO LWAKHE, KANYE NELIPULANI LAKHE NGEKUPHILA KWAKHO.

WAFA WAPHINDZE WAVUKA KULABAFILE
Emvakwekuhlupheka kwakhe kwaphela emalanga langemashumi lamane avukile ekufeni. Wativeta kubo ngetindlela letinyenti letaticinisa ngalokungangabateki kutsi uyaphila; wabonwa ngabo akhuluma kubo ngembuso waNkulunkulu. (Imisebenti yebaPhostoli 1:3)

NGUYE YEDVWA LOYINDLELA
Jesu watsi kuye: "Mine ngiyindlela, neliciniso, nekuphila. Kute longeta kuBabe nakangeti ngami." (Johane 14:6)

sis2

Nkulunkulu usivalile lesikhala lesihlukanisa tsine naye, ngekutfumela iNdvodzana yakhe Jesu Kristu, kutsi itekusifela esiphambanweni.

Akukeneli kwati lamaciniso lamatsatfu kuphela.


4. LICINISO LESINE

SIFANELE KUTSI KUBE NGULOYO NALOYO AMEMUKELE JESU KRISTU ABE YINKHOSI NEMSINDZISI WAKHE KUTSI SILWATI LUTSANDVO LWANKULUNKULU NELIPULANI LAKHE NGEKUPHILA KWETFU.

SIFANELE KUMEMUKELA KRISTU NGEKUKHOLWA
Kepha bonkhe labamemukela, ngekukholwa egameni lakhe, wabapha emandla ekutsi babe bantfwana baNkulunkulu. (Johane 1:12)

Empeleni kusindziswa kwenu ngekukholwa kuya ngemusa, futsi loko akuveli kini, sipho nje saNkulunkulu. Loko akuveli ngemisebenti, funa babekhona labatibongako. (Basefesu 2:8,9)

KRISTU SIMEMUKELE NGEKUMMEMA KUTSI ANGENE ETIMPHILWENI TETFU
Lalela la, ngime emnyango ngiyanconcotsa: nangabe umuntfu eva livi lami; avule umnyango, mine ngitawungena kuye, ngidle naye, naye adle nami. (Sembulo 3:20).

sis3


Nguyiphi inhlitiyo lemele imphilo yakho na?
Nguyiphi inblitiyo lofisa futsi longatsandza kutsi kube ngiyo lemele imphilo yakho na?

Loku lokulandzelako kuchaza kutsi ungamemukela kanjani Kristu


UNGAMEMUKELA KRISTU KHONA NYALO

Mcele kutsi akwentele loko lekakutsembisile. Yena unaka kakhulu lokufiswa yinhlitiyo yakho kunalokushoko ngemlomo wakho ungakhuleka ngalendlela lelandzelako.

"Nkhosi Jesu, ngiyakudzinga. Kadze ngitiphatsele mine imphilo yami, ngaloko ngonile kuwe. Ngiyabonga kutsi ungitsetselele tono tami. Ngena emphilweni yami uyibuse. Ngente ngibe nguloko lotsandza kutsi ngibe nguko."

Ngabe lomthandazo usho kona yini loko, lokufiswa yinhlitiyo yakho?
Nangabe usho kona, wuthandaze nyalo, Kristu utawungena emphilweni yakho njengekwetsemba kwakho.


UNGATI KANJANI KUTSI KRISTU SEWUSEMPHILWENI

Sewumemukele yini Kristu kutsi angene emphilweni yakho na?
Ngekwesetsembiso sakhe lesitfolakala kuSembulo 3:20, ukuphi Kristu? Utsite utawungena emphilweni yakho. Angakuyenga yini?
Wati ngani kutsi Nkulunkulu sewuwuphendvulile umthandazo wakho? (ngekwetsemba Nkulunkulu neLivi lakhe)

LIBHAYIBHELI LIBATSEMBISA KUPHILA LOKUPHAKADZE BONKHE LABAMEMUKELAKO KRISTU (I Johane 5:11-13)

Mbonge Nkulunkulu ngetikhatsi tonkhe ngekutsi Kristu usemphilweni yakho. Ushito kutsi angeke akushiye nanini (Emahebheru 13:5). Ungati kutsi Kristu usemphilweni yakho nekutsi unekuphila lokuphakadze ngenca yesitsembiso sakhe.

Sitawutsini ngemizwa


UNGAHAMBI NGEMIZWA

UmKristu uphila ngekukholwa Nkulunkulu naloko lakushoko eBhayibhelini.
Setsembiso saNkulunkulu ngusona siligunya letfu.
Lomfanekiso wemoto ukhombisa liciniso lelibhayibheli, kukholwa nemizwa kutsi kusebenta kanye emphilweni yakho yebuKristu.

sis4

 1. Liciniso linemandla ekusihola.
 2. Sihlanganiswa nemandla eliciniso ngekukholwa.
 3. Sisalalela liciniso, imizwa yetfu ilandzela ngendlela lengiyona yona.
 4. Setsemba Nkulunkulu neliciniso lakhe, hhayi imizwa yetfu.

NYALO LOSEWUMEMUKELE KRISTU

Ngesikhatsi umamukela Kristu tinyenti tintfo letentekako:

 1. Kristu ungena emphilweni yakho (Sembulo 3:20, kubaseKholose 1:27)
 2. Tono takho titsetselwe (KubaseKholose 1:14)
 3. Sewungumtfwana waNkulunkuiu (Johane 1:12)
 4. Sewutawucala kulati lipulani laNkulunkulu nenhloso yakhe ngemphilo yakho (Johane 10:10)

Ucabanga kutsi ikhona yini intfo lengenteka lencono kunekwemukela Kristu?
Ungatsandza kubonga Nkulunkulu ngemthandazo nyalo ngaloko lakwentele kona?
Kubonga Nkulunkulu kukhombisa kukholwa kwakho.
Asikhuleke.


UNGAKHULA KANJANI EMOYENI

NjengemKristu kudzingeka kutsi ukhule.
Letincomo letilandzelako tingakusita.

 1. Thandaza kuNkulunkulu onkhe emalanga (Johane 15:7)
 2. Fundza livi laNkulunkulu onkhe emalanga (Tento 17:11 )
 3. Fakazela Kristu ngemphilo nangalokukhulumako (Matewu 4:19 na Johane 15:8)
 4. Tsemba Nkulunkulu kuyo yonkhe intfo lecondzene nekuphila kwakho (1 Phetro 5:7)
 5. Vumela Nkulunkulu kutsi akuhole aphindze akunike emandla ekuphila ngekufakaza kwakho (BaseGalathiya 5:16,17 Imisebenti yabaPhostoli 1:8)

LIBANDLA LIBALULEKILE

Tikhuni tivutsa kahle uma tihlanganisiwe, kodvwa uma ukhipha lesinye sivutsa usibeka eceleni siyacisha. Naweke njengelikholwa ungeke uyiphile imphilo yekukholwa nangabe ungakatihlanganisi nalamanye emakholwa.

Kubalulekile kutsi utihlanganise nalabanye bantfu lase bamemukele Jesu Kristu kutsi abe yiNkhosi neMsindzisi wabo.

Kufanele uye ebandleni lapho bantfu bakholwa kutsi libhayibheli liliciniso, futsi lapho Jesu Kristu ahlonishwa aphindze alalelwe khona. (kumaHebheru 10:25)


ADDITIONAL ASSISTANCE