Ngiisi kihugo kigira imaaja zakyo. Kwo na’kwokwo, haliiri imaaja mu bwemeera izi musikamya i’ngoome yiitu na Rurema.


1. RUREMA AKUKUNZIRI NA’KAANDI AHIITI U’MUGAAMBI MWIIJA MU’BULAMU BWA’WÈ.

U’RUKUNDO LWA’RUREMA

“Mu’kuba Rurema akakunda bwenene ába mu’kihugo, kyanatuma agatanga Umwana wage we’kininga, gira ngiisi úgayemeera uyo Mwana wage atakishereere, haliko alonge ubulamu bwe’myaka ne’myakuula” (Yohana 3:16)

U’MUGAMBI GWA’RUREMA I’MWAWE

[Yesu anadeta kwokwuno:] "Niehe n’gayija, gira abandu balonge ubugumaana; yubwo bugumaana bunayame budadimiiri’mwo." (Yohana 10:10)

Ahagô, kituma kiki abandu biingi babuziiri yubò bugumaana ? Kubenge…


2. U’MUNDU ALI MUNA-BYAHA, KAANDI AHANDULIRWI NA RUREMA. BYO’BITUMIRI KWO ATANGA MENYA U’RUKUNDO LWA’RUREMA NO’MUGAMBI GWAGE MU’BURAMBE BWAGE.

U’MUUNDU ALI MUNA-BYAHA

Mu’kuba booshi keera bakagira ibyaha, banabuliirwi no’bulangashane bwa’Rurema. (Barumi 3:23)

Rurema akabumba u’mundu higulu a’be no’kukomeerana na’Yehe. Haliko, u’mundu anagenda lwage, analahira kukulikira u’buloze bwa’Rurema. Byebyo bye’Bibiriya imuhamagala i’byaha.

U’MUNDU A’HANDULIRWI NA RUREMA

“Mu’kuba imbembo ye’byaha luli lufu.” [Kwo’Kusigaana mu’mutima na Rurema]. (Barumi 6:23).

Iyi njushanyo igweti igatuyeraka kwo’Rurema aliiri Mweruuka nwo’mundu aliiri muna-byaha. Kwokwo bombi basiganiirwi bwenene. U’mwana wo’mundu agweti aga’ihyangana kushumbirira Rurema ku’rengera a’mashengero, migeeza miija, mahuuno, na bindi… haliko yibi byoshi bita hisiri kwo’bikwanini!

Imaaja ya’Kashatu iga tuyeraka kuti kwo’twanga guluulwa mu’byaha no’kuyijibana na’Rurema…


3. YESU KIRISITO YE’NJIRA NAHO YO KU’GULUULA I’BYAHA BYAWE. KURENGERA YEHE, UGAMENYA U’RUKUNDO LWA’RUREMA NO’MUGAMBI GWAGE MU’BURAMBE BWAWE.

YESU AKAFWA HIGULU LIITU

“Haliko Rurema akayerekana ngiisi kwa’tukuuziri bwenene, bwa’katuma Kirisito ayiji tufwira ku’kyanya twâli kituuziri mu’byaha." (Barumi 5:8)

AKÁZUUKA MU’BAFWIIRI

“Kirisito akafwa hi’gulu lyokushaaza ibyaha biitu, ukukulikirana ne’biyandisirwi mu’Mandiko Meeru. Anaziikwa. Na’ku’lusiku ulugira izishatu anazuuka, … Anatee hulukira ku’Keefa; abuli hulukira na’ku’ndumwa zooshi kwo’zali riiri ikumi na zibiri. Ha’nyuma anahulukira na’ku’beene witu ábâli tambusiri amagana gatanu kina-liguma.” (1 Korindo. 15:3-6)

YESU YENYENE YE’NJIRA

Yesu anamushuvya: Niehe nie’njira; na’ndi nio’kuli; na’ndi nie bulamu. Ndaaye mundu úwangayija i’mwa’Daata, kutali ku’njira yani. (Yohana 14:6)

Iyi njushanyo yatuyereka kwo’Rurema agira ngiisi kwo’twanga muhikira. Akalungika Kirisito, Mwana wage we’kininga, ayiji’fwa kukibambo higulu liitu.

Utalekerere yaho, langiza’ga kuti kwo’wangamanya Kirisito …


4. TUKWIRIIRI TUMUYAKIIRE YESU KIRISITO, A’BE NAHANO KANDI RUKIZA WIITU. KWOKWO TUBULI MENYA U’RUKUNDO LWA’RUREMA NO’MUGAMBI GWAGE MU’BURAMBE BWIITU.

TUKWIRIIRI TUMU’YAKIIRE YESU KIRISITO

Kundu kwokwo, ngiisi ábakamúyakiira banamúyemeera, akabashoboleesa ukuba baana ba’Rurema. (Yohana 1:12)

TUMU YAKIIRA YESU KIRISITO KU’NJIRA YO’BWEMEERE

“Kwokwo, ukukizibwa kwinyu kukaba ku’lukogo lwa’Rurema, ku’njira yo’bwemweere. Bitakalyoka i’mwinyu; si’kiri kigabi ukulyoka i’mwage. Bitanakulikiriini ne’mikolezi yinyu, lyo’hatagire byo’mwangayihayira’kwo." (Baefeso 2:8-9)

U’MUNDU YENYENE YE’MU’YEMEERA KUYEGEREZA YESU KIRISITO

[Kirisito amudeta kwokwuno] “Lolagi! Ngoli yimaaziri ha’mulyango ngweti ngayiguza. Ne’ri umundu angayuvwa izu lyani, ananyigulire, ngayingira yumwo mu’mwage, tunashangire ibyo kulya twe’naye.” (Ubwigule 3:20)

KUYAKIIRA YESU KIRISITO KURI KU’DETA:

  Kumenyera kwo’uri ngora-mabi, kuyi’lega ibyaha no’kugalukira Rurema.
  Kuba mwemweera kwo’Rurema agaku’guluula ibyaha byawe byoshi.
  Ku’yegereza Yesu Kirisito arongore bulamu bwawe bwoshi arinde urambe nga’kwa’loziizi.

U’MUNDU MUZIRA KIRISITO

UMUNDU UYAKIIRIRI KIRISITO

Uno mundu agweti aga’kôla ibyage nwo ku’i’rongoora yenyene.

Kirisito aliiri mu’mutima gwage, agweti aga’murongora mu byoshi.

Lolaga! Burambe bwawe buri ku’njusho nyiki?

Wangasima burambe bwawe bushushe hai?

Kongwa, hano hifo hatuyeresiri kuti kwo’wanga yakiira Yesu Kirisito ku’rengera mahuuno.


BUNO, WANGAYAKIIRA KIRISITO KURENGERA MAHUUNO GO’BWEMERE

Amahuuno kuri muganuulo kuguma na’Rurema. Rurema ayiji ibiri mu’mutima gwawe. Kutari kudeta naho haliko buri bwemera bwo’mutima. Wangahuuna kwokwuno:

Rukiza Yesu, Nguloziizi buno. Kongwa kubona ukabambwa higulu lye’byaaha byani. Nayigula ulwivi lwo’burambe bwani higulu uube Nahano na Rukiza wani. Ukongwe bwenene kubona wangejerera ibyaha byani byoshi kandi wa’mba uburambe bwe’myaka ne’myakuula. Nakuha uburambe bwani booshi uburongoore. Umbike kuba umundu yo’loziizi kwo’niibe. Biibe Kwokwo!

Kha yaga’mahuuno ga’simiisa umutima gwawe?

Rhi’biri kwokwo, uhuune nawe bwobwuno higulu umu yegereze Kirisitu, na Yehe agayingira mu’bulamu bwawe ngako’kurya akalagan’ya.


KUTI WANGA MANYA RI’KIRISITO ALIIRI MU’BURAMBE BWAWE

Kha’nawè ukayakiira Kirisito mu’bulamu bwawe? Nga’kwalagaan’ya mu’Bwigule 3:20, Kirisito aliiri hayi kulengera na’wehe? Kirisito aka’deta kwo’agayingira mu’burambe bwawe. Khâ’anga ku’heenda? Kurengera biki wamenya kwo’Rurema ayuvwa amahuno ga’we? (Rurema Yehe atanga beesha kwi’Gambo lyage.)

BIBIRIYA YALAGAAN’YA U’BURAMBE BWE’MYAKA NE’MYAKUULA

Na’yubwo bumasi bwage bwo’bwobu: Rurema keera akatuheereza ubulamu bwe'myaka ne'myakuula; bunali mu'kati ko’Mwana wage. Ku’yukwo, ngiisi úkola ne’ngoome no’Mwana wage, iri akola na’yubwo bulamu. Haliko ngiisi útahiiti ingoome no’yo’Mwana, iri na’yubwo bulamu nabwo, atabuhiiti. Yaga magambo, nagayandika hi’gulu liinyu, mwe’mukoli yemiiri iziina lyo’Mwana wa Rurema,gira lyo’mulonga ukumenya ku’kasiisa kwo’mukola no’bulamu bwe’myaka ne’myakuula. (1 Yohana 5:11-13)

Ubwirwe Rurema kongwa ngiisi lusiku kubenge Kirisito aliiri mu’burambe bwawe, ndaalo lusiku aga kuleka wenyene (Matayo 28:20). Akuhiiri ubwami bwe’myaka ne’myakuula.


UTARAMBE NGA’KWO UMWI’IYUUVWA

Haliri ikyanya ugaaba no’bushambaale, haliiri kwakundi kindi kinyere wangaaba no’mwizingeerwe. Utay’igeranie, haliko umanye kwo’Yesu Kirisito atanga kusiga kandi kuku hemukira mu’burambe bwawe. (Eburaniya 13:5)

  Tugweti tugarongorwa no’hukuli kulyoka i’mwa Rurema.
  Tubisirwi kuguma ku’misi’yo’Hukuli ku’njira yo’bwemeere.
  Rhi’twanga sibaha Ukuli, ingesho ziitu ziga’rongoorwa bwija.
  Tuyemiiri Rurema no’Ukuli lwage haliko itali nga’kwo’tuyuvwiti.

Rhi’twanga kola ibyaha, tunahuune lukogo na’Yehe amutukejerera.


KUBENGE WA’YAKIIRA YESU

Umulegerege wa’yemeera Kirisito, mu’bwemere bwawe, ri’ wanalonga i’bindu bingi:

  Kirisito ayingira mu’burambe bwawe (Bwigule 3:20)
  Amabi gawe ga’kejererwa (Kolosaayi 1:14)
  Wa’ba Umwaana wa’Rurema (Yohana 1:12)
  Watondeera uburambe buhyahya mu’buloze bwa Rurema, Umulemi wawe. (2 Korindo 5:14, 15, 17)

Kha, hangabiri irindi gambo riija bwenene iryanga hima ukuyakiira Yesu ? Kwokwo, wanga tanga kwongwa i’mwa Nahamwitu Yesu ku’bya’kukolera. Kulengera mahuuno tumutanga kongwa kuboneesa u’bwemere bwiitu.

Leka tukizi tanga kongwa…


UKU’KULA KWO’MUKIRISITO

Nga’ko’mwana mwanuke aloziizi kukula, na’wehe ukwiriiri ukulikire yubu buhanuuzi:

1. Ganuula na Rurema kulengera amahuno ngiisi lusiku (Yohana 15:7)

2. Soma i’gambo lya Rurema ngiisi lusiku (Mikolezi 17:11)

3. Simbaha Rurema ngiisi kinyerere (Yohana 14:21)

4. Tanga ubumasi kurengera imikolezi ne’magambo gawe ( Mataayo 4:19 ; Yohana 15:8)

5. Ulangaalire Rurema mu’ngiisi kindu mu’burambe bwawe. (1 Peturu 5:7)

6. Yingiinga Umutima Mweru gu’kurongoore kandi kugashanire ubumasi bwawe. (Galatiya 5:16,17; nè Mikolezi 1:8).


UBWIJA BWO’MUHUMANANO GWA’BAKIRISITO

I’Gambo ritu hanusiri higulu lyo’kuba kuguma na’bandi baana ba Rurema. (Heburaniya 10:25).

Umugani gwe’ngulira yo’muliro. Ikyanya shaali zikumaniirwi haguma, muliro gumuyaka bwenene. Haliko, ri’wangatondeza kulyosa lushaali ku’lundi, umuliro gugatondera kuzima. Kwena kwokwo utakwaniini u’be wenyenyene. Geenda ukumane na’bandi mwi’Shengero iri’yemiiri ukuli kwe’Bibiriya na Kirisito agweti agadundurikwa’mwo. Tondeera luno lusiku lwi’yinga.

Yè Mukundwa, ri’wangaba wayakiira Kirisito kurengera yiki kitaabo, haliiri ibindi bitaabo bwo’bwemere twanga kulungikira.


DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO.

Campus Pour Christ Uvira ,Sud-Kivu, PO Box 7721, Kinshasa1 DRC.

243 81 239 8875

ev.marc@aol.com

KENYA

LIFE Ministry Kenya, PO Box 62500-00200, Nairobi, Kenya

254 20 272 3065

info@lmkenya.org


ADDITIONAL ASSISTANCE