Gado poti wèt gi a jeje foe wi, fa a moe ori ensrefi. Efoe wi no e ori wisrefi na den wèt disi, wi no e go man libi boen nanga Gado.

A FOSI WÈT

GADO LOBI JOE EN A SABI KBA FA A WANI DAT JOE MOE Ll Bl.

img1


A LOBI FOE GADO

"Gado lobi ala libisma na ini eri grontapoe so foeroe dat A gi den En wan Manpikin. Ibri sma san e bribi na ini En abi a libi foe tego, a no e go lasi." Johanes 3:16

img2

SAN GADO WANI

Masra Jesus taki: "Mi kon foe gi den a troetroe libi, èn ooktoe ala den blesi san a libi disi abi, " Johanes 10:10

Fa a doe kon dat foeroe sma no sabi a libi disi?


A TWEEDE WÈT

FOE Dl Wl DOE SONDOE Wl NANGA GADO PRATI NOW

ALA LIBISMA NA SONDOESMA

"Bike wi alamala doe sondoe, wi no abi a krin fasi, a fasi sondro fowtoe san Gado ben wani wi moe abi" Romeini 3:23.

Gado meki oen, foe En nanga wi sa de mati. Ma wi ben wani go wi eigi pasi, wi no ben wani saka wisrefi gi Gado. Dati meki wi nanga Gado prati. A sani san wi doe,  Bijbel e kari en sondoe. A sondoe e sori ensrefi so: den sma e doe nomo san den wani, en trawan no e prakseri Gado srefsrefi.

 

A SANTA GADO

DJAROESOE

LEITORI SONDOE BIGI FASI

ATI BRON

sranan3

Wl  SONDOESMA

sranan4

DATI MEKI Wl NO SABI TAKI GADO LOBI Wl Wl NO MAN SABI TOE SAN GADO WANI DAT Wl MOE

 

DJAROESOE

SONDOE

LEITORI

BIGI FASI

sranan5
sranan6
 
DOE NA INI WI LIBI

ATI BRON KONKROE

 

GRIDI

       

SONDRO GADO

"A paiman foe sondoe na dede" (na joe nanga Gado prati tego) Romeini 6:23

Gado santa, ma wi libisma abi sondoe. Wan dipi bradi se e prati wi nanga Gado, Someni sma de san e doe boen wroko foe kon na Gado: den e libi boen, en den no e doe trawan ogri. Na so den e proeberi foe kisi a boen libi na Gado sei.

A derde wèt e sori wi fa wi kan abra a dipi bradi se . . .


A DERDE WÈT

NA JESUS WAWAN KAN JEPI Wl NANGA DEN Wl E GO Sl DAT GADO LOBI Wl

Sranan8

SONDOE FOE Wl NOMO EFOE Wl SABI EN

FREDE

KONKROE

GRIDI

JESUS DEDE NA PRESI FOE Wl

"Gado sori wi dat A lobi wi foeroe. Ija, di wi ben de sondoesma ete, A seni Jesus kon foe dede na ini oen presi." Romeini 5:8

Bika na dati psa nanga Kristus toe. Noiti A ben doe wan sondoe, na wi na den sondoesma. Ma foe di A ben wani tjari wi go na Gado sei, A teki wi sondoe, dan A dede wan leisi nomo foe wi sondoe ede. I Petrus 3:18.

DAN Wl E GO SABI NOW SAN GADO WANI Wl MOE DOE NA INI WI LIBI

sranan9

A OPO BAKA NA GREBI

"Jesus dede foe wi sondoe ede . . . Den beri En, ma A opo baka na grebi baka 3 dei so leki fa Gadowortoe ben taki kba. Dan A sori Ensrefi gi Sefas, baka dati ala den twarfoe man si En toe. Dan baka dati moro leki feifi hondroe man makandra si En." Korente 15:3

FREDE

KONKROE

GRIDI

JESUS NA A WAN BOEN PASI

Jesus taki: "Mi na a pasi nanga a troe nanga a libi. Nomo mi wawan kan jepi joe foe kon na Mi Papa na hemel." Johanes 14:6

Gada meki wan broki, Èn A abra a dipi bradi se san e prati wi nanga En. A seni En Manpikin Jesus Kristus kon na wi foe dede na tapoe wan kroisi na ini wi presi.

A no nofo ete efoe joe sabi disi…


A VlERDE WÈT

JOE MOE TEKI JESUS KRISTUS NA INI JOE LIBI LEKI JOE FERLOESOEMAN NANGA JOE MASRA. DAN FOSI JOE SA ONDROFENI DAT GADO LOBI JOE, DAN JOE SA SABI NOW SAN GADO WANI JOE MOE DOE NA INI JOE LIBI.

JOE MOE TEKI JESUS NA INI JOE LIBI

"Ma den sma san teki En na ini den libi, bribi na ini En, A gi den a reti foe tron Gado pikin." Johanes 1: 12

EFOE JOE WANI DAT JESUS MOE TRON JOE MASRA JOE MOE BRIBI

"Bike na Gado boenati poeroe oen na ini a strafoe foe sondoe. Na En langa anoe, gi oen a kado disi. Ma a bribi foe oenoe no bigin na oenoe toe. No wan boen wroko foe oenoe ben teri toe. Dati meki no wan sma moe meki ensrefi bigi." Efese 2:8, 9

sranan10

EFOE JOE WANI TEKI JESUS NA INI JOE LIBI, JOE MOE AKSI EN FOE KON. Jesus e taki: "Jere, mi e tnapoe na joe mofodoro Èn Mi e naki. Efoe joe e jere taki mi e kari joe, mi sa kon inisei efoe joe opo a doro gi mi." Openbaring 3:20

Teki Jesus na ini joe libi, dati wani taki: Joe e drai joe libi, joe e libi ala sani na joe baka, dan joe e waka Gado pasi now. Joe e fertrow a tapoe Gado dat Jesus kon na ini joe libi now, dat A gi joe pardon foe joe sondoe en dat Ai kenki joe so leki fa En wani joe moe de. Efoe joe sabi nanga joe fr'stan taki A moe de joe Basi noso efoe joe e firi dat A moe de joe Basi, dati no nofo ete.

DEN TOE ATI DISI E SORI JOE TOE FASI FOE LIBI

Wan sma san de en eigi basi

Ml —Mi e sidon na tapoe a bigistoeroe

† —Jesus no de na ini mi libi

sranan11

Na ini a libi disi Jesus na Basi

†—Jesus e sidon na tapoe a bigistoeroe.

Ml —San mi wani no e teri.

Sortoe wan foe den toe ati na joe ? Sortoe libi joe wani?


EFOE JOE WANI TEKI JESUS NA INI JOE LIBI, JOE MOE BEGI

(Te joe e begi, joe e taki nanga Gado)

Gado sabi joe ati. A n'a trobi efoe den wortoe foe joe moi. Efoe joe begi na wan troe begi, dan a boen!

JOE KAN BEGI SO
"Masra Jesus mi abi joe fanowdoe. Mi e opo a doro for mi libi gi Joe. Mi e teki joe na ini mi libi leki mi Ferloessoeman nanga mi Masra. Mi e taki joe tangi dat joe e gi mi pardon for mi sondoe. Masra Jesus, Krin mi ati nanga joe broedoe, Joe mmoe de a Basi foe mi libi. Kenki mi, meki mi kon tron leki fa joe wani."

Joe e agri nanga a begi disi?

Begi a begi disi now. Dan Masra Jesus sa kon na ini joe libi.

Dati na san A pramisi oenoe


 

ADDITIONAL ASSISTANCE